Idag inleds teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 2

Genom de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med noteringsemissionen i april 2016 kan aktier tecknas under perioden 18 september - 29 september 2017. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en aktie för fem (5) kronor. Observera att de teckningsoptioner av serie TO 2 som inte avyttras senast den 27 september 2017 eller utnyttjas senast den 29 september 2017 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas tillförs Cyxone 12,5 MSEK före emissionskostnader. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.


Interim report 2017-01-01 to 2017-06-30

Summary of interim report

Period (2017-01-01-2017-06-30)

 • Operating revenue KSEK 0 (0)
 • Income after financial items KSEK -4 075 (-1 626)
 • Earnings per share -0,27 (-0,13) SEK
 • Cash and cash equivalents, KSEK 28 114 (24 636) as of 2017-06-30
 • Equity ratio 95,2 (87,9) % as of 2017-06-30

Period (2017-04-01-2017-06-30)

 • Operating revenue KSEK 0 (0)
 • Income after financial items KSEK -2 588 (-1 157)
 • Earnings per share SEK -0,17 (-0,09) 

Cyxone Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

Sammanfattning av delårsrapport

Halvåret (2017-01-01-2017-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -4 075 (-1 626) KSEK
 • Resultat per aktie -0,27 (-0,13)
 • Likvida medel uppgick per 2017-06-30 till 28 114 (24 636) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2017-06-30 till 95,2 (87,9) %

Kvartalet (2017-04-01-2017-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -2 588 (-1 157) KSEK
 • Resultat per aktie -0,17 (-0,09)

Angående värderingsarbetet med T20K och Rabeximod

Med hänvisnings till det Nyhetsbrev som publicerades på Cyxones hemsida den 28 juni (se nedan) vill vi på detta sätt kommunicera innehållet till alla med intresse i Cyxone AB och dess projekt.


Cyxone signs acquisition agreement for candidate drug in Phase 2

Cyxone signs acquisition agreement for candidate drug in Phase 2 Cyxone can announce today that the company has signed an agreement pertaining to the exclusive rights to acquire the clinical candidate drug Rabeximod from OxyPharma AB. The transaction has been structured so as to minimise the impact on Cyxone's cash flow by offering the seller 1,916,372 shares, (one million, nine hundred and sixteen thousand, three hundred and seventy two shares amounting to a dilution of 12.5 per cent), as well as royalty rights amounting to ten (10) per cent of future net earnings from Rabeximod. Cyxone will call an extraordinary general meeting to seek shareholder approval for a directed new share issue. This will pave the way for the acquisition and a Phase 2b-study in rheumatoid arthritis.


Cyxone undertecknar förvärvsavtal av läkemedelskandidat i fas 2

Cyxone meddelar att bolaget undertecknat ett avtal rörande den exklusiva rätten att förvärva den kliniska läkemedelskandidaten Rabeximod från OxyPharma AB. Transaktionen har utformats på ett sätt som minimerar påverkan av Cyxones kassaflöde genom att motparten erbjuds en miljon niohundra sextontusen trehundra sjuttiotvå aktier (1 916 372 aktier motsvarande en utspädningseffekt om 12,5 %) samt royaltyrättigheter om tio procent (10%) på framtida nettointäkter kopplade till Rabeximod. Cyxone kommer att kalla till extra bolagsstämma för att söka ägarnas godkännande för en riktad nyemission som möjliggör att genomföra förvärvet och en fas 2b-studie inom ledgångsreumatism.


Cyxone enters into co-operation agreement with University of Queensland

Cyxone AB and the University of Queensland in Australia are launching a co- operation agreement to continue studies into the effects of Cyxone's T20K development substance in combating MS.


Cyxone ingår ett samarbete med University of Queensland i Australien

Cyxone AB och University of Queensland inleder samarbete för att ytterligare klarlägga effekterna av Cyxones utvecklingssubstans T20K i MS modellen. 


Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2017 i Cyxone

Idag, den 23 maj 2017, hölls årsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted