Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 23 juni 2022

DELTA ENVIRONMENTAL PROJECTS AB HAR HAFT ÅRSSTÄMMA DEN 23 JUNI 2022 PÅ BIRGER JARL CONFERENCE, BIRGER JARLSGATAN 61A, STOCKHOLM

Stämman beslöt:

 • att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna,
 • att disponera årets resultat i enlighet med styrelsen förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.
 • Beslutades att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
 • Omvaldes Christian Bönnelyche, Habeebur Rahman Kudraikar och Håkan Gustafsson som styrelseledamöter med Christian Bönnelyche som ordförande.
 • Revideco, med huvudansvarig revisor Erik Emilsson omvaldes som revisor.
 • Punkt 13-Ändring av bolagsordningen
 • Stämman beslöt att ändra bolagsordning enligt följande.
  • 1 Bolagets företagsnamn
   Bolagets företagsnamn är Delta Environmental Projects AB. Bolaget är publikt (publ).
  • 3 Verksamhet
   Bolaget ska direkt eller indirekt vara verksamt inom mineralindustrin. Bolaget ska därutöver kunna äga och förvalta fast och lös egendom.
  • 4 Aktiekapital
   Aktiekapitalet ska vara lägst 2 200 000 kronor och högst 8 800 000 kronor
  • 5 Aktier (första stycket)
   Antalet aktier ska vara lägst 1 100 000 000 och högst 4 400 000 000.
  • 6 Avstämningsförbehåll
   Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1 479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
 • Punkt 14 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
  Stämman beslöt bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller genom kvittning. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

  Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa rörelsekapital, möjliggöra genomförandet av förvärv av hela eller delar av bolag eller verksamheter samt att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt. 

För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70-268 00 35.

www.deltaminerals.se

Fakta om Bolaget
Delta Environmental Projects AB är ett ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att utvinna fyllnadssand och byggmaterialsand för export och den inhemska marknaden.

Delårsrapport för perioden januari - juni 2022

Perioden januari - juni 2022

 • Rörelseresultatet uppgick till -558 (-123) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -384 (-196) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,001 (0,000) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,001) SEK
 • Förberedelser och förhandlingar för försäljning till Indien 


Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 23 juni 2022

DELTA ENVIRONMENTAL PROJECTS AB HAR HAFT ÅRSSTÄMMA DEN 23 JUNI 2022 PÅ BIRGER JARL CONFERENCE, BIRGER JARLSGATAN 61A, STOCKHOLM
Delårsrapport för perioden januari - juni 2021

Perioden januari - juni 2021

 • Rörelseresultatet uppgick till -123 (206) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick uppgick till -196 (-157) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,001) SEK
 • Förberedelser och förhandlingar för försäljning till Bombay pågår


Stockholm 1 juli 2021 - Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 30 juni 2021

DELTA ENVIRONMENTAL PROJETCTS AB HAR HAFT FORTSATT ÅRSSTÄMMA DEN 30 JUNI 2021 OCH FRÅN DEN 24 JUNI DÅ ÅRSSTÄMMAN AJOURNERADES BÅDA PÅ BIRGER JARL CONFERENCE, BIRGER JARLSGATAN 61A, STOCKHOLM
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted