Cyxone inleder teckningsperiod för nyemission om 25 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Idag den 13 april 2016 inleds teckningsperioden för Cyxones nyemission av units. Vid fulltecknad nyemission tillförs Cyxone initialt 25 MSEK och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare 25 MSEK före emissionskostnader. Emissionsperioden löper till och med den 29 april, och om Bolaget godkänns av First North beräknas första handelsdag för aktien och teckningsoptionerna till den 7 juni 2016. Cyxone har erhållit teckningsåtaganden om totalt 15 MSEK, motsvarande 60 procent av den initiala emissionslikviden. Bolagets värdering uppgår till cirka 40 MSEK innan nyemissionen.

I samband med att emissionen inleds öppnas en emissionssida med information om Bolaget och dess verksamhet samt praktisk information om hur man går tillväga för att delta i emissionen. Adressen till denna emissionssida är www.investerarbrevet.se/cyxone. Fullständigt prospekt, anmälningsblankett och teaser finns även tillgängligt via Cyxones hemsida, www.cyxone.com.

Kort om Cyxone
Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t.ex. multipel skleros och ledgångsreumatism.

Cyclotider har beskrivits som ideala "mallar" som kan modifieras för att ge önskade farmakologiska egenskaper med bibehållna goda läkemedelsegenskaper, exempelvis genom att de kan ges i tablettform utan att brytas ner i kroppen. Den första farmakologiska effekten av en växt med cyclotider upptäcktes av en norsk läkare under ett Röda Kors- uppdrag i Kongo 1960 när han upptäckte att te på denna växt användes av kvinnor för att underlätta förlossningen. Det tog dock cirka 20 år innan man kunde koppla effekterna till en cyclotid.

Cyxone är ett resurssnålt, virtuellt bolag fokuserat på att utveckla T20K mot MS. T20K har passerat forskningsstadiet vilket kortar ner tiden till att genomföra potentiellt värdehöjande aktiviteter som kliniska studier. T20K:s egenskaper i cell- och djurstudier möter ett starkt kliniskt behov och skulle kunna göra det till en genombrottsprodukt för MS- patienter i olika sjukdomsstadier. Cyxone söker tidigt en kommersiell partner vilket kan ge intäkter, en snabbare kliniska utveckling samt ett ökat värde på bolaget. Cyxone avser också att ta fram nya farmakologiskt aktiva cyclotider för stora sjukdomar som t.ex. ledgångsreumatism vilket ger möjligheter till långsiktigt värdebyggande.

Cyxones vd kommenterar:
- Cyxone är ett biomedicinskt utvecklingsföretag baserat på naturliga växtproteiner, cyclotider, som kan skräddarsys för att ge nya effektiva, biologiska läkemedel. Vi har förvärvat de exklusiva licensrättigheterna till en patentsökt läkemedelskandidat, T20K, med mycket goda prekliniska effekter mot multipel skleros. Vi ska genomföra ett fokuserat utvecklingsprogram inklusive fas I studier med T20K i människa under de närmast åren samt söka efter nya cyclotider med goda farmakologiska effekter, säger Cyxones vd Kjell G Stenberg.

Cyxones styrelse och ledning har mångårig erfarenhet av att utveckla läkemedelskandidater genom kontraktslaboratorier och att driva utveckling av nya MS-läkemedel.

- Jag har omfattande erfarenhet av att utveckla MS-läkemedel efter 25 år vid AstraZenecas FoU och som global licenschef i neurologi och från att under nio år arbetat i styrelsen för BioMS Medical Corp i Kanada varav de sista fem åren som bolagets chef för klinisk fas III utveckling av dess MS-läkemedel mot svår MS. BioMS ingick under utvecklingen ett partnerskap med Eli Lilly i Indianapolis där BioMS fick $87 m vid signering, mer än $500 m i milstolpar och ett tvåsiffrigt procenttal i royalty på försäljning av färdigt läkemedel. I styrelsen för Cyxone finns också Bert Junno och Mikael Lindstam som har helt unik bakgrund genom att inom bara några år lyckats ta universitetsteknologier och ur dessa skapa flera framgångsrika företag inom life science området, t.ex. WntResearch, Galacto Biotech, Gabather och Aptahem, berättar Kjell G Stenberg.

- Med min bakgrund i MS-området från AstraZeneca och från BioMS Medical så är jag speciellt glad över att få driva utvecklingen av T20K. Den goda terapeutiska effekt utan biverkningar i MS-djurmodell som T20K visat i kombination med dess starka hämning av nyckelprocesser i utvecklingen av MS sjukdomen gör den till en av mest lovande läkemedelskandidater som jag har upplevt under min långa, internationella karriär. Jag hoppas att Du delar min vision av att skapa ett nytt läkemedel med T20K för att ge människor med MS ett långt liv med hög livskvalité på liknande sätt som bromsmediciner för HIV ger infekterade patienter ett nästan normalt liv, säger Kjell G Stenberg.

Teckningsåtaganden
Cyxone har erhållit teckningsåtaganden om totalt 15 MSEK, motsvarande 60 procent av den initiala emissionslikviden. Teckningsåtagandena är inte säkerställda.

Erbjudandet i sammandrag

  • Värdering: cirka 40 MSEK (före nyemissionen)
  • Teckningstid: 13-29 april 2016
  • Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 units. Varje unit består av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1 och en teckningsoption av serie TO 2.
  • Teckningskurs: 10 SEK per unit, vilket motsvarar 5 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
  • Emissionsvolym: Cyxone tillförs, före avdrag för emissionskostnader, 25 MSEK vid full teckning i nyemissionen och ytterligare 25 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna.
  • Teckningsåtagande: Cyxone har erhållit teckningsåtaganden om totalt 15 MSEK, motsvarande 60 procent av den initiala emissionslikviden.
  • Marknadsplats: Cyxone avser att ansöka om upptagande av Bolagets aktier och teckningsoptioner till handel på First North. Förutsatt marknadsplatsens godkännande beräknas första dag för handel på First North bli den 7 juni 2016.

Villkor för teckningsoptioner
Innehav av en teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 30 januari - 10 februari 2017. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 18 september - 29 september 2017.

Teckningsoptioner av serie TO 1 tillför Bolaget 12,5 MSEK vid fullt nyttjande och teckningsoptioner av serie TO 2 tillför Bolaget ytterligare 12,5 MSEK vid fullt nyttjande före emissionskostnader.

Rådgivare/projektledare
Corpura AB är projektledare i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North kommer att vara Consensus Asset Management AB. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av nyemissionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

2016-04-13

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 070-716 80 09
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

För frågor om anmälan och teckning av units:
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3tr, 111 46 Stockholm
Tel: 08 - 684 211 00
Fax: 08 - 684 211 29
E-post: info@eminova.se
http://www.eminova.se

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t.ex. multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxone har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför upptagande av handel på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag är 7 juni 2016. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North kommer att vara Consensus Asset Management AB.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units eller andra värdepapper i Cyxone. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Cyxone kommer endast att ske genom det prospekt som Cyxone offentliggjort. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Cyxone för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade units eller units har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Cyxone och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2016, kl. 09:00 CET.

Nerladdningsbara filer

Cyxone Nyhetsbrev juli 2020


Cyxone ingår avtal med Professor Rikard Holmdahl som vetenskaplig rådgivare

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, har idag ingått avtal med professor Rikard Holmdahl som vetenskaplig rådgivare för bolagets projekt inom autoimmuna sjukdomar.


Cyxone ingår avtal med Dr Maarten Kraan som vetenskaplig rådgivare

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, har idag ingått avtal med dr Maarten Kraan som vetenskaplig rådgivare för bolagets Rabeximod-projekt inom ledgångsreumatism (rheumatoid arthritis, RA).


Rättelse: Tidigare pressmeddelande innehöll felaktig MAR-information

First Berlin Equity Research publicerar oberoende analys av Cyxone
Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att det internationellt renommerade analyshuset First Berlin har publicerat en oberoende analysrapport av bolaget.


First Berlin Equity Research publicerar oberoende analys av Cyxone

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att det internationellt renommerade analyshuset First Berlin har publicerat en oberoende analysrapport av bolaget.


Cyxone ingår utvecklingsavtal med uppfinnaren Dr Kalev Kask

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget har ingått avtal med uppfinnaren Dr Kalev Kask. Syftet med avtalet är att genomföra ett utvecklingssamarbete för att ta fram ett läkemedel för behandling av de symptom som uppstår av Covid-19, och att lämna in en patentansökan som en följd av utvecklingsarbetet.


Cyxone söker nya patent som en följd av nya innovativa resultat

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget har lämnat in fyra nya patentansökningar för att skydda nya innovativa resultat. Ansökningarna har lämnats in till strategiskt utvalda myndigheter.
Cyxone utser Tara Heitner till VD

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolagets styrelse rektryterar Tara Heitner PhD MBA som ny VD.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted