Cyxone genomför en företrädesemission om 66,9 MSEK säkerställd till 91 % inför fas 2b-studien i RA

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Cyxone AB ("Cyxone" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 juni 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 66,9 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets verkställande direktör, Tara Heitner, och CFO, Henrik Hang, om cirka 0,1 MSEK, motsvarande cirka 0,1 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 60,8 MSEK, vilket sammantaget säkerställer Företrädesemissionen till 91,1 procent. Nettolikviden från Företrädesemissionen planeras att användas för den planerade fas 2b-studien med Bolagets läkemedelskandidat Rabeximod för ledgångsreumatism (RA) genom 2022 och del av 2023.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Cyxone är ett svenskt medicinskt plattformsföretag i kliniskt skede som fokuserar på ett utveckla och avancera nya lösningar för patienter som lider av svåra autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit (RA) och multipel skleros (MS). Cyxone drivs av ledande personer inom läkemedel och bioteknik samt akademiker med lång erfarenhet och expertis inom immunterapi.

Rabeximod, en ny molekylär enhet med en unik verkningsmekanism, förväntas tillgodose ett betydande, ouppfyllt kliniskt behov i behandlingen av patienter med RA. Trots mängden och mångfalden av de läkemedelsklasser som inriktar in sig på RA så uppvisar en hög andel behandlade patienter partiell respons och relativt få patienter visar varaktig förbättring. Förutom ineffektivitet så har intolerans och växande bevis på biverkningar associerade med anti-TNFα, såsom allvarliga infektioner, malignitet och neurologiska brister, gett upphov till ökad efterfrågan på behandlingar med förbättrade säkerhetsprofiler.

Såväl som preklinisk data och initial historisk klinisk data stödjer argumentet att Rabeximod kan ha en markant förbättrad nytta-riskprofil jämfört med befintliga behandlingar och utgöra ett innovativt läkemedel som kan användas i behandling av hög-risk patienter samt kan ha en förbättrad säkerhetsprofil. 

I de nyligen initierade uppstartsaktiviteterna för en randomiserad, dubbelblindad, 24 veckor lång fas 2b-studie, som genomförs tillsammans med en internationellt välrenommerad CRO, kommer Rabeximod att undersökas i dess effektivitet, säkerhet och tolerabilitet i ett segment av RA-patientpopulationen som visat sig inte svara på standardbehandlingen med Metotrexat.

Cyxone avser att etablera partnerskap och samarbeten med ledande institutioner och företag inom immunterapi samt forskning och utveckling på en global skala för att avancera sin unika plattform och pipeline.

För att möjliggöra fortsatt utveckling och finansiera initierandet av Bolagets planerade fas 2b-studie inom Rabeximod för ledgångsreumatism (RA) har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen beräknas tillföra Cyxone cirka 66,9 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 10,4 MSEK.

"Likviden från Företrädesemissionen kommer att göra det möjligt för oss att implementera nästa viktiga steg i utvecklingen av Cyxones nya behandling för reumatoid artrit (RA). Vi har en robust och välstrukturerad plan för att leverera värdeskapande till våra aktieägare samt till patienter över hela världen och vårt erfarna team ser nu fram emot att ta Bolaget till nästa nivå," säger Tara Heitner, vd, Cyxone.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 juni 2021, beslutat att genomföra Företrädesemissionen genom utgivande av högst 38 206 233 aktier. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 29 december 2021 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av fem (5) aktier berättigar till tre (3) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen uppgår till 1,75 SEK per aktie, vilket innebär att Cyxone, vid full teckning i Företrädesemissionen, tillförs cirka 66,9 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden löper under perioden 3 januari - 21 januari 2022. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market under 3 januari - 18 januari 2022.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemission kommer antalet aktier i Cyxone att öka med högst 38 206 233 aktier från 63 677 056 aktier till 101 883 289 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 2 883 488,392883 SEK från 4 805 814,063609 SEK till 7 689 302,456492 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 37,5 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Cyxone har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets verkställande direktör, Tara Heitner, samt CFO, Henrik Hang, totalt uppgående till cirka 0,1 MSEK, motsvarande cirka 0,1 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier där externa investerare har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen upp till ett värde om 60,8 MSEK, motsvarande 91,0 procent av Företrädesemissionen. Emissions-garantiersättning utgår genom kontant ersättning uppgående till tio (10) procent av det garanterade beloppet alternativt tolv (12) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 3 januari - 21 januari 2022), dock aldrig lägre än teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 60,9 MSEK, motsvarande 91,1 procent av Företrädesemissionen.

Lock-up-åtaganden

I samband med Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Cyxone genom avtal förbundit sig gentemot Vator Securities AB att, med sedvanliga undantag, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Vator Securities AB. Beslut att lämna sådant skriftligt samtycke beslutas av Vator Securities AB och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl. Lock-up-perioden varar under 180 dagar från och med utgången av teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

23 december 2021 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
27 december 2021 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
28 december 2021 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
29 december 2021 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
3 januari - 18 januari 2022 Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
3 januari - 21 januari 2022 Teckningsperiod
3 januari 2022 - Fram tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel i BTA
Omkring den 25 januari 2022 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsförbindelser, garantiåtaganden och lock-up-åtaganden kommer att framgå av det prospekt som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 23 december 2021 ("Prospektet").

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.  

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08
Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2021 kl. 08.59 CET.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon: 08-528 00 399, e-post: [email protected] För mer information besök www.cyxone.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Cyxone. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cyxone kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 23 december 2021 på Cyxones hemsida, www.cyxone.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Cyxone. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Cyxone har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Nerladdningsbara filer

First Berlin Equity Research publicerar oberoende analys av Cyxone

Cyxone (publ), ett bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att det internationellt renommerade analyshuset First Berlin har publicerat en oberoende analysrapport av bolaget.


Kommuniké från årsstämma i Cyxone AB den 16 maj 2022

Idag, den 16 maj 2022, hölls årsstämma i Cyxone AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Cyxone AB rapporterar lovande terapieffekt av T20K/KORa kombinationsbehandling i en terapeutisk preklinisk modell av MS

Cyxone AB (CYXO), ett företag i klinisk fas som utvecklar transformativa terapier inom det autoimmuna området för att förse patienter med förbättrade behandlingsalternativ, meddelade idag resultat från sitt pågående samarbete med Medical University of Vienna.Cyxone offentliggör framåtblickande strategi för läkemedelsutveckling med fokus på Rabeximod i studie på patienter med reumatoid artrit

Cyxone AB (CYXO), ett företag i klinisk fas som utvecklar transformativa behandlingar inom det autoimmuna området för att förbättra behandlingsresultatet för patienter, publicerade idag en framåtblickande strategi.Kallelse till årsstämma i Cyxone AB

Aktieägarna i Cyxone AB, org. nr 559020-5471 ("Cyxone"), kallas härmed till årsstämma i Quality Hotel Views lokaler på Hyllie Stationstorg 29 i Malmö, måndagen den 16 maj 2022 kl. 10.00.


Notice of annual general meeting in Cyxone AB

The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the Swedish language version of this document and the English translation, the Swedish language version shall prevail.

The shareholders in Cyxone AB, Reg. No. 559020-5471 ("Cyxone"), are hereby invited to the annual general meeting to be held at the premises of Quality Hotel View at Hyllie Stationstorg 29 in Malmö, Sweden on Monday 16 May 2022 at 10:00 CEST.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted