CR VENTURES INGÅR LOI OM FÖRVÄRV AV CURIRA GROUP AB

CR Ventures AB och majoritetsägarna ("Ägarna") till Curira Group AB ("CURIRA") har ingått en avsiktsförklaring gällande CR Ventures förvärv av samtliga aktier i Curira genom ett s.k. omvänt förvärv ("Transaktionen"). Om Transaktionen genomförs innebär detta bl.a. att CR Ventures verksamhet ändras till Curiras verksamhet (det "Nya Bolaget").

Transaktionen mellan CR Ventures och Curira Group i korthet:

Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal och kommer bland annat att vara villkorad av godkännande av bolagsstämma i såväl CR Ventures som i Curira Group.

Efter Transaktionens slutförande är avsikten att Curiras aktieägare ska inneha omkring 79,67 procent av kapitalet och 72,72 procent rösterna i det Nya Bolaget medan CR Ventures befintliga aktieägare ska inneha omkring 20,33 procent av kapitalet och 27,28 procent av rösterna i det Nya Bolaget.

Köpeskillingen för Curira uppgår indikativt till SEK 350 000 000 men är föremål för slutförhandling. Köpeskillingen kommer att erläggas genom nyemission av preliminärt 10 000 000 aktier i CR Ventures till en teckningskurs om SEK 35 kr per aktie.

Curira Group omsätter i årstakt (rullande 12 månader) ca 750 MSEK med 6% marginal i nuvarande verksamheter, oräknat kommande förvärv. Bolagets halvårsrapport 2021 samt dotterbolagens årsredovisningar 2020 finns tillgängligt här https://www.curira.se/finansiella-rapporter/

Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under fjärde kvartalet 2021.

"För CR Ventures är det här en perfect match, Curira Group är ett bolag i stark tillväxt inom en fragmenterad bransch.", säger Fredrik Crafoord, styrelseordförande i CR Ventures. "Jag ser fram emot att vara en del av Curira Group tillväxt framåt", fortsätter Fredrik Crafoord

"Att Curira går in i en noterad miljö stärker bolaget, ger ökad stabilitet och blir ytterligare en kvalitetsstämpel på att vi är ett välskött företag. Vidare bidrar börsplatsen på ett betydelsefullt sätt till ännu mer transparens vilket också är väldigt viktigt i vår bransch. Den här affären möjliggör också att det viktigaste vi har, våra kunder och anställda, kommer att kunna knyta ännu närmare band till företaget och enklare bli delägare", säger Mattias Blomberg, styrelseordförande i Curira Group AB

I samband med Transaktionen kommer CR Ventures att byta företagsnamn.

Noteringen på Nordic Growth Market (NGM)

Med anledning av Transaktionen krävs en ny noteringsprocess för CR Ventures på Nordic Growth Market (NGM) där NGM först måste godkänna det Nya Bolaget för fortsatt notering på NGM. Med anledning av detta - och förutsatt att NGM godkänner noteringen av det Nya Bolaget - kommer en bolagsbeskrivning avseende det Nya Bolaget att publiceras i god tid innan den avsedda tillträdestidpunkten.

Om Curira Group
Curira Group är en av Sveriges största koncerner inom personlig assistans.

Curira Group bedriver verksamhet inom personlig assistans under varumärket Lystra Personlig Assistans (www.lystraassistans.se). Lystra Personlig Assistans är arbetsgivare till över 2 000 kompetenta medarbetare och har kontor från Luleå i norr till Malmö i söder och prognostiserar en omsättning om ca 700 000 000 SEK (750 MSEK rullande 12 månader) för år 2021.

Visionen är att vara Sveriges mest kvalitativa och professionella aktör inom personlig assistans. Detta uppnås genom att bygga nära och långsiktiga relationer till kunder och genom samverkan med offentliga instanser, kommuner och myndigheter. Lystra Personlig Assistans har kommit långt i sin digitaliseringsprocess för att säkerställa en trygg och garanterat korrekt rapporterad personlig assistans.

Inom koncernen finns också en helägd juristbyrå. Denna verksamhet fokuserar på personlig assistans och drivs med en brinnande övertygelse om att varje människa förtjänar den bästa hjälp de kan få. Genom att erbjuda såväl assistansstöd som juridisk rådgivning skapas ett mycket attraktivt och unikt erbjudande för hela vår målgrupp.

Lystra Personlig Assistans har central kompetens samt implementerat ett nytt ledningssystem som säkerhetsställer kvalitet, regelefterlevnad, transparens och effektivitet i hela verksamheten.

Fakta & kommentar om personlig assistans

1994 förändrade LSS lagstiftningen livet för många med funktionsnedsättning. Reformen innebar att tusentals personer med omfattande hjälpbehov fick rätt att leva, inte bara överleva. Idag är cirka 19 000 personer berättigade till personlig assistans.

Personlig assistans blev och är alltjämt nyckeln till frihet, självbestämmande och delaktighet. Den valfrihet som den privata sektorn erbjuder är helt i linje med LSS-reformens grundläggande syften och bidrar till att öka både kvalitet och mångfald. Curira Group vet att det går att bedriva en hållbar assistansverksamhet med fokus på kundens rätt att leva ett fullgott liv och med ordning på papperen. Vi tror på behovet av det goda exemplet.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, VD
[email protected]
crventures.se

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 11 oktober 2021 kl. 08:30 CET.

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.

Flaggningsmeddelande


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma, i kallelsen som publicerades den 23 november 2021 fattades "Punkt 13 - Fastställande av arvode åt styrelsen". I övrigt är dagordningen densamma.

Aktieagarna i CR Ventures AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 december 2021 kl. 10.00 i CR Ventures AB:s lokaler, Karlavägen 58, Stockholm.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieagarna i CR Ventures AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 december 2021 kl. 10.00 i CR Ventures AB:s lokaler, Karlavägen 58, Stockholm.


CR VENTURES GENOMFÖR FÖRVÄRV AV CURIRA GROUP

CR Ventures AB informerade i pressmeddelande den 11 oktober 2021 att Bolaget och majoritetsägarna till Curira Group AB ingått en avsiktsförklaring gällande CR Ventures förvärv av samtliga aktier i Curira genom ett s.k. omvänt förvärv.


CR VENTURES AVBRYTER FÖRVÄRVET AV LIV IHOP

CR Ventures avbryter den avsiktsförklaring som ingicks den 29 oktober med huvudaktieägarna i Liv ihop AB avseende förvärv av aktiemajoriteten i bolaget.


CR VENTURES FÖRVÄRVAR AKTIEMAJORITET I ASSISTANSBOLAGET LIV IHOP

CR Ventures fortsätter växa inom personlig assistans och har i dag ingått en avsiktsförklaring med huvudägarna i Liv ihop AB om att förvärva 4 509 051 aktier motsvarande 51,9 % av röster och kapital.


Kvartalsrapport tredje kvartalet 2021

Delårsrapport CR Ventures AB (publ)

Sammanfattning kvartal tre 2021
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i bolaget var 31 TSEK (0 TSEK)
  • EBITDA i bolaget var -1 608 TSEK (-365 TSEK)
  • Rörelseresultatet i bolaget uppgick till -1 615 TSEK (-499 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i bolaget till -3 644 TSEK (-531 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,25 SEK (-0,21 SEK)

CR VENTURES GÖR YTTERLIGGARE FÖRVÄRV INOM ASSISTANSBRANSCHEN

CR Ventures ingår LOI om förvärv av samtliga aktier i Omsorgshuset i Stockholm AB. CR Ventures fortsätter sin strategi om att förvärva bolag inom Assistansbranschen och har därför träffat en avsiktsförklaring med majoritetsägarna till Omsorgshuset i Stockholm AB ("Omsorgshuset").


RÄTTELSE: CR VENTURES INGÅR LOI OM FÖRVÄRV AV CURIRA GROUP AB

CR Ventures har i tidigare kommunicerat förvärv av CURIRA GROUP angett felaktig uppdelning av antal procent vad gäller kapital och röster i det "Nya Bolaget". Rätt uppdelning framgår av punkt 2 nedan.


CR VENTURES INGÅR LOI OM FÖRVÄRV AV CURIRA GROUP AB

CR Ventures AB och majoritetsägarna ("Ägarna") till Curira Group AB ("CURIRA") har ingått en avsiktsförklaring gällande CR Ventures förvärv av samtliga aktier i Curira genom ett s.k. omvänt förvärv ("Transaktionen"). Om Transaktionen genomförs innebär detta bl.a. att CR Ventures verksamhet ändras till Curiras verksamhet (det "Nya Bolaget").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted