Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Räkenskapsåret (2019-01-01-2019-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -34 922 (-31 138) KSEK
 • Resultat per aktie -0,71 (-0,83)
 • Likvida medel uppgick per 2019-12-31 till 61 756 (38 716) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2019-12-31 till 95,6 (90,4) %

Kvartalet (2019-10-01-2019-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -9 910 (-9 897) KSEK
 • Resultat per aktie -0,20 (-0,26)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

 • Tidigt i november meddelade styrelsen att en ny vd sökes för att leda bolaget till nästa fas. Ola Skanung, CFO, träder in som tillförordnad vd.
 • I november tecknade Cyxone avtal med en brittisk kontraktforskningsorganisation (CRO) för att genomföra de sex månader långa toxikologiska studierna med Rabeximod som krävs inför Fas IIb-studien. Förberedelserna för toxikologistudierna inleddes omedelbart med syfte att påbörja studierna direkt därefter.
 • I december meddelades att ett avtal tecknats med Aptuit för tillverkning av kapslar innehållande substansen Rabeximod. Detta är ett viktigt steg i förberedelserna för den planerade fas IIb-studien, i vilken patienter kommer att administreras Rabeximodkapslar. Således säkrades ytterligare ett steg i Rabeximod Fas IIb-programmet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I januari 2020 meddelade Cyxone det proaktiva och strategiska beslutet att beställa mer Rabeximod-substans med främsta syfte att säkerställa optimala förutsättningar för den kommande kliniska fas IIb-studien. Till följd av detta väntas dosering av den första patienten i den kliniska fas IIb-studien att påbörjas under det första kvartalet 2021.

Tf vd Ola Skanung kommenterar

Slutet på 2019 var en händelserik period för Cyxone. Jag klev in som tillförordnad vd i början av november och har sedan dess, tillsammans med vårt team och samarbetspartners, drivit våra projekt framåt. Vårt fokus har legat på förberedelse inför fas IIb-studien med Rabeximod, fortsatt utveckling av T20K samt att utöka kompetensen i bolaget. Förberedelser som att säkra partners för toxikologistudier och kapseltillverkning av Rabeximod har tagit oss närmre målet att ta fram effektiva och säkra läkemedel som kan hjälpa människor med autoimmuna sjukdomar.

Framfart i våra utvecklingsprojekt

Det positiva utfallet från teckningsoptionen av serie 3 under tidig höst har gjort det möjligt för oss att ta nästa steg i utvecklingen av våra läkemedelskandidater Rabeximod och T20K. Vi har säkrat denna utveckling för Rabeximod genom att ingå avtal med nya partners; en kontraktforskningsorganisation (CRO) för toxikologistudier och en tillverkare av kapslar.  Dessutom beslutade vi nyligen beställa mer substans, vilket är tidigare än tänkt men strategiskt viktigt.  Genom att få tillgång till ny substans tidigare kan det underlätta våra förberedelser för att hitta möjliga utvecklingssamarbeten eller andra partnering-aktiviteter som kräver substans. Sammantaget är dessa tre steg viktiga för att bygga en stabil grund inför fas IIb-studien. Med detta i ryggen ser vi positivt på år 2020 vad gäller Rabeximods utveckling och fas IIb-studien som väntas påbörjas under första kvartalet 2021.

Samtidigt fortsätter vi utvecklingen av T20K där vi nu har inlett studier vars resultat kommer vägleda valet av oral beredning. Resultaten kommer att ge bättre förståelse för hur substansen bryts ned och tas upp i mag-tarmkanalen. Parallellt med att detta arbete pågår, kommer vi under våren att fokusera på den fortsatta kliniska utvecklingen av T20K. Två viktiga delar i detta arbete kommer inkludera att kartlägga behov av ytterligare potentiella prekliniska studier och att designa fas Ib-studien på optimalt vis.

Stärka teamet

För att framgångsrikt driva företagets utveckling vill vi fortsätta bygga upp kompetensen inom vår organisation.  I augusti 2019 rekryterade vi Dr Malin Berthold som från och med januari i år tar rollen som Chief Operating Officer (COO) för att leda vår prekliniska och kliniska verksamhet. Detta är ett viktigt steg för att ta bolaget till nästa nivå. Med samma syfte jobbar vi mot att komplettera våra interna kompetenser genom samarbete med externa experter för att förbereda de kliniska studierna för båda våra kandidater. Rekrytering av ny vd pågår och att snabbt få en bra sådan på plats är viktigt men det är också viktigt att hitta rätt person för uppdraget.

Utsikt för 2020

Vi ser fram emot att växa och stärka vår organisation, både strategiskt och operativt, när vi nu fortsätter vårt arbete mot en framtid med bättre livskvalitet för de som är drabbade av svåra autoimmuna sjukdomar. Jag och teamet på Cyxone tackar för ert stöd och det engagemang ni visar!

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North och bolagets hemsida: www.cyxone.com

Ola Skanung
CFO och tf vd, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter

Denna bokslutskommuniké för 2019 publiceras på bolagets hemsida 14 februari 2020 (https://cyxone.com/investor-relations/finansiella-rapporter/) och kommer finnas tillgänglig i original på bolagets kontor på Adelgatan 21, Malmö.

Årsredovisning 2019 publiceras på hemsidan              2020-04-03

Delårsrapport kvartal 1, 2020                                        2020-05-15

Halvårsrapport 2020                                                      2020-08-28

Delårsrapport kvartal 3, 2020                                        2020-11-13

Bokslutskommuniké 2020                                             2021-02-12

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av bokslutskommuniké

Malmö den 14 februari 2020

Styrelsen
Cyxone AB

Kontakt

Cyxone AB (publ)
Ola Skanung, CFO och tillförordnad VD
Telefon: 0705 121 040
Email: ola.skanung@cyxone.com  
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av VD Ola Skanung för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08.30 CET.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone

Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i kliniskt fas I-program samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på telefon 08-503 015 50 och e-post ca@mangold.se. www.cyxone.com 

Nerladdningsbara filer


Cyxone utser Tara Heitner till VD

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolagets styrelse rektryterar Tara Heitner PhD MBA som ny VD.


Delårsrapport 2020-01-01--2020-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet (2020-01-01--2020-03-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -10 183 (-6 757) KSEK
 • Resultat per aktie -0,21 (-0,18)
 • Likvida medel uppgick per 2020-03-31 till 51 831 (30 049) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2020-03-31 till 95,5 (90,3) %

Kallelse till årsstämma i Cyxone

Aktieägarna i Cyxone AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2020 kl. 13.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 12.30 och avbryts när stämman öppnas.Medicinska universitetet i Wien har lämnat in en ny ansökan för utökat patentskydd av T20K som ingår i Cyxones licensavtal

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att Medicinska universitetet i Wien lämnat in en ny patentansökan för utökat skydd av T20K för multipel skleros (MS). Patentet ingår i Cyxones licensavtal med Medicinska universitetet, och har titeln "Cyclotides in combination with kappa opioid receptor ligands for multiple sclerosis therapy".


Cyxone undersöker möjligheten att byta lista till Nasdaq Main Market Nordic Small Cap

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget undersöker möjligheterna att på sikt ansöka om listbyte till Nasdaq Main Market Nordic Small Cap. Sedan 2016 är Cyxone listade på Nasdaq First North Growth Market.


Cyxone presenterar på Mangold Insight Investerardag i Stockholm

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolagets styrelseordförande Bert Junno kommer att presentera bolaget på Mangold Insight Investerardag i Stockholm den 5 mars 2020.


Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Räkenskapsåret (2019-01-01-2019-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -34 922 (-31 138) KSEK
 • Resultat per aktie -0,71 (-0,83)
 • Likvida medel uppgick per 2019-12-31 till 61 756 (38 716) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2019-12-31 till 95,6 (90,4) %

Kvartalet (2019-10-01-2019-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -9 910 (-9 897) KSEK
 • Resultat per aktie -0,20 (-0,26)

Cyxone beställer mer Rabeximod substans och bekräftar tidsplanen för Fas IIb-programmet

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att en beställning av mer Rabeximod-substans kommer att läggas tidigare än väntat med främsta syfte att säkerställa optimala förutsättningar för den kommande kliniska fas IIb-studien. Det proaktiva och strategiska beslutet följer av det pågående förberedelsearbete för substanskapsuleringen som startades tidigare i år och som är en del av Fas IIb-programmet. Till följd av detta väntas den första patienten påbörja dosering i den kliniska fas IIb-studien under det första kvartalet 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär