Delarka Holding AB (publ) har verkställt det tredje och sista inlösenförfarandet samt trätt i frivillig likvidation

Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") verkställde den 30 mars 2021 det tredje och sista inlösenförfarandet då ett belopp om 45 kr per aktie skiftades ut till aktieägarna. Detta innebär att det, sedan avyttringen av Bolagets fastighetsägande dotterbolag, har skiftats ut ett belopp om totalt 164 kr per aktie vilket är i enlighet med vad som tidigare meddelats.

Mot bakgrund av att Bolaget nu planenligt skiftat ut erhållen likvid från avyttringen samt att ingen verksamhet bedrivs i Bolaget har Bolaget efter beslut av bolagsstämman den 5 mars 2021 gått i frivillig likvidation i enlighet med 25 kap 3 § aktiebolagslagen. Bolagsverket har den 9 april 2021 registrerat att likvidation inletts och har utsett advokaten Magnus Lindstedt, Nord Advokater, till likvidator.

Likvidatorn har ansökt om kallelse på Bolagets okända borgenärer, innebärande att Bolagsverket kommer att utfärda en sådan kallelse med sex månaders kallelsetid. Sedan kallelsetiden löpt ut avses Bolagets kvarvarande tillgångar (efter kostnader under likvidationen) skiftas ut till aktieägarna snarast möjligt. Skifteslikvidens storlek kan för närvarande inte beräknas.

Om Bolagsverket utfärdar kallelse på okända borenärer i slutet av april 2021 bör utskifte till aktieägarna kunna ske under oktober 2021. Därefter, sedan likvidatorn tagit fram slutredovisning och denna godkänts vid bolagsstämma, kan likvidationen avslutas.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Lindstedt, likvidator
+46 (0) 70 775 38 82
magnus.lindstedt@nordadvokater.se

Oskar Wigsén, Business Manager
+46(0)8 402 53 82
oskar.wigsen@paretosec.com

Delarka i korthet
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som tidigare, genom sitt dåvarande dotterbolag, ägde fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Bolaget har emellertid per den 3 april 2020 avyttrat dotterbolaget och har trätt i frivillig likvidation.

Besök gärna bolagets hemsida www.delarka.se.Delarka Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2020

Nu finns Delarka Holding AB (publ):s årsredovisning för 2020 tillgänglig på bolagets hemsida.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DELARKA HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 mars 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.


Sista delbetalningen av lånet, om 217 Mkr, har återbetalats och det andra inlösenförfarandet har genomförts

Delarka Holding AB ("Bolaget") meddelar härmed att URSUSREM Atlas II AB ("Köparen") har planenligt återbetalat den tredje och sista delbetalningen, om totalt 217 Mkr, avseende det lån som Bolaget ställde ut till Köparen i samband med avyttringen av sitt dotterbolag den 3 april 2020. Lånet är nu således i sin helhet återbetalt inklusive ränta om ca 11 Mkr.


Kommuniké från extra bolagsstämma den 23 november 2020 i Delarka Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma idag den 23 november 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande.Information om fortsatt handel i Delarka Holding AB (publ):s aktie efter avnoteringen

Som tidigare meddelats har sista handelsdag i Delarka Holding AB (publ):s ("Bolaget") aktie fastställts till fredagen den 16 oktober 2020.


Sista handelsdag för Delarka Holding AB (publ):s aktie har fastställts till fredagen den 16 oktober 2020

Som tidigare meddelats innebar avyttringen av Delarka Holding AB (publ):s ("Bolaget") fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB att bolagets verksamhet upphört. Bolaget uppfyller följaktligen inte noteringskravet på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av detta, meddelade Bolaget sin avsikt att avnoteras.


Delarka Holding AB (publ) halvårsrapport januari - juni 2020

Perioden januari - juni 2020

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 184 tkr (368)
  • Periodens resultat uppgick till 187 756 tkr (39 470)
  • Resultat per aktie uppgick till 37,6 kr (7,9)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 66,6 kr (128,0)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted