Världsledande reumatologi-expert, professor Costantino Pitzalis, inleder samarbete med Cyxone om Rabeximod fas 2b-studie

Cyxone meddelar idag att företaget har inlett ett samarbete med professor Costantino Pitzalis, Versus Arthritis Professor i reumatologi på the William Harvey Research Institute, Barts och The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London. I egenskap av världsledande expert inom patobiologi, translationell forskning och biopsi-drivna kliniska studier kommer professor Pitzalis att bidra med ovärderlig expertis och know-how till arbetet med designen av kliniska studier för reumatoid artrit (RA), och blir därmed central i Cyxones planerade kliniska studie av läkemedelskandidaten Rabeximod.

Professor Pitzalis är Deputy Director på the William Harvey Research Institute och Head of the Centre for Experimental Medicine and Rheumatology, där han leder ett forskningsteam bestående av cirka 50 forskare - inklusive kliniker - och har publicerat över 290 expertgranskade artiklar inom områdena inflammation, immunitet och artrit. Hans forskning fokuserar särskilt på cellulära och molekylära mekanismer bakom inflammation och autoimmunitet vid kroniska reumatiska tillstånd - i synnerhet reumatoid artrit. Professor Pitzalis har varit involverad i utvecklingen av flera nyligen godkända RA-behandlingar och är ledande när det kommer till innovativ design av kliniska studier. Under 2020 författade han en översiktsartikel som publicerades i Nature Reviews Rheumatology med namnet Transforming clinical trials in rheumatology towards patient-centric precision medicine.

Som en del av samarbetet med Cyxone har professor Pitzalis tillsammans med en grupp världsledande internationella reumatologer varit rådgivare till Cyxone när det gäller den uppdaterade designen av fas 2b-studien. Expertgruppen samlar ett brett spektrum av kompetenser inom reumatologi och har målmedvetet arbetat med att finjustera och optimera designen av Cyxones nästa kliniska fas 2b-studie med Rabeximod, som bygger vidare på de lovande resultaten från försöken i fas 2a. Inom ramen för samarbetet kommer Cyxone också försöka inkludera ex vivo-studier för att få en fördjupad kunskap om verkningsmekanismen och därmed eventuellt kunna utöka användningen av läkemedlet till andra sjukdomsindikationer. Genom att nästa studie genomförs i samarbete med professor Pitzalis kommer Cyxone också att få möjlighet att inkludera biopsi-drivna endpoints för att definiera Rabeximods verkningsmekanism på immunceller i leden och få viktiga biomarkörer som tidiga indikationer på behandlingens effektivitet.

"Jag är glad och förväntansfull över att inleda samarbetet med Cyxone och ser fram emot att utveckla deras unika läkemedelskandidat Rabeximod, som nu är på väg in kliniska fas 2b-försök. Verkningsmekanismen för Rabeximod skiljer sig från de behandlingar som nu existerar och erbjuder en väg mot funktionell modulering av makrofager - viktiga celler i synovial patologi och RA-patogenes genom att hämma produktionen av proinflammatoriska cytokiner som är kritiska för att driva sjukdomen och strukturskadan i leden." säger professor Pitzalis. "Verkningsmekanismen, tillsammans med oral tillgänglighet och säkerhetsprofilen, gör Rabeximod till en potentiellt idealisk kandidat för behandling av sjukdomen i första hand (first-line-treatment). Professor Pitzalis fortsätter "Det finns ett stort uppdämt behov på grund av mångfalden av biverkningarna vid behandling med Methotrexate - illamående som kan bestå i 2-3 dagar efter dosering, vilket leder till att patienter i lägre grad följer doseringsrekommendationerna. Om ett annat läkemedel med samma effekt som Methotrexate men med en bättre säkerhets-/tolerans-profil blir tillgängligt hade det tillfredsställt ett stort behov. Jag ser fram emot att arbeta med Cyxones ytterst professionella ledningsgrupp och det team av världsledande rådgivare som Cyxone knutit till sig för att förverkliga Rabeximods fulla potential som behandling och tillgodose det uppdämda behov som finns från det stora antalet patienter som inte svarar på nuvarande behandlingar." säger professor Costantino Pitzalis.

Tara Heitner, VD för Cyxone, kommenterar: "Vi är glada över samarbetet med professor Pitzalis och hans team på William Harvey Research Institute. Hans intresse för Rabeximod som en alternativ first-line-treatment för RA och hans expertis och förståelse för behovet av differentierade behandlingar inom RA är nyckelfaktorer för vårt framtida arbete och viktig validering. Professor Pitzalis deltagande tillsammans med de övriga världsledande rådgivarna betyder att vi har bästa möjliga kompetenser i teamet för att kunna positionera Rabeximod på RA-marknaden på ett konkurrenskraftigt sätt."

2021-05-04

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Nerladdningsbara filer

Cyxone meddelar avslut av Rabeximod i Covid-19 Fas 2-studie, data kommer rapporteras i kvartal tre

Cyxone meddelar idag att den kliniska studie med Rabeximod i Covid-19 som bedrivits i Östeuropa under första och andra kvartalet 2021 kommer att avslutas då det visat sig att studien har tillräckligt många registrerade patienter.


Cyxone announces Rabeximod in Covid-19 Phase 2 trial closed, data to be reported in Q3

Cyxone today announced that the Rabeximod in Covid-19 trial that has been conducted in Eastern Europe during Q1-Q2 2021 will be closed as the trial has been shown to have a sufficient number of patients enrolled to allow for statistical analysis.


Cyxone och Medical University of Vienna tillkännager samarbete för att studera utökad användning av T20K i MS

Efter att ha identifierat nya potentiella användningsområden för T20K meddelar Cyxone AB (publ) ("Cyxone eller Bolaget") idag att bolaget har ingått ett forskningssamarbete med Prof. Christian Gruber, tillika uppfinnaren av T20K och Prof. Gernot Schabbauer, båda från Medical University of Vienna. Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för verkningsmekanismen för T20K och att utforska nya användningsområden och deras potential att ge ytterligare terapeutiska fördelar. Studien, som genomförs i en modell för multipel skleros (MS) startar senare denna månad med planerade preliminära resultat i juni 2022.  Resultaten från studien kommer att utgöra en del av de studier som krävs för att kunna ansöka om att gå in i klinik med den nya administreringsformen.


Cyxone and Medical University of Vienna announce collaboration to study broader T20K use in MS

After identifying some valuable new potential treatments for T20K, Cyxone AB (publ) ("Cyxone or the Company") today announced that the company has entered into a research collaboration with Prof. Christian Gruber, the inventor of T20K & Prof. Gernot Schabbauer from the Medical University of Vienna. The aim of the study is to deepen the understanding of the mode of action (MoA) of T20K and to explore these new uses and the potential to provide significant additional therapeutic benefit in a model for multiple sclerosis. The study will start later this month, with planned readout in June 2022, and constitutes studies required for approval to test in humans with the new administration form.


Cyxone undersöker möjligheten att lägga till nya regioner för att motverka potentiell försening av covid-19-prövning

I januari 2021 inledde Cyxone en klinisk studie med Rabeximod som behandling för patienter med måttlig covid-19 i Östeuropa. Cirka 90 patienter har hittills inkluderats. Mot bakgrund av det minskande antalet inlagda covid-19-patienter i Östeuropa överväger Cyxone nu att addera kliniker i fler länder och måste därmed skjuta upp den planerade rapporteringen från studien till efter Q3 2021.


Cyxone explores expanding into new regions to mitigate potential delay in Covid-19 trial completion

Cyxone initiated a clinical trial in Eastern Europe with Rabeximod as a treatment for patients with moderate Covid-19 in January 2021. Approximately 90 patients have been successfully enrolled to date. With the declining number of hospitalized Covid-19 patients in Eastern Europe, Cyxone is now considering opening up trial sites in more countries and has had to push back the projected study readout later than Q3 2021.


Cyxone utser Henrik Hang till CFO

Cyxone AB (publ) ("Cyxone eller Bolaget") har utsett Henrik Hang till ny CFO från och med den 1 augusti 2021. Henrik är utbildad civilekonom och har en gedigen bakgrund med mångårig erfarenhet som CFO i internationella bolag listade på First North Growth Market, men har även erfarenhet från olistade bolag och arbete med IFRS-redovisning. Tillsättningen av ny CFO är en del av Cyxones ambition att stärka och utveckla bolaget.


Cyxone appoints Henrik Hang as CFO

Cyxone AB (publ) ("Cyxone or the Company") has appointed Henrik Hang as new CFO as of August 1st, 2021. Henrik has a degree in business administration and substantial experience from many years as CFO for international companies listed on First North Growth Market, as well as experience from unlisted companies and work with IFRS accounting. The new CFO appointment is part of Cyxone's ambition to strengthen and develop the company.


Cyxone AB (publ) tillförs cirka 18,2 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO4

Cyxone AB (publ) ("Cyxone" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4, vilka emitterades i samband med Bolagets riktade emission av units under det fjärde kvartalet år 2020. Totalt utnyttjades 5 613 656 teckningsoptioner av serie TO4, motsvarande cirka 93,5 procent av teckningsoptionerna av serie TO4, för teckning av 5 613 656 aktier till en teckningskurs om 3,24 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4 tillförs Cyxone cirka 18,2 MSEK före emissionskostnader.


Cyxone AB (publ) receives approximately SEK 18.2 million through exercised warrants of series TO4

Today, Cyxone AB (publ) ("Cyxone" or the "Company") announces the outcome of the exercise of warrants of series TO4, which were issued in connection with the Company's directed issue of units during the fourth quarter of 2020. A total of 5,613,656 warrants of series TO4 were exercised, corresponding to approximately 93.5 percent of the warrants of series TO4, for subscription of 5,613,656 shares at a subscription price of SEK 3.24 per share. Through the exercise of warrants of series TO4, Cyxone receives approximately SEK 18.2 million before issuing costs.


Spotlight on MSCyxone utser Carl-Magnus Högerkorp till COO och stärker därmed sin kärnkompetens inom immunologi

Cyxone meddelar idag att Carl-Magnus Högerkorp tillträder som ny operativ chef (COO) i bolaget från den 20 maj 2021. Med bred erfarenhet från arbete inom immunologi och autoimmuna sjukdomar, lång internationell erfarenhet, och tidigare ledarroller i biotech-branschen, blir Carl-Magnus en viktig del i Cyxones fortsatta ambition att förstärka och utveckla bolaget.


Cyxone appoints Carl-Magnus Högerkorp as COO strengthening immunology core competencies

Cyxone today announces that Carl-Magnus Högerkorp is appointed new COO in the company from May 20th, 2021. With broad experience from work within the field of immunology and autoimmune diseases, as well as extensive international experience and previous management roles in the biotech sector, Carl-Magnus is an important part of Cyxone's continued ambition to strengthen and develop the company.


Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4 i Cyxone AB är idag, den 21 maj 2021

Idag, den 21 maj 2021, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO4 i Cyxone AB (publ) ("Cyxone" eller "Bolaget"). Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 pågår till och med den 28 maj 2021. Varje teckningsoption av serie TO4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Cyxone till en teckningskurs om 3,24 SEK per aktie.


The last day of trading with warrants of series TO4 in Cyxone AB is today, May 21, 2021

Today, May 21, 2021, is the last day of trading with warrants of series TO4 in Cyxone AB (publ) ("Cyxone" or "the Company"). The exercise period for the exercise of warrants of series TO4 runs until May 28, 2021. Each warrant of series TO4 gives the holder the right to subscribe for one (1) new share in the Company. The exercise price for warrants of series TO4 is SEK 3.24 per share.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted