Kärnborrningar på Viscaria: VDD0201 påträffar 15m @ 0,73% Cu och 6m @ 1,45% Cu utanför befintlig mineralresurs

Copperstone har avslutat den första fasen av kärnborrningen på A-zonen i Viscaria. De kemiska resultaten visar på betydande kopparmineralisering utanför huvudzonen. Hittills har VDD0201 och VDD0202 analyserats och resultaten har verifierats av kvalificerad person (QP).

Sammanfattning:

 • Första fasen av kärnborrningen på de ytliga delarna av A-zonen har framgångsrikt avslutats.
 • VDD0201, utanför befintlig mineralresurs, påträffade betydande kopparmineralisering ovanför huvudzonen respektive i fotväggen; 15m@0,73% Cu från 40m och 6m@1,45% Cu från 103m i borrkärnans längdriktning (65m vertikalt under marknivån).
 • VDD0202 påträffade 18m@0,54% Cu från 27m i borrkärnans längdriktning. Denna borrhålsskärning passar väl in i den befintliga A-zonens mineralresursmodell.
 • Kemisk analys pågår avseende VDD0203 och VDD0204.
 • Djup prospektering på D-zonen genom VDD0205 påbörjad med planerat djup om 1.000m.

Copperstones första borrkampanj på Viscaria påbörjades den 17 september 2019 och har hittills kunnat bekräfta den historiska ytliga kopparmalmen och påträffat betydande kopparmineralisering invid fotväggen. VDD0201 kärnborrades under fyra dagar och avslutades som planerat omkring 150m. VDD0202 kärnborrades under två dagar och avslutades som planerat vid 70m.

Sammanfattning av VDD0201:

VDD0201 borrades från den hängande väggen mot fotväggen i A-zonens mineralisering, utanför befintlig mineralresurs, dvs i syfte att potentiellt addera ytterligare koppartonnage. Copperstone påträffade två betydande ytnära mineraliseringar som inte tidigare varit inkluderade i den geologiska mineralresursmodellen.

 • A-zonens huvudmineralisering: Copperstone påträffade en bred kopparmineralisering om 39m @0,43% Cu från 40 meters djup, strax norr om huvudmineraliseringen på A-zonen, inkluderande två fortsatta mineraliserade zoner:
  • Den första zonen 15m@0,73% Cu från 41m. Denna zon är sannolikt samma mineralisering som historiskt påträffats i D-8149 (15m@1,2% Cu från 34m längdriktningen) och D-8507 (6m@1,8% Cu från 46m längdriktningen).
  • Den andra zonen påträffade 10m@0,46% Cu från 69m i längdriktningen.
 • A-zonens fotvägg: Copperstone påträffade 6m @ 1,45% Cu från 103m i längdriktningen.

Sammanfattning av VDD0202:

VDD0202 kärnborrades i syfte att testa tillförlitligheten av historiska borrningar och kemiska analyser. Borrhålet påträffade 18m @ 0,54%Cu från 27m i längdriktningen, inkluderande 3m @ 1,85% Cu från 41m i längdriktningen. Denna borrhålsskärning passar väl inom den befintliga A-zons mineraliseringsmodellen. I denna section har Copperstone historisk information från fotväggens mineralisering genom D3167 som påträffade 8m@0,4%Cu från 87m i längdriktningen.

"Copperstones framgångsrika första borrkampanj på A-zonen ger oss högt självförtroende att planera för detta strategiska lågriskprojekt. Vi kommer omedelbart att planera för nästa steg av ytnära borrningar, i syfte att följa upp dessa betydande hängväggs- och fotväggsmineraliseringar. Denna data kommer att bli värdefull I syfte att omtolka och omvärdera A-zonens ytnära resurs, innan jämförbarhetsstudier tar vid. Vi är övertygande om att mineralresurserna kommer att öka betydligt.", kommenterar Maurice Zongo, projektgeolog.

"De första kemiska analysresultaten från A-zonens kärnborrning är mycket uppmuntrande, då dessa så här långt både bekräftar att historisk data är tillförlitlig, samt att den ytnära mineraliseringen på A-zonen i allra högsta grad existerar och därtill kan komma att utökas. Vi planerar redan för fortsätta ytnära borrningar och ser härnäst fram emot resultaten från VDD0203 och VDD0204. Detta samtidigt som kärnborrningen på D-zonen torde börja närma sig sitt borrhålsmål", kommenterar VD Michael Mattsson.

Se bilagd pdf för fullständig information.

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl 17.12 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Kvalificerad person

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden som relaterar till framtida händelser eller framtida utveckling och som återspeglar Copperstones aktuella förväntningar och antaganden. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar Copperstones aktuella bedömningar och är baserade på antaganden som för närvarande är tillgängliga för Bolaget. Investerare uppmanas vara medvetna om att dessa framåtblickande uttalanden varken är löften eller garantier och att risker och osäkerheter kan medföra att framtida resultat skiljer sig betydligt från förväntat. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Bolagets aktuella bedömning och förutom såsom börskraven förevisar åtar sig Bolaget inget förpliktigande att kontinuerligt uppdatera eller justera dessa i syfte att återspegla nya händelser eller omständigheter. Vänligen notera att borrhålsskärningar uppges såsom kärnborrade och är inte korrigerade för sann tjocklek då malmkropparnas utseenden inte ännu är helt kända.

Riktad emission om 2,74 MSEK

Copperstone förstärker sin finansiella position med ytterligare 2,74 MSEK genom en riktad emission till två kvalificerade investerare.


Copperstone rekryterar Projektansvarig för Viscaria

Bergsingenjör Ian Holman rekryteras för att som konsult ansvara för Viscarias projektutveckling. Vidare har geolog Diane Feve anställts till Viscariakontoret i Kiruna.


Viscaria A-zon: VDD0203 påträffar 20m @1,27% Cu, inkluderande 5m @2,99% Cu. VDD0204 påträffar 18m @1,18% Cu, inkluderande 3m @3,28% Cu. Betydande potential för kobolt och guld konstaterad

Viscaria A-zon: VDD0203 påträffar 20m @1,27% Cu, inkluderande 5m @2,99% Cu. VDD0204 påträffar 18m @1,18% Cu, inkluderande 3m @3,28% Cu. Betydande potential för kobolt och guld konstaterad.


Första tranchen med Yorkville helt reglerad

Copperstone meddelar att Yorkville Advisors Global, LP (Yorkville) idag beslutat att konvertera resterande 5 MSEK av det utestående konvertibla lånet till aktier. Därmed är första tranchen om 22,5 MSEK fullt reglerad. Bolaget har möjlighet, men inte skyldighet, att på vissa villkor, uppta totalt upp till 100 MSEK genom Yorkville. Bolagets totala antal aktier ökar efter den sista konverteringen till 549 329 487 B-aktier, motsvarande en utspädning om 2,4%.


Kärnborrningar på Viscaria: VDD0201 påträffar 15m @ 0,73% Cu och 6m @ 1,45% Cu utanför befintlig mineralresurs

Copperstone har avslutat den första fasen av kärnborrningen på A-zonen i Viscaria. De kemiska resultaten visar på betydande kopparmineralisering utanför huvudzonen. Hittills har VDD0201 och VDD0202 analyserats och resultaten har verifierats av kvalificerad person (QP).


Reglering av utestående skuld avseende Viscaria

Copperstones styrelse har idag beslutat att reglera Bolagets kvarvarande skuld inklusive ränta om 5.2 MSEK till Sunstone Metals Ltd avseende den initiala köpeskillingen för Avalon Minerals Viscaria AB. Den initiala köpeskillingen bestod ursprungligen av 160m B-aktier och 40 MSEK i kontanter. Kvarstår gör därefter endast tilläggsköpeskilling att erläggas i samband med godkänt miljötillstånd.


Copperstone presenterar på Augment Mining Forum 2019

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") deltar på Augment Mining Forum 2019 på Downtown Camper by Scandic i Stockholm den 17 oktober 2019. Vid evenemanget kommer fyra bolag presentera sina verksamheter. Därutöver kommer Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin, tala om branschens utmaningar och möjligheter. Bolagets VD Michael Mattsson kommer presentera Bolaget klockan 09:30.


Norrlandsfonden investerar i Copperstone

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") ett 8-årigt lån mot konvertibelt skuldebrev om 2 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar.


Kammarrätten beslutar till förmån för Copperstone och Sandberget 500

Copperstone Resources AB meddelar att Kammarrätten i Sundsvall den 24 september 2019 beslutat att avslå en ansökan om prövningstillstånd avseende undersökningstillstånd Sandberget 500. Bergmästarens beviljan av Sandberget 500 i februari 2019 och Förvaltningsrättens i Luleå dom i augusti 2019 står därmed fast och beslutet kan endast överklagas till Högsta Förvaltningsrätten i Stockholm.


Positive resolution regarding Sandberget 500

The Administrative Court of Appeal in Sundsvall (Kammarrätten i Sundsvall) on September 24, 2019 decided in favour of Copperstone Resources, rejecting an appeal against Coppertone's Sandberget 500 permit. The Mining Inspector's decision of February 2019, and the Administrative Court's in Luleå verdict from August 2019 thereof, consequently stand.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär