Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion

Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB ansöker om rekonstruktion.

Den 20 juni 2022 tog dotterbolagen del av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i vilka bolagens tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans återkallats. Dotterbolagen överklagade besluten till Förvaltningsrätten i Stockholm och framställde yrkande om att förvaltningsrätten skulle inhibera de överklagade besluten. Den 27 juni 2022 beslutade förvaltningsrätten om inhibition. Efter att IVO överklagat förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Stockholm meddelade kammarrätten dom den 26 juli 2022 i vilka förvaltningsrättens beslut om inhibition upphävdes.   

I anledning av kammarrättens beslut har Dotterbolagen idag ansökt om företagsrekonstruktion. Kammarrättens beslut har medfört risk för likviditetsbrist. Curira AB:s styrelse har därför beslutat om att ansöka om företagsrekonstruktion för dotterbolagen.

Under rekonstruktionen kommer dotterbolagen att fortsätta vidta planerade operativa förändringar för att uppnå önskade förutsättningar för den framtida verksamheten. Dotterbolagen avser att utforma en fullständig rekonstruktionsplan, i samarbete med rekonstruktören, vilken kommer att läggas fram vid kommande borgenärssammanträde.

Till dotterbolagens respektive rekonstruktionsansökan har bilagts en preliminär resultatrapport för perioden 1 januari 2022 till 31 maj 2022; med undantag för Ellas Assistans AB där preliminära siffror för perioden 1 januari 2022 till 30 juni 2022 bilagts. Av denna anledning redogörs nedan för de preliminära resultaten före avskrivning för de aktuella perioderna.

Lystra Personlig Assistans AB - 257 319 kr  

Lystra Assistans Väst AB - 4 328 901 kr

Melius Assistans AB -  1 854 513  kr

Ellas Assistans AB - 16 464 kr

Samtliga dotterbolag har föreslagit advokaten Lars Eric Gustafsson på Advokatfirman Schjødt som rekonstruktör.

För mer information, vänligen kontakta:

 

Adam Grabavac, VD

[email protected]

 

Denna information är sådan information som Curira AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2022 kl. 22:25.

Nerladdningsbara filer

VD-ord

Bästa aktieägare 


Avslag på dotterbolaget Ellas Assistans AB:s ansökan om företagsrekonstruktion

Efter att Stockholms tingsrätt avslagit Ellas Assistans AB:s ansökan om företagsrekonstruktion ingav dotterbolaget den 29 juli 2022 en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt. Tingsrätten har idag meddelat beslut om avslag på bolagets ansökan.

Rättelse: I ingressen till pressmeddelandet som publicerades den 29 juli 2022 kl 15:45 angavs felaktigt begreppet "inhibition" där avsett var att skriva "företagsrekonstruktion".


Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte dotterbolagen prövningstillstånd i inhibitionsfrågan

Högsta förvaltningsdomstolen har idag meddelat beslutet att inte bevilja Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB prövningstillstånd. Kammarrättens beslut att upphäva förvaltningsrättens beslut om inhibition står därmed fast.


Rättelse: Beslut i fråga om dotterbolagens ansökningar om företagsrekonstruktion

I dagens pressmeddelande som publicerades kl 13:10 angavs felaktigt att tingsrätten beslutat om inhibition avseende Ellas Assistans AB. Korrekt är dock att Stockholms tingsrätt idag avslagit Ellas Assistans AB:s ansökan. Korrekt information lämnas nedan.  


Tingsrätten har beslutat om företagsrekonstruktion för dotterbolagen

Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB har den 28 juli 2022 ansökt om företagsrekonstruktion. Tingsrätten har idag beslutat om företagsrekonstruktion avseende dotterbolagen.  


Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion

Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB ansöker om rekonstruktion.


Kammarrätten har upphävt förvaltningsrättens inhibitionsbeslut. Domen kommer skyndsamt att överklagas.

Kammarrätten har meddelat dom i vilken förvaltningsrättens inhibitionsbeslut har upphävts. Domen kommer skyndsamt att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. 


Inhibition beviljat

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att inhibera IVO:s beslut.


Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats. Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.

Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats av Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.


Delårsrapport Q1 2022


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted