Halvårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Halvåret (2019-01-01-2019-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -9 129 (-6 503) KSEK
 • Resultat per aktie -0,24 (-0,37)
 • Likvida medel uppgick per 2019-06-30 till 23 872 (17 817) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2019-06-30 till 94,3 (92,8) %

Kvartalet (2019-04-01-2019-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -4 366 (-3 755) KSEK
 • Resultat per aktie -0,12 (-0,21)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • I maj inleddes registreringen av Cyxone Switzerland AG, ett helägt dotterbolag baserat i Basel, Schweiz. Dotterbolaget är av betydelse för bolagets globala närvaro.
 • I maj skickades ansökan in om att få inleda en First in Human, fas I, klinisk studie med läkemedelskandidaten T20K som är under utveckling for behandling av multipel skleros (MS).
 • I juni inleddes en First in Human, fas I, studie med T20K i manliga friska frivilliga forskningspersoner efter att de nederländska myndigheternas snabba godkännande av Cyxones förarbete inför kliniska studier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I juli skickades en ansökan in till Central Ethics Committee (CEC) i Polen om tillstånd för att få starta en klinisk fas IIb-studie med läkemedelskandidaten Rabeximod, som är under utveckling för behandling av ledgångsreumatism (RA). Ansökningar i upp till åtta ytterligare europeiska länder följer under de kommande sex månaderna med rekryteringsstart planerad under H1 2020.
 • I juli administrerades den första manliga friska frivilliga forskningspersonen med den lägsta dosen T20K i First in Human, fas I, studien.
 • I juli signerades ett avtal med den kliniska forskningsorganisationen (CRO) EGeen Inc. för att utföra den kommande kliniska fas IIb-studien med Rabeximod i de utvalda östeuropeiska länderna. CRO:n Sourcia hanterar studien i Västeuropa.
 • I augusti rapporterades positiva top line-resultat från den kliniska fas I-studien med T20K som framgångsrikt uppnådde sitt syfte att bekräfta T20Ks säkerhet och tolerabilitet i människa. Det fanns inga rapporter om allvarliga biverkningar i denna infusionsstudie.

VD Kjell Stenberg kommenterar

Årets andra kvartal präglades av Cyxones steg in i den kliniska utvecklingsfasen med båda sina kandidater, T20K som är under utveckling för multipel skleros (MS) och Rabeximod för ledgångsreumatism. Vi har med glädje kunnat meddela goda resultat från T20Ks första prövning i människa, diskussioner med potentiella intressenter samt första inskickade ansökan om att få påbörja en fas II-studie i Rabeximods utvecklingsprogram.

En framgångsrik fas I-studie för T20K
Läkemedelskandidaten T20K härstammar ursprungligen från den naturligt förekommande substansen Kalata B1 och hade tidigare endast testats i olika djurslag innan den accepterades av myndigheterna i Nederländerna för prövning i människa. Med år av förberedande studier till grund kunde den första studien i människa, även kallad en fas I-studie, inledas under maj månad. Studien, som kan räknas till en av bolagets större milstolpar, kunde genomföras med positivt utfall där målet var att visa att en viss mängd av fri T20K substans i blodet inte orsakar oönskade effekter i människa. Med kunskap om att en betydande mängd T20K kan finnas cirkulerande i blodet utan att ge biverkningar hos människor har vi ett mycket bra utgångsläge för fortsatt utveckling av en oral administrationsform av T20K. En oral administrationsform beräknas heller inte alls ge så höga halter T20K i blodet vilket stärker substansens säkerhetsprofil och ger patienter ett livskvalitetshöjande behandlingsalternativ.

Initialt startskott för Rabeximods fas II-studie
Arbetet har intensifierats med ansökningarna om att få inleda en multicenter klinisk fas IIb-studie med Rabeximod i patienter med ledgångsreumatism. En viktig del i detta har varit att fastställa studiedesignen vilket vi gjort i samråd med vår kliniska expert prof. Désirée van der Heijde samt våra statistiker för att säkerställa de optimala förutsättningarna för en framgångsrik fas IIb-studie. Våra kunniga samarbetspartners i processen driver på och under perioden har vi fortsatt komplettera det större informationspaketet som även ska skickas in till de olika regulatoriska myndigheterna i både Väst- och Östeuropa. Just de östeuropeiska länderna är väldigt fördelaktiga för Cyxones studier i då användning av biologiska läkemedel mot ledgångsreumatism är förhållandevis liten i dessa länder, vilket är ett exklusionskriterium för vår fas IIb-studie. En större möjlig patientpool underlättar mycket, speciellt i rekryteringsskedet, och min personliga erfarenhet är att klinisk forskning i Östeuropa är minst lika bra som i övriga Europa eller i USA.

Den första ansökan vi skickade in har vi fått positiv återkoppling på, vilket även validerar att vår dokumentation och vi själva är väl förberedda för denna studie.

Strategisk expansion till nya vidder    
Cyxones styrelse har beslutat att etablera ett helägt dotterbolag i Basel, Schweiz, i ett stort steg mot att öka bolagets exponering mot kontinentala, amerikanska samt asiatiska läkemedelsbolag, men även till långsiktiga investerare. Med det nya dotterbolaget som bas kommer Cyxone att väcka både investerare och läkemedelsrepresentanternas intresse för Cyxone och våra läkemedelskandidater.

Vi siktar mot en framtid med bättre behandlingar för de som är drabbade av svåra autoimmuna sjukdomar. Tack för ert stöd och det engagemang ni visar Cyxone på vägen dit!

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North och bolagets hemsida: www.cyxone.com 

Malmö 28 augusti 2019

Kjell Stenberg
VD, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter
Denna delårsrapport för andra kvartalet 2019 publiceras på bolagets hemsida 28 augusti och kommer finnas tillgänglig i original på bolagets kontor på Adelgatan 21, Malmö.

2019-11-15      Delårsrapport kvartal 3, 2019

2020-02-14      Bokslutskommuniké 2019

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av halvårsrapport

Malmö den 28 augusti 2019

Styrelsen
Cyxone AB

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723-816168
E-post: [email protected]
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl 08.30 CET.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i kliniskt fas I-program samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på telefon 08-503 015 50 och e-post [email protected] www.cyxone.com

Nerladdningsbara filer


Delårsrapport 2021-01-01 till 2021-09-30

Finansiell sammanfattning för koncernenFinansiell sammanfattning för koncernen

KSEK

2021-07-01
2021-09-30

2020-07-01
2020-09-30

2021-01-01
2021-09-30

2020-01-01
2020-09-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

-10 974

-12 620

-31 043

-37 014

Balansomslutning

58 567

61 797

58 567

61 797

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)

-0,17

-0,26

-0,51

-0,75

Likvida medel vid periodens slut

42 963

45 562

42 963

45 562

Soliditet vid periodens slut

90,8%

91,0%

90,8%

91,0%


Cyxone meddelar lovande prekliniska resultat till stöd för en kombinationsbehandling med T20K vid multipel skleros

Cyxone (publ) meddelar idag att företaget, tillsammans med sin akademiska partner Medical University of Vienna, har fortsatt att undersöka läkemedelskandidaten T20K i kombination med en kappaopioidreceptoragonist. En kombination som i prekliniska experiment visar lovande synergistiska terapeutiska effekter och potentiellt sjukdomsmodifierande egenskaper vid multipel skleros. Resultaten bygger vidare på den data som ligger till grund för en patentansökan till Europeiska patentverket som nyligen offentliggjordes.


Rättelse: Cyxone nyttjar bolagets IND-ansökan och erbjudande från FDA att förhandsgranska fas 2-studie i covid-19

Tidigare version angav felaktigt i rubriken att FDA ska förhandsgranska top line-data, dessa data är ännu inte tillgängliga och felet är nu korrigerat.

Cyxone AB (publ) meddelar idag att bolaget förväntas kunna kommunicera top line-resultat från en nyligen slutförd klinisk fas 2-studie av läkemedelskandidaten Rabeximod i covid-19-patienter under det fjärde kvartalet. Resultaten var tidigare förväntade under tredje kvartalet. Senareläggningen orsakas av bolagets beslut om att nyttja det amerikanska läkemedelsverkets (FDA) initiativ om en förhandsgranskning av den kliniska studiens statistiska analysplan, där den exakta timingen för resultaten är beroende av processen och diskussionerna som krävs med FDA. Myndighetens erbjudande är ett avsteg från det normala och syftar till att påskynda utvecklingen av säkra och effektiva behandlingar mot covid-19.


Cyxone nyttjar bolagets IND-ansökan och erbjudande från FDA att förhandsgranska top line-data från fas 2-studie i covid-19

Cyxone AB (publ) meddelar idag att bolaget förväntas kunna kommunicera top line-resultat från en nyligen slutförd klinisk fas 2-studie av läkemedelskandidaten Rabeximod i covid-19-patienter under det fjärde kvartalet. Resultaten var tidigare förväntade under tredje kvartalet. Senareläggningen orsakas av bolagets beslut om att nyttja det amerikanska läkemedelsverkets (FDA) initiativ om en förhandsgranskning av den kliniska studiens statistiska analysplan, där den exakta timingen för resultaten är beroende av processen och diskussionerna som krävs med FDA. Myndighetens erbjudande är ett avsteg från det normala och syftar till att påskynda utvecklingen av säkra och effektiva behandlingar mot covid-19.


Cyxone will leverage IND and use FDA pre-review for Covid-19 phase 2 trial

Cyxone AB (publ) announces today that the company is expecting to communicate top-line results from a recently concluded Phase 2 trial of its drug candidate Rabeximod in Covid-19 patients during the fourth quarter. The results were previously slated for the third quarter. The postponement is due to the company's decision to leverage the U.S. Food and Drug Administration (FDA) initiative to pre-review the statistical analysis plan for the clinical trial, whereby the exact timing of the results will depend on the process and discussion required with the FDA. This is an extraordinary opportunity provided by the authority to expedite the development of safe and efficacious Covid-19 treatments.


Cyxone utser Cornel Pater till Chief Medical Officer

Cyxone meddelar idag att Cornel Pater har rekyterats till positionen som Chief Medical Officer (CMO). Han kommer närmast från Novartis Pharma i rollen Global Medical Director of Clinical Development. Som CMO ingår Cornel Pater i Cyxones ledning och kommer att spela en avgörande roll i den fortsatta kliniska utvecklingen av bolagets läkemedelsprojekt. Han tillträdde den 31 augusti, 2021.Cyxone rekryterar nyckelpersoner till sitt kliniska utvecklingsteam

Cyxone meddelar idag att företaget har rekryterat Anna Polak och Levente Dajka till bolagets kliniska utvecklingsteam. Båda kommer att bidra med stor kunskap inom ledning av kliniska prövningar. Deras initiala fokus kommer att ligga på förberedelserna av den planerade fas 2-studien som ska undersöka den kliniska effekten av Rabeximod vid reumatoid artrit, vilken är planerad att starta under 2021.


Cyxone meddelar avslut av Rabeximod i Covid-19 Fas 2-studie, data kommer rapporteras i kvartal tre

Cyxone meddelar idag att den kliniska studie med Rabeximod i Covid-19 som bedrivits i Östeuropa under första och andra kvartalet 2021 kommer att avslutas då det visat sig att studien har tillräckligt många registrerade patienter.


Cyxone announces Rabeximod in Covid-19 Phase 2 trial closed, data to be reported in Q3

Cyxone today announced that the Rabeximod in Covid-19 trial that has been conducted in Eastern Europe during Q1-Q2 2021 will be closed as the trial has been shown to have a sufficient number of patients enrolled to allow for statistical analysis.


Cyxone och Medical University of Vienna tillkännager samarbete för att studera utökad användning av T20K i MS

Efter att ha identifierat nya potentiella användningsområden för T20K meddelar Cyxone AB (publ) ("Cyxone eller Bolaget") idag att bolaget har ingått ett forskningssamarbete med Prof. Christian Gruber, tillika uppfinnaren av T20K och Prof. Gernot Schabbauer, båda från Medical University of Vienna. Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för verkningsmekanismen för T20K och att utforska nya användningsområden och deras potential att ge ytterligare terapeutiska fördelar. Studien, som genomförs i en modell för multipel skleros (MS) startar senare denna månad med planerade preliminära resultat i juni 2022.  Resultaten från studien kommer att utgöra en del av de studier som krävs för att kunna ansöka om att gå in i klinik med den nya administreringsformen.


Cyxone and Medical University of Vienna announce collaboration to study broader T20K use in MS

After identifying some valuable new potential treatments for T20K, Cyxone AB (publ) ("Cyxone or the Company") today announced that the company has entered into a research collaboration with Prof. Christian Gruber, the inventor of T20K & Prof. Gernot Schabbauer from the Medical University of Vienna. The aim of the study is to deepen the understanding of the mode of action (MoA) of T20K and to explore these new uses and the potential to provide significant additional therapeutic benefit in a model for multiple sclerosis. The study will start later this month, with planned readout in June 2022, and constitutes studies required for approval to test in humans with the new administration form.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted