Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport oktober-december 2017

Perioden oktober till december

 • Rörelseresultatet uppgick till -3 114 (-4 581) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 551 (-4 337) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,10 (0,12) SEK
 • Delta Environmental Projects tecknar entreprenörsavtal med Mega Metro Pacific Ventures Corporation
 • Delta Environmental Projects påbörjar produktion i Antique
 • Bolaget hade extra bolagstämma den 22 december 2017, då Richard Bagge invaldes i styrelsen.

Händelser efter periodens utgång

 • Bolagets nyemission beslutad den 14 september 2017 registrerades den 5 januari 2018

VD har ordet

Under kvartalet har vi koncentrerat oss på produktionsstarten i Antique och i början på 2018 har vi också byggt upp infrastruktur och förberett utlastning för Panamax fartyg.  Förhandlingarna med Gallant Venture löper på väl, men vissa förändringar i avtalet har tillkommit.  Vår bedömning är dock att det inte återstår mycket för ett slutligt säljavtal avseende fyllnadsmaterial (reclamation material).

Christian Bönnelyche
Verkställande Direktör

Kalender

Kvartalsrapport Q1, 25 maj 2018

Årsredovisning, Början av maj

Årsstämma, 25 maj 2018 i Stockholm

Kvartalsrapport Q2, 29 augusti 2018

Kvartalsrapport Q3, 28 november 2018

Bokslutskommuniké, 27 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 februari 2018

Christian Bönnelyche                           
Verkställande direktör                            
och styrelseledamot

Håkan Gustafsson
Styrelseordförande

Cornelio Casido
Styrelseledamot

Lennart Eliasson
Styrelseledamot

Richard Bagge
Styrelseledamot                                    

För ytterligare information kontakta

Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35.
Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61

Bolagets verksamhet

Delta Environmental Projects är en koncern som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i Filippinerna.

I områden där koncernen är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floderna används som transportleder och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positiv till det arbete som Delta Environmental Projects avser utföra. Koncernen har genom koncession rätt att vederlagsfritt ta upp flodmaterial. Företaget betalar skatt och avgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Ur flodmaterialet kommer det att utvinnas bla fyllnads- (reclamation sand) och byggmaterialsand.

Delta Environmental Projects kundkontakter under 2017 har lett till en modifiering av företagets strategi. Tidigare var Aparri i norra Filippinerna bolagets enda produktionsanläggning och nu har Antique tillkommit i sydvästra Filippinerna.


Bokslutskommuniké

Delårsrapport för perioden juli - december 2020

 • Rörelseresultatet uppgick till -360 (-643) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -750 (-42) TSEK
 • Resultat per aktie var 0,000 (0,000) SEK
 • Eget kapital per aktie är 0,000 (0,001) SEK
 • Förhandlingar och förberedelser pågår avseende försäljning av sand från en tredjepartsleverantör. Första kund tros komma från Indien.


Delårsrapport för perioden januari - juni 2020

Perioden januari - juni 2020

 • Rörelseresultatet uppgick till 206 (-647) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -157 (-883) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,000 (-0,002) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,002) SEK
 • Aparri - förberedelser och förhandlingar för försäljning till Hong Kong
 • Bolaget träffade i juni avtal avseende leveranser till Indien.

Bolagsstämmokommuniké - årsstämma

Stockholm 22 juni, 2020 - Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 17 juni 2020


Kallelse till årsstämma för Delta Environmental Projects AB

Kallelse till årsstämma
Delta Environmental Projects AB (publ) kallar härmed till årsstämma, klockan 10.00 onsdagen den 17 juni 2020 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.


Bokslutskommuniké år 2019

Perioden juli - december 2019

 • Rörelseresultatet uppgick till -633 (-412) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -32 (-2546) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,002 (-0,025) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,009) SEK
 • Delta är nu inne i en slutförhandling för leverans av sand till Indien.

Delta Minerals publicerar halvårsrapport (juli-december 2019) den 6 mars 2020

Delta Minerals publicerar halvårsrapport (juli-december 2019) den 6 mars 2020


Delårsrapport för perioden januari-juni 2019

Perioden januari-juni 2019

 • Rörelseresultatet uppgick till -647 (-2443) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -883 (-738) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,002 (-0,004) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,002 (0,025) SEK
 • Aparri - förberedelser och förhandlingar för försäljning till Hong Kong
 • Bolaget har nyligen gjort ett marknadsavtal för leveranser av sand till södra Kina.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted