Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Brandbee Holding AB föreslår affär med CloudRepublic AB

CloudRepublic AB (CloudRepublic), noterat på NGM Nordic SME, fick under december 2020 ny  huvudägare när bolagets grundare valde att sälja sina aktier till Brandbee Holding AB (Brandbee), listat på Spotlight Stock Market. Den 17 januari 2021 ingick CloudRepublic och Brandbee en  avsiktsförklaring där Brandbee avsåg förvärva CloudRepublics aktier i dotterbolagen CloudRepublic Anegy Online Marketing AB, CloudRepublic Northside AB, CloudRepublic Falco AB samt  CloudRepublic Grab AB. Köpeskillingen är satt till 450 428 950 nyemitterade aktier i Brandbee, detta motsvarar en köpeskilling om 35 133 458 kronor, baserat på aktuell kurs 20210208, klockan 10.11.

På begäran av största aktieägaren BrandBee Holding AB kallar styrelsen till en extra bolagsstämma i  CloudRepublic AB där det ska väljas en ny styrelse och där det ska beslutas om nedanstående transaktion. Full information finns i kallelsen till extra bolagsstämman den 12:e mars 2021 kl 10.00.

Transaktionen som föreslås till aktieägarna i sammanfattning:

Huvudägarna till CloudRepublic ställer sig bakom transaktionen mellan CloudRepublic och  Brandbee.

Transaktionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma i båda Bolagen, se separatakallelser.

I det fall den extra bolagsstämman i CloudRepublic godkänner transaktionen kommer Brandbee erlägga en köpeskilling genom en riktad emission till CloudRepublic om 450428 950 nyemitterade aktier i Brandbee.

Det är CloudRepublics avsikt att snarast möjligt dela ut aktierna i Brandbee till aktieägarna i CloudRepublic. Exakt tidpunkt för utdelningen av aktierna i Brandbee till aktieägarna iCloud Republic kommer att fastställas i samarbete med bolagets revisorer och skattejurister.

Förutsatt att den föreslagna transaktionen godkänns av de båda Bolagsstämmorna kommer CloudRepublic, att temporärt bli största aktieägaren i Brandbee. Därför kommerCloudRepublic att ansöka om dispens från Budpliktsregler för det innehav i Brandbee manerhåller i samband med transaktionen.
Efter en godkänd transaktion och försäljning av dotterbolagen till Brandbee kommer CloudRepublic att:

Byta firmanamn till CR Ventures AB.

Vid den extra bolagsstämman kommer en ny styrelse (se kallelsen) att tillsättas och efter att de tillträtt arbeta med förbereda CR Ventures AB för ny verksamhet.

Styrelsen kommer att återkomma med vem som efterträder Johan Gran som VD i bolaget.

"Under förutsättningen att bolagsstämman röstar ja till affären ser jag fram emot att tillträda en nyroll som vice VD & CTO för Brandbee Holding AB, som då också inkluderar CloudRepublics dotterbolags verksamhet. Där kommer jag att fokusera på att bygga vidare och utveckla deförvärvade CloudRepublic-bolagens unika produkter som inkluderar Brand value Index och attribution Index. Vi kommer under våren arbeta med att lansera globalt och dra nytta av Brandbees och CloudRepublics internationella kontakter för att bygga Gruppen starkare. Synergierna är storaoch bolagens kompetenser kompletterar varandra mycket väl. Det kommer att bli ett mycket spännande 2021 " Säger Johan Gran, VD CloudRepublic

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Bergkvist

Styrelsens Ordförande

Cloudrepublic AB

[email protected]

Telefon: 0707-552836

Detta pressmeddelande publicerades genom ovanstående kontaktpersons försorg 20210208 klockan 16.00.

Om CloudRepublic AB (publ)
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublic tillhandahåller transformationstjänster som inkluderar allt från jämförande Brand Value Index för utvärdering av ett varumärkes digitala konkurrenskraft, byggande av webbaserade system till ett komplett utbud av tjänster för digitala strategier och digital marknadsföring.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

VD-ord

Bästa aktieägare 


Avslag på dotterbolaget Ellas Assistans AB:s ansökan om företagsrekonstruktion

Efter att Stockholms tingsrätt avslagit Ellas Assistans AB:s ansökan om företagsrekonstruktion ingav dotterbolaget den 29 juli 2022 en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt. Tingsrätten har idag meddelat beslut om avslag på bolagets ansökan.

Rättelse: I ingressen till pressmeddelandet som publicerades den 29 juli 2022 kl 15:45 angavs felaktigt begreppet "inhibition" där avsett var att skriva "företagsrekonstruktion".


Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte dotterbolagen prövningstillstånd i inhibitionsfrågan

Högsta förvaltningsdomstolen har idag meddelat beslutet att inte bevilja Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB prövningstillstånd. Kammarrättens beslut att upphäva förvaltningsrättens beslut om inhibition står därmed fast.


Rättelse: Beslut i fråga om dotterbolagens ansökningar om företagsrekonstruktion

I dagens pressmeddelande som publicerades kl 13:10 angavs felaktigt att tingsrätten beslutat om inhibition avseende Ellas Assistans AB. Korrekt är dock att Stockholms tingsrätt idag avslagit Ellas Assistans AB:s ansökan. Korrekt information lämnas nedan.  


Tingsrätten har beslutat om företagsrekonstruktion för dotterbolagen

Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB har den 28 juli 2022 ansökt om företagsrekonstruktion. Tingsrätten har idag beslutat om företagsrekonstruktion avseende dotterbolagen.  


Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion

Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB ansöker om rekonstruktion.


Kammarrätten har upphävt förvaltningsrättens inhibitionsbeslut. Domen kommer skyndsamt att överklagas.

Kammarrätten har meddelat dom i vilken förvaltningsrättens inhibitionsbeslut har upphävts. Domen kommer skyndsamt att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. 


Inhibition beviljat

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att inhibera IVO:s beslut.


Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats. Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.

Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats av Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.


Delårsrapport Q1 2022


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted