Kallelse till årsstämma i Cyxone AB

Aktieägarna i Cyxone AB, org. nr 559020-5471 ("Cyxone"), kallas härmed till årsstämma i Clarion Hotel Malmö Lives lokaler på Dag Hammarskjölds torg 2 i Malmö, torsdagen den 3 juni 2021 kl. 13.00.

Viktig information om den rådande situationen kring covid-19 och om att delta vid årsstämman genom ombud

Med anledning av covid-19 har bolaget beslutat att vidta ett antal försiktighetsåtgärder i syfte att minimera risken för smittspridning vid genomförandet av årsstämman, samtidigt som aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter tillgodoses. För att minimera antalet deltagare på årsstämman uppmanar bolaget sina aktieägare att inte närvara personligen vid årsstämman utan att istället, med stöd av tillfälliga lagregler, ta tillvara möjligheten att rösta via bolagets utpekade ombud. Med stöd av fullmaktsformulär kan aktieägare befullmäktiga Ola Skanung (CFO för Cyxone) att vid årsstämman rösta för aktieägarens aktier i enlighet med dennes instruktioner. Fullmakt för att utse ombud finns tillgängligt via bolagets hemsida: www.cyxone.com. Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, har varit i nära kontakt med någon som är smittad eller tillhör en riskgrupp uppmanas särskilt att utnyttja möjligheten att närvara via ombud.

Vidare vill bolaget informera om att planerade anföranden begränsas till ett minimum och att ingen förtäring kommer att serveras vid årsstämman. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas, med målsättningen att årsstämman blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning. Om du ändå önskar delta personligen på årsstämman ser bolaget gärna att antalet biträden till årsstämman begränsas i största möjliga mån för att hålla nere antalet deltagare.

Bolaget följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att vidta ytterligare försiktighetsåtgärderna inför årsstämman.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 26 maj 2021, och
 • anmäla sitt deltagande senast fredagen den 28 maj 2021, per post till Cyxone AB, Adelgatan 21, 211 22 Malmö eller per e-post till admin@cyxone.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två). För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Ett komplett fullmaktsformulär med röstinstruktion som mottagits av bolaget senast fredagen den 28 maj 2021 ska gälla som sådan aktieägares anmälan om deltagande vid stämman (genom ombud).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktie-boken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast fredagen den 28 maj 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud och fullmaktsformulär

Om aktieägare avser låta sig företrädas av bolagets utpekade ombud bör undertecknad och daterad fullmakt i original med eventuella bilagor i god tid före årsstämman och senast fredagen den 28 maj 2021 skickas till Cyxone AB, Adelgatan 21, 211 22 Malmö eller i undertecknad inscannad pdf-fil med eventuella bilagor per e-post till admin@cyxone.com. Fullmaktsformulär för att företrädas av bolaget utpekat ombud finns tillgängligt via bolagets hemsida, www.cyxone.com. Ett komplett fullmaktsformulär med röstinstruktion som mottagits av bolaget senast fredagen den 28 maj 2021 ska gälla som sådan aktieägares anmälan om deltagande vid stämman (genom ombud).

Om aktieägare avser låta sig företrädas av eget ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Sådant formulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.cyxone.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Observera att anmälan till stämman dessutom måste ske på sätt och i tid som anges i kallelsen när möjlighet att närvara genom eget ombud nyttjas.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast fredagen den 28 maj 2021. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 13. Val av styrelseledamöter och revisorer.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna eller mot betalning i apportegendom.
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning eller kvittning.
 16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Punkt 10: Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 11: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Det föreslås att styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor till styrelseordföranden (300 000 kronor föregående år), med 25 000 euro till den föreslagna styrelseledamoten Peter Heinrich, samt med 225 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter (150 000 kronor föregående år).

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter och revisorer

Det föreslås att Bert Junno, Theresa Comiskey Olsen, Saad Gilani och Mikael Lindstam omväljs som styrelseledamöter, att Peter Heinrich och Alejandra Mørk väljs till nya styrelseledamöter och att Bert Junno omväljs som styrelseordförande.

Peter Heinrich, född 1955, har mer än 20 års erfarenhet inom läkemedels- och biotechindustrin. Han är serieentreprenör och har startat ett flertal biotechföretag, inklusive Medigene och MediGenomix och är medgrundare till Immunocore och Adaptimmune i Oxford, Storbritannien, ledande aktörer inom immunonkologi. Därutöver är han medgrundare av Sinfonie LSM, medgrundare av och långvarig verkställande direktör i MediGene AG och var tidigare verkställande direktör i MagForce AG. Peter Heinrichs nuvarande uppdrag inkluderar Partner i Alira Health, verkställande direktör i Sinfonie LSM GmbH, styrelseordförande i Syntab Therapeutics och CPTone Biotech, vice styrelseordförande i EuropaBio och ordförande i EuropaBios SME Platform, styrelseledamot i Aijex Pharma International Inc samt ledamot i styrelsen för Executive MBA-programmet vid University of Augsburg. Peter Heinrich bedöms vara oberoende i förhållande till Cyxone och dess ledande befattningshavare samt till större aktieägare.

Alejandra Mørk, född 1961, är VD och huvudägare i KLIFO A/S. Tidigare arbetade hon för Nycomed Pharma i 18 år, i olika ledande befattningar inom läkemedelsutveckling och "life cycle management". Alejandra Mørk är bland annat styrelseledamot i Dansk Biotech och medlem i Danska Akademin för Tekniska Vetenskaper. Hon ingår också i EUCROF Pediatric Working Group. Alejandra Mørks övriga pågående uppdrag innefattar styrelseledamot i Follicum AB, iSD Immunotech ApS och KLIFO Holding A/S samt verkställande direktör i KLIFO A/S. Alejandra Mørk bedöms vara oberoende i förhållande till Cyxone och dess ledande befattningshavare samt till större aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida (www.cyxone.com) och i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår att KPMG AB omväljs som revisionsbolag. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna eller mot betalning i apportegendom

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna eller på villkor att aktierna, teckningsoptionerna eller konvertiblerna ska betalas med apportegendom. Betalning vid företrädesemission ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning eller kvittning

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var till gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas).

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkten 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Aktieägares frågerätt

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Adelgatan 21, 211 22 Malmö samt på bolagets webbplats (www.cyxone.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 58 063 400 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i maj 2021

Cyxone AB (publ)

Styrelsen

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl 08.30 CET.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Nerladdningsbara filer

Cyxone utser Henrik Hang till CFO

Cyxone AB (publ) ("Cyxone eller Bolaget") har utsett Henrik Hang till ny CFO från och med den 1 augusti 2021. Henrik är utbildad civilekonom och har en gedigen bakgrund med mångårig erfarenhet som CFO i internationella bolag listade på First North Growth Market, men har även erfarenhet från olistade bolag och arbete med IFRS-redovisning. Tillsättningen av ny CFO är en del av Cyxones ambition att stärka och utveckla bolaget.


Cyxone appoints Henrik Hang as CFO

Cyxone AB (publ) ("Cyxone or the Company") has appointed Henrik Hang as new CFO as of August 1st, 2021. Henrik has a degree in business administration and substantial experience from many years as CFO for international companies listed on First North Growth Market, as well as experience from unlisted companies and work with IFRS accounting. The new CFO appointment is part of Cyxone's ambition to strengthen and develop the company.


Cyxone AB (publ) tillförs cirka 18,2 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO4

Cyxone AB (publ) ("Cyxone" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4, vilka emitterades i samband med Bolagets riktade emission av units under det fjärde kvartalet år 2020. Totalt utnyttjades 5 613 656 teckningsoptioner av serie TO4, motsvarande cirka 93,5 procent av teckningsoptionerna av serie TO4, för teckning av 5 613 656 aktier till en teckningskurs om 3,24 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4 tillförs Cyxone cirka 18,2 MSEK före emissionskostnader.


Cyxone AB (publ) receives approximately SEK 18.2 million through exercised warrants of series TO4

Today, Cyxone AB (publ) ("Cyxone" or the "Company") announces the outcome of the exercise of warrants of series TO4, which were issued in connection with the Company's directed issue of units during the fourth quarter of 2020. A total of 5,613,656 warrants of series TO4 were exercised, corresponding to approximately 93.5 percent of the warrants of series TO4, for subscription of 5,613,656 shares at a subscription price of SEK 3.24 per share. Through the exercise of warrants of series TO4, Cyxone receives approximately SEK 18.2 million before issuing costs.


Spotlight on MSCyxone utser Carl-Magnus Högerkorp till COO och stärker därmed sin kärnkompetens inom immunologi

Cyxone meddelar idag att Carl-Magnus Högerkorp tillträder som ny operativ chef (COO) i bolaget från den 20 maj 2021. Med bred erfarenhet från arbete inom immunologi och autoimmuna sjukdomar, lång internationell erfarenhet, och tidigare ledarroller i biotech-branschen, blir Carl-Magnus en viktig del i Cyxones fortsatta ambition att förstärka och utveckla bolaget.


Cyxone appoints Carl-Magnus Högerkorp as COO strengthening immunology core competencies

Cyxone today announces that Carl-Magnus Högerkorp is appointed new COO in the company from May 20th, 2021. With broad experience from work within the field of immunology and autoimmune diseases, as well as extensive international experience and previous management roles in the biotech sector, Carl-Magnus is an important part of Cyxone's continued ambition to strengthen and develop the company.


Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4 i Cyxone AB är idag, den 21 maj 2021

Idag, den 21 maj 2021, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO4 i Cyxone AB (publ) ("Cyxone" eller "Bolaget"). Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 pågår till och med den 28 maj 2021. Varje teckningsoption av serie TO4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Cyxone till en teckningskurs om 3,24 SEK per aktie.


The last day of trading with warrants of series TO4 in Cyxone AB is today, May 21, 2021

Today, May 21, 2021, is the last day of trading with warrants of series TO4 in Cyxone AB (publ) ("Cyxone" or "the Company"). The exercise period for the exercise of warrants of series TO4 runs until May 28, 2021. Each warrant of series TO4 gives the holder the right to subscribe for one (1) new share in the Company. The exercise price for warrants of series TO4 is SEK 3.24 per share.
Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 inleds idag, måndagen den 17 maj 2021

Idag, den 17 maj 2021, inleds teckningsperioden för utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO4 som emitterades i samband med Cyxone AB (publ)s ("Cyxone" eller "Bolaget") riktade emission av units under det fjärde kvartalet 2020. I samband med teckningsperiodens inledning publicerar även Cyxone ett ägarbrev till teckningsoptionsinnehavare innehållandes VD-ord samt instruktioner för teckning. Teckningskursen har fastställts till 3,24 SEK per ny aktie och vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden pågår fram till och med den 28 maj 2021. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 28 maj 2021.


The exercise period for exercising the warrants of series TO4 begins today, Monday May 17, 2021

Today, Monday may 17, 2021, begins the exercise period for the exercising of the warrants of series TO4, that were issued in conjunction with Cyxone AB (publ)'s ("Cyxone" or "the Company") directed issue of units during the fourth quarter of 2020. In conjunction with the exercise periods beginning, Cyxone also publishes a letter to the warrant holders, including words from the CEO and instructions for how to exercise the warrants. The exercise price has been set to SEK 3.24 per new share and if all warrants are exercised, the Company will receive approximately SEK 19.5 million before issuing costs. The exercise period will continue up to and including May 28, 2021. Note that some nominees may close the exercise period earlier than May 28, 2021.


Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 i Cyxone AB har fastställts till 3,24 SEK och teckningsperioden inleds den 17 maj 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Cyxone AB (publ) ("Cyxone" eller "Bolaget") slutförde under fjärde kvartalet 2020 en riktad emission av s.k. units. En (1) unit bestod av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 29 april 2021 till och med den 12 maj 2021, dock lägst 2,00 SEK och högst 7,05 SEK per ny aktie. Under mätperioden uppgick den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie till cirka 4,63 SEK och således har teckningskursen fastställts till 3,24 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO4 inleds den 17 maj 2021, och pågår fram till och med den 28 maj 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted