Inhibition beviljat

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att inhibera IVO:s beslut.

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att inhibera IVO:s beslut om att återkalla Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. Förvaltningsrättens beslut gäller samtliga fyra bolag; Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB. Förvaltningsrätten anser att IVO:s beslut om återkallelse kan antas medföra betydande olägenheter för bolagen och dess brukare samt att det inte föreligger något starkt motstående intresse som talar mot att bolagen ska tillåtas fortsätta bedriva sina etablerade verksamheter i avvaktan på att förvaltningsrätten avgör målet.

Den 22 juni överklagade dotterbolagen IVO:s beslut och yrkade på att förvaltningsrätten skulle besluta om att IVO:s beslut inte ska vara gällande fram till dess att förvaltningsrätten avgör målen slutligt. Idag fick dotterbolagen beskedet att förvaltningsrätten bifallit yrkandena. Förvaltningsrättens beslut innebär att dotterbolagen kan fortsätta att bedriva sina verksamheter precis som tidigare.  

Tidpunkten för IVO:s beslut om återkallelse är ägnad att ifrågasättas med beaktande av att besluten meddelades dagarna innan midsommar och förestående sommarsemestrar. Till skillnad från vad IVO anfört i förvaltningsrätten hade det varit en omöjlighet för dotterbolagens idag totalt 528 brukare att byta assistansanordnare på ett tryggt sätt och med bibehållen kvalitet i assistansens utförande. Förvaltningsrättens beslut om inhibition är ur den aspekten mycket glädjande men även ur våra närmare 3 400 anställdas perspektiv. IVO har en möjlighet att överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Ur ett verksamhets- och brukarperspektiv, samt inte minst ur våra anställdas perspektiv, är förhoppningen att IVO avstår från att överklaga. Likaså är förhoppningen att andra myndigheter - till exempel Försäkringskassan - respekterar förvaltningsrättens beslut om att IVO:s beslut tillsvidare inte är gällande.

Till förtydligande ska avslutningsvis påpekas att IVO inte haft synpunkter på dotterbolagens nuvarande företrädare. Den olämplighet som IVO gjort gällande träffar historiska företrädare som inte längre är verksamma i koncernbolagen.  

För mer information, vänligen kontakta:

Adam Grabavac, vd

[email protected]

Denna information är sådan information som Curira AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2022 kl. 21:35.

VD-ord

Bästa aktieägare 


Avslag på dotterbolaget Ellas Assistans AB:s ansökan om företagsrekonstruktion

Efter att Stockholms tingsrätt avslagit Ellas Assistans AB:s ansökan om företagsrekonstruktion ingav dotterbolaget den 29 juli 2022 en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt. Tingsrätten har idag meddelat beslut om avslag på bolagets ansökan.

Rättelse: I ingressen till pressmeddelandet som publicerades den 29 juli 2022 kl 15:45 angavs felaktigt begreppet "inhibition" där avsett var att skriva "företagsrekonstruktion".


Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte dotterbolagen prövningstillstånd i inhibitionsfrågan

Högsta förvaltningsdomstolen har idag meddelat beslutet att inte bevilja Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB prövningstillstånd. Kammarrättens beslut att upphäva förvaltningsrättens beslut om inhibition står därmed fast.


Rättelse: Beslut i fråga om dotterbolagens ansökningar om företagsrekonstruktion

I dagens pressmeddelande som publicerades kl 13:10 angavs felaktigt att tingsrätten beslutat om inhibition avseende Ellas Assistans AB. Korrekt är dock att Stockholms tingsrätt idag avslagit Ellas Assistans AB:s ansökan. Korrekt information lämnas nedan.  


Tingsrätten har beslutat om företagsrekonstruktion för dotterbolagen

Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB har den 28 juli 2022 ansökt om företagsrekonstruktion. Tingsrätten har idag beslutat om företagsrekonstruktion avseende dotterbolagen.  


Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion

Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB ansöker om rekonstruktion.


Kammarrätten har upphävt förvaltningsrättens inhibitionsbeslut. Domen kommer skyndsamt att överklagas.

Kammarrätten har meddelat dom i vilken förvaltningsrättens inhibitionsbeslut har upphävts. Domen kommer skyndsamt att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. 


Inhibition beviljat

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att inhibera IVO:s beslut.


Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats. Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.

Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats av Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.


Delårsrapport Q1 2022


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted