Årstämmokommuniké CloudRepublic AB (publ) 2019-05-29

Aktieägarna i CloudRepublic AB (publ) beslutade på den ordinarie årsstämman fredagen den 29 maj 2020:

  • Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören, förutom fd styrelseledamot Rufus Lidman, ansvarsfrihet. Den fd styrelseledamoten Rufus Lidman beviljades inte ansvarsfrihet.

  • Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 25 000 kr per ledamot. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

  • Att omvälja till styrelseledamöter: Lars Bergkvist, Ari Liukko och Tomas Ward.  Som nya ledamöter valdes David Bonnier och Maria Lindholm Pellborn. Lars Bergkvist utsågs till styrelseordförande.

  • Att till revisor utse: Resursgruppen Ekonomi & Revision AB och till huvudansvarig revisor valdes Peter Honnér.

  • I enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om emission av aktier m m.

  • Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra nyemission av aktier för tilläggsköpeskilling till Anegy.

Noterades att samtliga beslut var enhälliga.

För ytterligare information kontakta:

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)
Tel: +46 765 25 67 33 E-post: [email protected]

Inhibition beviljat

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att inhibera IVO:s beslut.


Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats. Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.

Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats av Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.


Delårsrapport Q1 2022


CURIRA AB TILLSÄTTER NY KONCERNCHEF

Curira AB meddelade 25 januari 2022 att Mathias Blomberg tillsätts som ny tillförordnad koncernchef under tiden att processen att rekrytera en ny stadigvarande koncernchef fortlöper. Curira AB meddelar idag att processen avslutats och att Adam Grabavac, av styrelsen, utsetts till att ta över rollen som koncernchef. 


CR VENTURES AB BYTER BOLAGSNAMN TILL CURIRA AB

CR Ventures AB har bytt namn till Curira AB. Bolagsverket har registrerat namnändringen från CR Ventures AB till Curira AB. I och med att bolaget är publik ändras listningsnamn och kortnamn per den 11 april 2022. 


CR VENTURES FÖRVÄRVAR RESTERANDE AKTIER I INTRESSEBOLAGET MEDICAL OPERATIONS SVERIGE AB

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 50% av aktierna i bolaget Medical Operations Sverige AB. Medical Operations Sverige AB är verksamt inom fysioterapi (sjukgymnastik) och primärvård (vårdcentral rliga patientbesök.


CR VENTURES FÖRVÄRVAR RESTERANDE AKTIER I DOTTERBOLAGET ELLAS ASSISTANS AB

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 51% av aktierna i bolaget Ellas Assistans AB och har nu förvärvat resterande 49% av aktierna.


KOMMUNIKÈ FRÅN ÅRSSTÄMMA I CR VENTURES AB

CR Ventures AB, org.nr 556979-1477 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.


CR VENTURES SLUTFÖR FÖRVÄRV AV MELIUS ASSISTANS AB

CR Ventures AB (publ.) har idag slutfört förvärvet av Melius Assistans AB. Köpeskilling i Melius-transaktionen utgörs av en fast köpeskilling om 8 miljoner SEK och en rörlig köpeskilling om maximalt 8 miljoner SEK villkorat av att vissa villkor uppnås.


STYRELSEORDFÖRANDE KÖPER AKTIER I CR VENTURES AB

CR Ventures styrelseordförande, Fredrik Crafoord, har förvärvat 75 000 aktier i
bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted