Kvartalsrapport tredje kvartalet 2021

Delårsrapport CR Ventures AB (publ)

Sammanfattning kvartal tre 2021
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i bolaget var 31 TSEK (0 TSEK)
  • EBITDA i bolaget var -1 608 TSEK (-365 TSEK)
  • Rörelseresultatet i bolaget uppgick till -1 615 TSEK (-499 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i bolaget till -3 644 TSEK (-531 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,25 SEK (-0,21 SEK)

VD har ordet
Bästa aktieägare,

Under det gångna kvartalet har städarbetet efter den tidigare verksamheten i CloudRepublic slutförts och fokus skiftat till att finna en ny verksamhet för CR Ventures.

För CR Ventures har städarbetet inneburit att man ingått förlikningsuppgörelser med Brandbee Holding samt med en tidigare dotterbolagschef till CloudRepublic. Uppgörelsen med Brandbee är relaterad till ett antal fel och brister i CloudRepublics tidigare dotterbolag. För CR Ventures var det viktigt att dessa frågor är utagerade innan arbetet med att finna en ny verksamhet för bolaget kan slutföras.

Vi har fått frågor angående CR Ventures kassa. CR Ventures arbetar aktivt med likviditeten för att maximera kassan till tidpunkten för ett eventuellt förvärv. Av den anledningen har överlikviditeten lånats ut till andra bolag. CR Ventures har på detta vis i stället för bankränta fått en mer fördelaktig ersättning. All utlåning kommer vara återbetald innan årsskiftet. Ränteintäkterna ser ni i resultaträkningen och tillgångarna i balansräkningen.

Styrelsen har under nästan sex månader letat efter ett bolag i en bransch där CR Ventures kan vara med och påverka framtiden på ett för våra aktieägare förmånligt sätt. Vi har tittat på flera olika branscher men till slut identifierat den svenska assistansbranschen. En bransch som omsätter närmare 40 miljarder kronor fördelat på ca 800 bolag och med generellt goda marginaler. Marknadsledare är Humana med en omsättning på ca 7,7 miljarder under 2020. CR Ventures mål är att genom olika förvärv ta upp kampen och bli en av Sveriges största spelare inom assistans. Ett första delmål är att ta en marknadsandel på ca 10 % och därmed omsätta ca 4 miljarder på rullande 12 månader.

För att nå målen har vi, hittills, identifierat två bolag Curira Group och Omsorgshuset i Stockholm vilka vi har tecknat avsiktsförklaringar med. Det första förvärvet, Curira Group, annonserade härom veckan, ett bolag som omsätter 750 miljoner med stabila 6 % marginal och nu senast Omsorgshuset i Stockholm med 4 % EBIT. Vid genomförande av transaktionerna kommer CR Ventures omsätta ca 1 miljard på rullande 12 månader redan under första året. Ett bra steg mot de 4 miljarder som är bolagets första delmålet. Från CR Ventures sida arbetar vi redan med flera olika möjligheter för att öka förvärvstakten inom assistansbranschen.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, vd

För mer information
[email protected]
crventures.se

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 oktober 2021 kl. 08:30 CET.

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.

Avslag på dotterbolaget Ellas Assistans AB:s ansökan om företagsrekonstruktion

Efter att Stockholms tingsrätt avslagit Ellas Assistans AB:s ansökan om företagsrekonstruktion ingav dotterbolaget den 29 juli 2022 en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt. Tingsrätten har idag meddelat beslut om avslag på bolagets ansökan.

Rättelse: I ingressen till pressmeddelandet som publicerades den 29 juli 2022 kl 15:45 angavs felaktigt begreppet "inhibition" där avsett var att skriva "företagsrekonstruktion".


Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte dotterbolagen prövningstillstånd i inhibitionsfrågan

Högsta förvaltningsdomstolen har idag meddelat beslutet att inte bevilja Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB prövningstillstånd. Kammarrättens beslut att upphäva förvaltningsrättens beslut om inhibition står därmed fast.


Rättelse: Beslut i fråga om dotterbolagens ansökningar om företagsrekonstruktion

I dagens pressmeddelande som publicerades kl 13:10 angavs felaktigt att tingsrätten beslutat om inhibition avseende Ellas Assistans AB. Korrekt är dock att Stockholms tingsrätt idag avslagit Ellas Assistans AB:s ansökan. Korrekt information lämnas nedan.  


Tingsrätten har beslutat om företagsrekonstruktion för dotterbolagen

Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB har den 28 juli 2022 ansökt om företagsrekonstruktion. Tingsrätten har idag beslutat om företagsrekonstruktion avseende dotterbolagen.  


Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion

Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB ansöker om rekonstruktion.


Kammarrätten har upphävt förvaltningsrättens inhibitionsbeslut. Domen kommer skyndsamt att överklagas.

Kammarrätten har meddelat dom i vilken förvaltningsrättens inhibitionsbeslut har upphävts. Domen kommer skyndsamt att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. 


Inhibition beviljat

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att inhibera IVO:s beslut.


Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats. Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.

Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats av Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.


Delårsrapport Q1 2022


CURIRA AB TILLSÄTTER NY KONCERNCHEF

Curira AB meddelade 25 januari 2022 att Mathias Blomberg tillsätts som ny tillförordnad koncernchef under tiden att processen att rekrytera en ny stadigvarande koncernchef fortlöper. Curira AB meddelar idag att processen avslutats och att Adam Grabavac, av styrelsen, utsetts till att ta över rollen som koncernchef. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted