Kommuniké från bolagsstämma

Ordinarie årsstämma för CR Ventures AB hölls i bolagets lokaler i dag den 27 maj 2021. Totalt var 1 891 115 röster av 2 551 462 (74,12 %) närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades vad gäller ordinarie punkter på årsstämman:

 • Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag.

 • Beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2020.
 • Beslutade att disponera fritt eget kapital enligt förslag i förvaltningsberättelsen.
 • Beslutades att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Fredrik Crafoord, Jonas Litborn och Mikael König.
 • Ernst & Young AB valdes som revisor för tiden t o m nästa årsstämma.
 • Beslutade att fastställa styrelsens förslag till arvode för kommande räkenskapsår med totalt 300 000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna på det sätt som styrelsen finner lämpligt.
 • Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Stämman beslöt vidare om utdelning av del av bolagets innehav i BrandBee Holding AB. Den som på avstämningsdagen 4 juni 2021 är aktieägare i CR Ventures AB erhåller 59 aktier i Brandbee Holding AB för varje aktie i CR Ventures AB.

Stämman beslöt även att ge styrelsen bemyndigande  för att genomföra emissioner vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 250 000 aktier.

Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.

Stockholm 2021-05-27

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD

För mer information
[email protected]
crventures.se

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.

CR VENTURES GÖR YTTERLIGGARE FÖRVÄRV INOM ASSISTANSBRANSCHEN

CR Ventures ingår LOI om förvärv av samtliga aktier i Omsorgshuset i Stockholm AB. CR Ventures fortsätter sin strategi om att förvärva bolag inom Assistansbranschen och har därför träffat en avsiktsförklaring med majoritetsägarna till Omsorgshuset i Stockholm AB ("Omsorgshuset").


RÄTTELSE: CR VENTURES INGÅR LOI OM FÖRVÄRV AV CURIRA GROUP AB

CR Ventures har i tidigare kommunicerat förvärv av CURIRA GROUP angett felaktig uppdelning av antal procent vad gäller kapital och röster i det "Nya Bolaget". Rätt uppdelning framgår av punkt 2 nedan.


CR VENTURES INGÅR LOI OM FÖRVÄRV AV CURIRA GROUP AB

CR Ventures AB och majoritetsägarna ("Ägarna") till Curira Group AB ("CURIRA") har ingått en avsiktsförklaring gällande CR Ventures förvärv av samtliga aktier i Curira genom ett s.k. omvänt förvärv ("Transaktionen"). Om Transaktionen genomförs innebär detta bl.a. att CR Ventures verksamhet ändras till Curiras verksamhet (det "Nya Bolaget").


Flaggningsmeddelande


Flaggningsmeddelande


FlaggningsmeddelandeKvartalsrapport andra kvartalet 2021

Sammanfattning Q2 2021
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen i bolaget var 154 TSEK (336 TSEK)
 • EBITDA i bolaget var -1 536 TSEK (116 TSEK)
 • Rörelseresultatet i bolaget uppgick till -1 539 TSEK (250 TSEK)
 • Resultatet efter skatt uppgick i bolaget till 18 675 TSEK (-278 TSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till 6,61 SEK (-0,10 SEK)Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted