KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DELARKA HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 juni 2021.

Med anledning av pågående pandemi har likvidatorn beslutat att bolagsstämman enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 3 juni 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 26 maj 2021 (Avstämningsdagen),
  • dels anmala sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast onsdagen den 2 juni 2021.

Observera att anmälan till bolagsstämman endast kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste - utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst - begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per Avstämningsdagen den 26 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 28 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken avseende förhållandena per Avstämningsdagen.

Poströstning

Som angivits ovan har likvidatorn beslutat att aktieägare endast ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.delarka.se.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Delarka Holding AB (publ), Att: Oskar Wigsén, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller med epost till [email protected].

Ifyllt formulär ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 2 juni 2021.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret på bolagets webbplats.

Fullmakter m.m.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.delarka.se.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas poströstningsformuläret.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 5 000 000 aktier, motsvarande 5 000 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Rätt att erhålla upplysningar

Likvidatorn ska, om någon aktieägare begär det och likvidatorn anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 24 maj 2021 till Delarka Holding AB (publ), Att: Oskar Wigsén, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller med epost till [email protected]. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats och hos bolaget senast från och med den 29 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets webbplats www.delarka.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av en eller två justeringspersoner
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande av avgångsredovisning enligt 25 kap. 33 § aktiebolagslagen
  7. Beslut rörande ansvarsfrihet styrelsens ledamöter för perioden 1 januari 2021 - 8 april 2021

Förslag till beslut m.m.

Punkt 1 - Val av ordförande vid stamman

Likvidatorn föreslår att han själv, advokat Magnus Lindstedt, eller vid förhinder för honom den som likvidatorn istället anvisar, väljs till ordförande vid stamman.

Punkt 2 - Val av en eller flera justeringsmän

Likvidatorn föreslår att protokollet ska justeras av en justeringsman och föreslår Oskar Wigsén, eller vid förhinder för honom den som likvidatorn istället utser, att vara justeringsman. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte ordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som likvidatorn i samråd med Pareto Business Management AB upprättar baserat på den av Euroclear Sweden AB tillhandahållna bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmannen.

Punkt 6 - framläggande av avgångsredovisning (ej beslutspunkt)

Den tidigare styrelsen har enligt 25 kap. 33 § aktiebolagslagen avgivit en s.k. avgångsredovisning för perioden 1 januari 2021 till och med den 8 april 2021 (likvidator utsågs den 9 april 2021). Avgångsredovisningen har granskats av bolagets revisorer, som har avgivit revisionsberättelse. Avgångsredovisningen tillhandahålls inför och läggs fram vid stämman i enlighet med vad som anges under "Handlingar" nedan.

Punkt 7 - beslut om ansvarsfrihet

Bolagsstämman har enligt 25 kap. 33 § aktiebolagslagen att fatta beslut i fråga om ansvarsfrihet för den avgångna styrelsen för perioden 1 januari 2021 till och med den 8 april 2021. Bolagets revisor har i sin revisionsberättelse över avgångsredovisningen tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas. Likvidatorn har i sin hittillsvarande handläggning av likvidationen inte funnit några skäl till varför aktieägarna inte ska bevilja ansvarsfrihet. Styrelseledamot och verkställande direktör får inte, som aktieägare eller ombud för aktieägare, poströsta för egen ansvarsfrihet.

Handlingar

Den avgångna styrelsens avgångsredovisning enligt 25 kap. 33 § aktiebolagslagen halls tillganglig hos bolaget på adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Box 7415, 103 91 Stockholm, och på bolagets webbplats www.delarka.se senast fran och med den 20 maj 2021 samt sands till de aktieagare som begar det och uppger sin adress (begäran kan göras via epost till [email protected]. Avgångsredovisningen läggs fram vid stämman genom att hållas tillgänglig på bolagets webbplats enligt ovan.

Stockholm i maj 2021
Delarka Holding AB (publ)
Likvidatorn

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Lindstedt, likvidator
+46 (0) 70 775 38 82
[email protected]

Oskar Wigsén, Business Manager
+46(0)8 402 53 82
[email protected]

Delarka i korthet
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som tidigare, genom sitt dåvarande dotterbolag, ägde fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Bolaget har emellertid per den 3 april 2020 avyttrat dotterbolaget och har trätt i frivillig likvidation.

Besök gärna bolagets hemsida www.delarka.se.

Delarka Holding AB - status för den pågående likvidationen

Bolagsverkets tidsfrist för bolagets okända borgenärer att höra av sig har nu löpt ut, utan att någon borgenär hördes av. Likvidatorn kommer därför att gå vidare med likvidationen och med skiftet av slutlikvid till aktieägarna. Utbetalning kommer att ske till respektive aktieägares depå/konto (där aktierna hålls) genom Euroclear Sweden AB:s försorg.


Kommuniké från extra bolagsstämma den 3 juni 2021 i Delarka Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma idag den 3 juni 2021 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") behandlades följande:


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DELARKA HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 juni 2021.
Delarka Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2020

Nu finns Delarka Holding AB (publ):s årsredovisning för 2020 tillgänglig på bolagets hemsida.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DELARKA HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 mars 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.


Sista delbetalningen av lånet, om 217 Mkr, har återbetalats och det andra inlösenförfarandet har genomförts

Delarka Holding AB ("Bolaget") meddelar härmed att URSUSREM Atlas II AB ("Köparen") har planenligt återbetalat den tredje och sista delbetalningen, om totalt 217 Mkr, avseende det lån som Bolaget ställde ut till Köparen i samband med avyttringen av sitt dotterbolag den 3 april 2020. Lånet är nu således i sin helhet återbetalt inklusive ränta om ca 11 Mkr.


Kommuniké från extra bolagsstämma den 23 november 2020 i Delarka Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma idag den 23 november 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted