Kärnborrningar på Viscaria: VDD0201 påträffar 15m @ 0,73% Cu och 6m @ 1,45% Cu utanför befintlig mineralresurs

Copperstone har avslutat den första fasen av kärnborrningen på A-zonen i Viscaria. De kemiska resultaten visar på betydande kopparmineralisering utanför huvudzonen. Hittills har VDD0201 och VDD0202 analyserats och resultaten har verifierats av kvalificerad person (QP).

Sammanfattning:

 • Första fasen av kärnborrningen på de ytliga delarna av A-zonen har framgångsrikt avslutats.
 • VDD0201, utanför befintlig mineralresurs, påträffade betydande kopparmineralisering ovanför huvudzonen respektive i fotväggen; 15m@0,73% Cu från 40m och 6m@1,45% Cu från 103m i borrkärnans längdriktning (65m vertikalt under marknivån).
 • VDD0202 påträffade 18m@0,54% Cu från 27m i borrkärnans längdriktning. Denna borrhålsskärning passar väl in i den befintliga A-zonens mineralresursmodell.
 • Kemisk analys pågår avseende VDD0203 och VDD0204.
 • Djup prospektering på D-zonen genom VDD0205 påbörjad med planerat djup om 1.000m.

Copperstones första borrkampanj på Viscaria påbörjades den 17 september 2019 och har hittills kunnat bekräfta den historiska ytliga kopparmalmen och påträffat betydande kopparmineralisering invid fotväggen. VDD0201 kärnborrades under fyra dagar och avslutades som planerat omkring 150m. VDD0202 kärnborrades under två dagar och avslutades som planerat vid 70m.

Sammanfattning av VDD0201:

VDD0201 borrades från den hängande väggen mot fotväggen i A-zonens mineralisering, utanför befintlig mineralresurs, dvs i syfte att potentiellt addera ytterligare koppartonnage. Copperstone påträffade två betydande ytnära mineraliseringar som inte tidigare varit inkluderade i den geologiska mineralresursmodellen.

 • A-zonens huvudmineralisering: Copperstone påträffade en bred kopparmineralisering om 39m @0,43% Cu från 40 meters djup, strax norr om huvudmineraliseringen på A-zonen, inkluderande två fortsatta mineraliserade zoner:
  • Den första zonen 15m@0,73% Cu från 41m. Denna zon är sannolikt samma mineralisering som historiskt påträffats i D-8149 (15m@1,2% Cu från 34m längdriktningen) och D-8507 (6m@1,8% Cu från 46m längdriktningen).
  • Den andra zonen påträffade 10m@0,46% Cu från 69m i längdriktningen.
 • A-zonens fotvägg: Copperstone påträffade 6m @ 1,45% Cu från 103m i längdriktningen.

Sammanfattning av VDD0202:

VDD0202 kärnborrades i syfte att testa tillförlitligheten av historiska borrningar och kemiska analyser. Borrhålet påträffade 18m @ 0,54%Cu från 27m i längdriktningen, inkluderande 3m @ 1,85% Cu från 41m i längdriktningen. Denna borrhålsskärning passar väl inom den befintliga A-zons mineraliseringsmodellen. I denna section har Copperstone historisk information från fotväggens mineralisering genom D3167 som påträffade 8m@0,4%Cu från 87m i längdriktningen.

"Copperstones framgångsrika första borrkampanj på A-zonen ger oss högt självförtroende att planera för detta strategiska lågriskprojekt. Vi kommer omedelbart att planera för nästa steg av ytnära borrningar, i syfte att följa upp dessa betydande hängväggs- och fotväggsmineraliseringar. Denna data kommer att bli värdefull I syfte att omtolka och omvärdera A-zonens ytnära resurs, innan jämförbarhetsstudier tar vid. Vi är övertygande om att mineralresurserna kommer att öka betydligt.", kommenterar Maurice Zongo, projektgeolog.

"De första kemiska analysresultaten från A-zonens kärnborrning är mycket uppmuntrande, då dessa så här långt både bekräftar att historisk data är tillförlitlig, samt att den ytnära mineraliseringen på A-zonen i allra högsta grad existerar och därtill kan komma att utökas. Vi planerar redan för fortsätta ytnära borrningar och ser härnäst fram emot resultaten från VDD0203 och VDD0204. Detta samtidigt som kärnborrningen på D-zonen torde börja närma sig sitt borrhålsmål", kommenterar VD Michael Mattsson.

Se bilagd pdf för fullständig information.

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl 17.12 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Kvalificerad person

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden som relaterar till framtida händelser eller framtida utveckling och som återspeglar Copperstones aktuella förväntningar och antaganden. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar Copperstones aktuella bedömningar och är baserade på antaganden som för närvarande är tillgängliga för Bolaget. Investerare uppmanas vara medvetna om att dessa framåtblickande uttalanden varken är löften eller garantier och att risker och osäkerheter kan medföra att framtida resultat skiljer sig betydligt från förväntat. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Bolagets aktuella bedömning och förutom såsom börskraven förevisar åtar sig Bolaget inget förpliktigande att kontinuerligt uppdatera eller justera dessa i syfte att återspegla nya händelser eller omständigheter. Vänligen notera att borrhålsskärningar uppges såsom kärnborrade och är inte korrigerade för sann tjocklek då malmkropparnas utseenden inte ännu är helt kända.

Norrlandsfonden investerar i Copperstone

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") ett 8-årigt lån mot konvertibelt skuldebrev om 2 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar.


Rekordhöga kopparhalter vid provborrningar på Viscarias D-zon; VDD0213 påträffar 4,6m med 5,3% koppar inkl. 0,6m med 20,1% koppar

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") meddelar idag resultaten från den första fasen av borrkampanjen vid Viscaria-projektet i Kiruna. Den totala borrkampanjen omfattade nästan 8 000 meter av de planerade 22 000 meters borrningar före gruvöppning, och dagens offentliggörande består av fyra hål i områdets D-zon (norr). Resultaten visar på signifikanta borrhålsskärningar av koppar i järnsten innanför såväl som utanför befintlig mineralresursgräns. Bolaget kommer nu att påbörja arbetet med att uppgradera mineralresurserna och skala upp sina projektplaner.


Copperstone rekryterar meriterad miljö- och hållbarhetschef

Copperstone Resources AB (publ) rekryterar meriterade Anders Lundkvist som miljö- och hållbarhetschef. Anders Lundkvist har närmast arbetat som senior miljökonsult åt svenska och internationella gruvbolag. Innan dess som energi och hållbarhetschef åt branschföreningen SveMin samt som miljöchef åt LKAB. Anders Lundkvist kommer närmast att ansvara för det strategiskt viktiga arbetet med att intensifiera vårt arbete med miljötillståndet, vilket behövs vara på plats innan den planerade återöppningen av Viscaria koppargruva i Kiruna kan ske.Kommuniké från årsstämman 20 maj 2020 (svensk version utan ändring; engelsk version tillagd)

Idag den 20 maj 2020 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) ("Bolaget") i Convendums lokaler på Regeringsgatan 30 i Stockholm. I bifogat dokument framgår de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.Business Review - January to March 2020

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce a Business Review (Q1 2020) for the Company.

Group Highlights Q1/20 period (Q1/19):

 • The capitalized investments in exploration assets increased to 311,040 (289,029) KSEK.
 • Shareholders' equity increased by 30.3% to 265,193 (203,493) KSEK.
 • Result of the period amounted to -1,674 (-1,953) KSEK.
 • Total assets at the end of the period was 333,101 (312,421) KSEK.
 • The cash flow during the period was -8,381 (5,529) KSEK.
 • The liquidity at the end of the period was 10,717 (6,914) KSEK.

Copperstone genomför två riktade emissioner och tillförs därigenom 24 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") beslutade den 19 maj 2020, om en riktad kontant nyemission av cirka 43 246 494 B-aktier ("Nyemissionen") samt därtill beslutat om en riktad kontant nyemission till två amerikanska investerare om 1 226 415 B-aktier respektive 660 377 B-aktier (den "Separata Emissionen") till en teckningskurs om 0,53 kronor per aktie. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 23 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och den Separata Emissionen tillför Bolaget cirka 1 miljon kronor före emissionskostnader, vilket utgör ett totalt belopp om cirka 24 miljoner kronor.


Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "the Company") har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 20 miljoner kronor på basis av ett så kallat accelererat "bookbuilding"-förfarande.


Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 publicerad

Copperstone Resources AB meddelar att Årsredovisningen, för räkenskapsåret som avslutats den 31 december 2019, nu finns tillgänglig på www.copperstone.se, på Bolagets kontor samt bilagt detta pressmeddelande. Där återfinns även kallelse till årsstämma, vilken kommer att hållas i Stockholm den 20 maj 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted