Delårsrapport januari - juni 2018

Perioden januari till juni

 • Rörelseresultatet uppgick till -2 755 (-4 245) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 040 (-5 104) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,01 (0,09) SEK
 • Ett besparingsprogram har genomförts under våren 2018

Händelser efter periodens utgång

 • Bolaget erhöll i augusti ett förnyat LOI från Salim Group, Indonesien

VD har ordet

Delta Environmental Projects erhöll i början av augusti ett förnyat LOI från Salimgruppen gällande dess fortsatta intresse för sandinköp.

Projektet försenades under våren pga vissa kvalitetsfrågor, som sedermera klarlagts.

I mitten på juli hade vi framgångsrika möten i Singapore med agenten Peninsula Reach och kunden Salim Group, som nu resulterat i ett förnyat LOI.

Teamet som arbetar med projektet i Antique har förstärkts med nyckelpersoner.

Detta förnyade LOI, som vi erhållit från Salimgruppen gör att vi med stor tillförsikt kan planera för leveranser till Indonesien under hösten.

Mycket arbete under våren har lagts ned på att erhålla marknadsprojekt i Indien.

En av Bolagets agenter i Indien har långtgående förhandlingar avseende ett marknadsprojekt i Bombay för 200 000 ton byggnadsmaterialsand som ett första steg för flera delstater i södra Indien. Prisbilden är förhållandevis god.

Vi ser med tillförsikt fram emot en spännande höst.

Håkan Gustafsson
Verkställande Direktör

Kalender

Kvartalsrapport Q3: 28 november 2018
Bokslutskommuniké: 27 februari 2019

Stockholm den 31 augusti 2018

Håkan Gustafsson
Verkställande direktör och styrelseledamot

Richard Bagge
Styrelseordförande

Christian Bönnelyche
Styrelseledamot

Habeebur Rahman Kudraikar
Styrelseledamot

För ytterligare information kontakta

Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70 268 00 35.

Bolagets verksamhet

Delta Environmental Projects är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna byggmaterialprodukter i Filippinerna.

I områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floderna används som transportleder kan genom borttagande av sandmaterial förbättras samt även genom t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects avser att utföra. Bolaget har genom koncession rätt att vederlagsfritt ta upp flodmaterial. Företaget betalar skatt och avgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Ur flodmaterialet kommer det att utvinnas fyllnadssand (reclamation sand) och byggmaterialsand.

Delta Environmental Projects kundkontakter under senare delen av 2017 har lett till en modifiering av företagets strategi. Tidigare var Aparri bolagets enda produktionsanläggning i norra Filippinerna. Nu har även Antique och Surigao öppnats.

Nyckelfaktorn är kundmarknadernas geografiska läge. Vi förhandlar därför nu fram ett antal produktionsanläggningar i norra och södra Filippinerna med goda lägen för potentiella kunder. Produktkvalitet, inklusive kemiska analyser och logistik/utlastning är viktiga för potentiella produktionsanläggningar.

Delårsrapport för perioden januari - juni 2021

Perioden januari - juni 2021

 • Rörelseresultatet uppgick till -123 (206) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick uppgick till -196 (-157) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,001) SEK
 • Förberedelser och förhandlingar för försäljning till Bombay pågår


Stockholm 1 juli 2021 - Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 30 juni 2021

DELTA ENVIRONMENTAL PROJETCTS AB HAR HAFT FORTSATT ÅRSSTÄMMA DEN 30 JUNI 2021 OCH FRÅN DEN 24 JUNI DÅ ÅRSSTÄMMAN AJOURNERADES BÅDA PÅ BIRGER JARL CONFERENCE, BIRGER JARLSGATAN 61A, STOCKHOLM
Bokslutskommuniké

Delårsrapport för perioden juli - december 2020

 • Rörelseresultatet uppgick till -360 (-643) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -750 (-42) TSEK
 • Resultat per aktie var 0,000 (0,000) SEK
 • Eget kapital per aktie är 0,000 (0,001) SEK
 • Förhandlingar och förberedelser pågår avseende försäljning av sand från en tredjepartsleverantör. Första kund tros komma från Indien.


Delårsrapport för perioden januari - juni 2020

Perioden januari - juni 2020

 • Rörelseresultatet uppgick till 206 (-647) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -157 (-883) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,000 (-0,002) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,002) SEK
 • Aparri - förberedelser och förhandlingar för försäljning till Hong Kong
 • Bolaget träffade i juni avtal avseende leveranser till Indien.

Bolagsstämmokommuniké - årsstämma

Stockholm 22 juni, 2020 - Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 17 juni 2020


Kallelse till årsstämma för Delta Environmental Projects AB

Kallelse till årsstämma
Delta Environmental Projects AB (publ) kallar härmed till årsstämma, klockan 10.00 onsdagen den 17 juni 2020 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted