Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kallelse till extra bolagsstämma i Cyxone AB

Aktieägarna i Cyxone AB, org. nr 559020-5471 ("Cyxone"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 april 2023 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Hyllie Boulevard 34 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 6 april 2023, och
 • anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 12 april 2023, per post till Cyxone AB, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö eller per e-post till [email protected]. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 12 april 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.cyxone.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 8. Val av ny styrelseledamot.
 9. Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot.
 10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Ivar Nordqvist, Göran Ofsén, Mikael Lindstam och styrelsens ordförande Bert Junno, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter.

Punkt 7: Val av ny styrelseledamot

Vid årsstämman den 16 maj 2022 beslutades att omvälja Bert Junno, Theresa Comiskey Olsen, Saad Gilani och Mikael Lindstam som styrelseledamöter. Det beslutades vidare att omvälja Bert Junno som styrelseordförande.

Den 31 mars 2023 begärde Theresa Comiskey Olsen och Saad Gilani eget utträde ur styrelsen, varvid vakans uppstod i styrelsen. För närvarande består styrelsen således av två styrelseledamöter, Bert Junno, ordförande, och Mikael Lindstam.

Valberedningen föreslår nu att Carl-Magnus Högerkorp väljs som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de kvarvarande styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 16 maj 2022, varvid vakansen i styrelsen upphör.

Carl-Magnus Högerkorp, född 1970, verkställande direktör i Cyxone sedan juni 2022, har en doktorsexamen i immunologi från Lunds universitet och en MBA från EFL/Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Carl-Magnus har lång och bred erfarenhet från läkemedels- och biotech-sektorn, både internationellt och nationellt. Under sin karriär har Carl-Magnus bland annat arbetat med forsknings- och utvecklingsprojekt inom infektiösa sjukdomar, immunonkologi, regenerativ medicin, inflammation och autoimmuna sjukdomar. Carl-Magnus har även haft ledande roller inom flera bolag, såsom VD för Edvince, Canimguide Therapeutics och ImModulate Pharma och som forskningschef på Xintela, då han även var med och noterade bolaget på Nasdaq First North Growth Market.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i Cyxone AB. Verkställande direktör och styrelseledamot i HCB Development AB.

Aktieägande i Cyxone: 110 873 aktier

Punkt 8: Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till den nya styrelseledamoten.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende för-hållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Antalet aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 98 444 728 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

___________________

Malmö i mars 2023

Cyxone AB (publ)

Styrelsen

Kontakt

Carl-Magnus Högerkorp
VD, Cyxone AB
Tel: 070 791 88 12

Email: [email protected]

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2023 kl 15.35 CET.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifi-erande behandlingar för sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en fas 2-läkemedelskandidat som utvärderas för möjlig behandling av reumatoid artrit. T20K är ett fas 1-läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Certifierad råd-givare är FNCA Sweden AB. För mer information besök www.cyxone.com.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted