CR VENTURES GENOMFÖR FÖRVÄRV AV CURIRA GROUP AB

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 17 november 2021 har CR Ventures AB (publ) ("Bolaget"), i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Curira Group AB, enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Curira Group AB ("Curira-transaktionen").

Curira-transaktionen var bland annat villkorad av godkännande från extra bolagsstämma, vilket godkännande erhållits idag.

Bolaget kommer, med anledning av Curira-transaktionen, upprätta en bolagsbeskrivning vilken publiceras under januari 2022 ("Bolagsbeskrivningen"). Den uppdaterade Bolagsbeskrivningen kommer att innehålla en detaljerad beskrivning av Curiratransaktionen och hur den påverkar Bolagets verksamhet.

Köpeskillingen i Curira-transaktionen uppgår till SEK 338 999 990 kr och har erlagts genom nyemission av 9 685 714 nya aktier av serie B i Bolaget till en teckningskurs om SEK 35 per aktie ("Vederlagsaktierna"). Villkoren för emission av Vederlagsaktierna, som riktats till aktieägarna i Curira Group AB, framgår av kallelsen till den extra bolagsstämma (publicerad 23 november 2021) som i dag godkänt Curira-transaktionen.

En delvis ny styrelse valdes i dag vid den extra bolagsstämma, den kommer att tillträda när emissionen är registrerad registrerats hos Bolagsverket. CR Ventures räknar med att en sådan registrering kommer att ske under de första veckorna i januari 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD
För mer information [email protected]
crventures.se

Om CR Ventures AB
CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.

CURIRA AB TILLSÄTTER NY KONCERNCHEF

Curira AB meddelade 25 januari 2022 att Mathias Blomberg tillsätts som ny tillförordnad koncernchef under tiden att processen att rekrytera en ny stadigvarande koncernchef fortlöper. Curira AB meddelar idag att processen avslutats och att Adam Grabavac, av styrelsen, utsetts till att ta över rollen som koncernchef. 


CR VENTURES AB BYTER BOLAGSNAMN TILL CURIRA AB

CR Ventures AB har bytt namn till Curira AB. Bolagsverket har registrerat namnändringen från CR Ventures AB till Curira AB. I och med att bolaget är publik ändras listningsnamn och kortnamn per den 11 april 2022. 


CR VENTURES FÖRVÄRVAR RESTERANDE AKTIER I INTRESSEBOLAGET MEDICAL OPERATIONS SVERIGE AB

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 50% av aktierna i bolaget Medical Operations Sverige AB. Medical Operations Sverige AB är verksamt inom fysioterapi (sjukgymnastik) och primärvård (vårdcentral rliga patientbesök.


CR VENTURES FÖRVÄRVAR RESTERANDE AKTIER I DOTTERBOLAGET ELLAS ASSISTANS AB

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 51% av aktierna i bolaget Ellas Assistans AB och har nu förvärvat resterande 49% av aktierna.


KOMMUNIKÈ FRÅN ÅRSSTÄMMA I CR VENTURES AB

CR Ventures AB, org.nr 556979-1477 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.


CR VENTURES SLUTFÖR FÖRVÄRV AV MELIUS ASSISTANS AB

CR Ventures AB (publ.) har idag slutfört förvärvet av Melius Assistans AB. Köpeskilling i Melius-transaktionen utgörs av en fast köpeskilling om 8 miljoner SEK och en rörlig köpeskilling om maximalt 8 miljoner SEK villkorat av att vissa villkor uppnås.


STYRELSEORDFÖRANDE KÖPER AKTIER I CR VENTURES AB

CR Ventures styrelseordförande, Fredrik Crafoord, har förvärvat 75 000 aktier i
bolaget.


VD KÖPER AKTIER I CR VENTURES AB

CR Ventures vd, Mathias Blomberg, har förvärvat 100 000 aktier i bolaget.CR VENTURES INGÅR LOI OM FÖRVÄRV AV MELIUS ASSISTANS AB

CR Ventures AB har ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i
Melius Assistans AB. ("Transaktionen").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted