Kvartalsrapport tredje kvartalet 2021

Delårsrapport CR Ventures AB (publ)

Sammanfattning kvartal tre 2021
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i bolaget var 31 TSEK (0 TSEK)
  • EBITDA i bolaget var -1 608 TSEK (-365 TSEK)
  • Rörelseresultatet i bolaget uppgick till -1 615 TSEK (-499 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i bolaget till -3 644 TSEK (-531 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,25 SEK (-0,21 SEK)

VD har ordet
Bästa aktieägare,

Under det gångna kvartalet har städarbetet efter den tidigare verksamheten i CloudRepublic slutförts och fokus skiftat till att finna en ny verksamhet för CR Ventures.

För CR Ventures har städarbetet inneburit att man ingått förlikningsuppgörelser med Brandbee Holding samt med en tidigare dotterbolagschef till CloudRepublic. Uppgörelsen med Brandbee är relaterad till ett antal fel och brister i CloudRepublics tidigare dotterbolag. För CR Ventures var det viktigt att dessa frågor är utagerade innan arbetet med att finna en ny verksamhet för bolaget kan slutföras.

Vi har fått frågor angående CR Ventures kassa. CR Ventures arbetar aktivt med likviditeten för att maximera kassan till tidpunkten för ett eventuellt förvärv. Av den anledningen har överlikviditeten lånats ut till andra bolag. CR Ventures har på detta vis i stället för bankränta fått en mer fördelaktig ersättning. All utlåning kommer vara återbetald innan årsskiftet. Ränteintäkterna ser ni i resultaträkningen och tillgångarna i balansräkningen.

Styrelsen har under nästan sex månader letat efter ett bolag i en bransch där CR Ventures kan vara med och påverka framtiden på ett för våra aktieägare förmånligt sätt. Vi har tittat på flera olika branscher men till slut identifierat den svenska assistansbranschen. En bransch som omsätter närmare 40 miljarder kronor fördelat på ca 800 bolag och med generellt goda marginaler. Marknadsledare är Humana med en omsättning på ca 7,7 miljarder under 2020. CR Ventures mål är att genom olika förvärv ta upp kampen och bli en av Sveriges största spelare inom assistans. Ett första delmål är att ta en marknadsandel på ca 10 % och därmed omsätta ca 4 miljarder på rullande 12 månader.

För att nå målen har vi, hittills, identifierat två bolag Curira Group och Omsorgshuset i Stockholm vilka vi har tecknat avsiktsförklaringar med. Det första förvärvet, Curira Group, annonserade härom veckan, ett bolag som omsätter 750 miljoner med stabila 6 % marginal och nu senast Omsorgshuset i Stockholm med 4 % EBIT. Vid genomförande av transaktionerna kommer CR Ventures omsätta ca 1 miljard på rullande 12 månader redan under första året. Ett bra steg mot de 4 miljarder som är bolagets första delmålet. Från CR Ventures sida arbetar vi redan med flera olika möjligheter för att öka förvärvstakten inom assistansbranschen.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, vd

För mer information
[email protected]
crventures.se

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 oktober 2021 kl. 08:30 CET.

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.

CR Ventures - reviderad finansiell kalender för 2022

Med anledning av förvärvet av Curira Group AB revideras den finansiella kalendern för verksamhetsåret 2022.CR Ventures ledamot avgår på egen begäran

CR Ventures styrelseledamot Jonas Litborn har meddelat styrelsen att han avgår med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.


CR Ventures slutför förvärv av Curira Group och tillsätter ny koncernchef

CR Ventures AB informerade den 27 december 2021 att stämman beslutade att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Curira Group AB. CR Ventures AB meddelar idag att förvärvet slutförts i sin helhet.


CR VENTURES GENOMFÖR FÖRVÄRV AV CURIRA GROUP AB

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 17 november 2021 har CR Ventures AB (publ) ("Bolaget"), i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Curira Group AB, enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Curira Group AB ("Curira-transaktionen").


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CR VENTURES

CR Ventures höll idag, den 27 december 2021, en extra bolagsstämma. Stämman beslutade enhälligt i samtliga punkter i enlighet med framlagda beslutsförslag, vilka framgår av kallelsen till extra bolagsstämman vilken finns tillgänglig på bolagets webbplats, investor.crventures.se.


Flaggningsmeddelande


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma, i kallelsen som publicerades den 23 november 2021 fattades "Punkt 13 - Fastställande av arvode åt styrelsen". I övrigt är dagordningen densamma.

Aktieagarna i CR Ventures AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 december 2021 kl. 10.00 i CR Ventures AB:s lokaler, Karlavägen 58, Stockholm.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieagarna i CR Ventures AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 december 2021 kl. 10.00 i CR Ventures AB:s lokaler, Karlavägen 58, Stockholm.


CR VENTURES GENOMFÖR FÖRVÄRV AV CURIRA GROUP

CR Ventures AB informerade i pressmeddelande den 11 oktober 2021 att Bolaget och majoritetsägarna till Curira Group AB ingått en avsiktsförklaring gällande CR Ventures förvärv av samtliga aktier i Curira genom ett s.k. omvänt förvärv.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted