Delårsrapport Q2 2018

Perioden januari till juni

  • Rörelseresultatet uppgick till -2 755 (-4 245) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 040 (-5 104) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,01 (0,09) SEK
  • Ett besparingsprogram har genomförts under våren 2018

Händelser efter periodens utgång

  • Bolaget erhöll i augusti ett förnyat LOI från Salim Group, Indonesien

VD har ordet

Delta Environmental Projects erhöll i början av augusti ett förnyat LOI från Salimgruppen gällande dess fortsatta intresse för sandinköp.

Projektet försenades under våren pga vissa kvalitetsfrågor, som sedermera klarlagts.

I mitten på juli hade vi framgångsrika möten i Singapore med agenten Peninsula Reach och kunden Salim Group, som nu resulterat i ett förnyat LOI.

Teamet som arbetar med projektet i Antique har förstärkts med nyckelpersoner.

Detta förnyade LOI, som vi erhållit från Salimgruppen gör att vi med stor tillförsikt kan planera för leveranser till Indonesien under hösten.

Mycket arbete under våren har lagts ned på att erhålla marknadsprojekt i Indien.

En av Bolagets agenter i Indien har långtgående förhandlingar avseende ett marknadsprojekt i Bombay för 200 000 ton byggnadsmaterialsand som ett första steg för flera delstater i södra Indien. Prisbilden är förhållandevis god.

Vi ser med tillförsikt fram emot en spännande höst.

Håkan Gustafsson
Verkställande Direktör

Kalender

Kvartalsrapport Q3: 28 november 2018
Bokslutskommuniké: 27 februari 2019

Stockholm den 31 augusti 2018

Håkan Gustafsson
Verkställande direktör och styrelseledamot

Richard Bagge
Styrelseordförande

Christian Bönnelyche
Styrelseledamot

Habeebur Rahman Kudraikar
Styrelseledamot

För ytterligare information kontakta

Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35.

Bolagets verksamhet

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna byggmaterialprodukter i Filippinerna.

I områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floderna används som transportleder kan genom borttagande av sandmaterial förbättras samt även genom t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects avser att utföra. Bolaget har genom koncession rätt att vederlagsfritt ta upp flodmaterial. Företaget betalar skatt och avgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Ur flodmaterialet kommer det att utvinnas fyllnadssand (reclamation sand) och byggmaterialsand.

Delta Environmental Projects kundkontakter under senare delen av 2017 har lett till en modifiering av företagets strategi. Tidigare var Aparri bolagets enda produktionsanläggning i norra Filippinerna. Nu har även Antique och Surigao öppnats.

Nyckelfaktorn är kundmarknadernas geografiska läge. Vi förhandlar därför nu fram ett antal produktionsanläggningar i norra och södra Filippinerna med goda lägen för potentiella kunder. Produktkvalitet, inklusive kemiska analyser och logistik/utlastning är viktiga för potentiella produktionsanläggningar.

Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q2 2018


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Delårsrapport Q2 2017


Delårsrapport Q1 2017


Bokslutskommuniké 2016


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär