Styrelsen för Cibus återkallar förslag om införande av nytt aktieslag och kallar till extra bolagsstämma med förslag om att öka total utdelning per aktie till 0,99 EUR

Styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag beslutat att återkalla sitt förslag till beslut om fondemission och förslag till beslut om ändring av bolagsordningen innebärande införandet av nytt aktieslag samt därmed relaterade förslag. De återkallade förslagen återfinns i punkterna 12, 13, 15 och 16 på den föreslagna dagordningen i kallelsen till årsstämman 2022 som hålls den 20 april 2022 och som offentliggjordes av Cibus den 18 mars 2022. Styrelsens beslut att återkalla förslagen har fattats efter diskussioner med Bolagets större aktieägare. Styrelsen har i samband härmed beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att föreslå beslut om extra vinstutdelning med innebörden att total utdelning per aktie ska uppgå till 0,99 EUR, och beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras i ett separat pressmeddelande som offentliggörs i samband härmed.

Enligt vad som följer av kallelsen till årsstämman 2022 har styrelsen för Cibus föreslagit att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen innebärande införandet av ett nytt aktieslag, stamaktier av serie D, och om genomförande av en fondemission av stamaktier av serie D till befintliga aktieägare  samt att befintliga utestående aktier ska benämnas stamaktier av serie A. Syftet med genomförandet av den tidigare föreslagna fondemissionen var att möjliggöra en ökad flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar och fortsatt tillväxt med begränsad utspädning för befintliga aktieägare. Genom införandet av det nya aktieslaget förväntades Bolaget att ytterligare öka förutsättningarna att nå Bolagets tillväxtmål samt att nå en kreditrating motsvarande investment grade. En sådan kreditrating bedöms minska Bolagets finansiella risk och samtidigt förbättra förvaltningsresultatet till följd av lägre finansieringskostnader. Det är styrelsens bedömning av detta i förlängningen skapar bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare.

Efter diskussion med Bolagets större aktieägare står det klart att det i nuläget saknas tillräckligt stöd för införande av stamaktier av serie D genom ändring av bolagsordningen och fondemission. Styrelsen har därför beslutat att återkalla förslaget om fondemission samt förslaget om ändring av bolagsordningen med innebörden att Bolagets befintliga aktie inte kommer att byta namn till stamaktier av serie A och att aktieslaget stamaktier av serie D, inte kommer införas.

En effekt av att fondemissionen inte kommer att genomföras är att förslaget om vinstutdelning på stamaktier av serie D uteblir, med innebörden att förslaget till vinstutdelning uppgår till 0,75 EUR per befintlig aktie, vilket blir totalt 36 300 000 EUR istället för 47 916 000 EUR som hade blivit fallet om stamaktier av serie D hade utgivits. Styrelsen anser att det fulla beloppet om 47 916 000 EUR ändå bör delas ut och föreslår därför att extra bolagsstämma beslutar om extrautdelning så att beloppet per befintlig aktie sammanlagt blir 0,99 EUR. Mot bakgrund av att avstämningsdagen för april kommer att infalla före det att den extra bolagsstämman fattat beslut om extra vinstutdelning, kommer utdelningen i april att vara 0,02 EUR per aktie lägre än vad den borde ha varit. För att uppnå en total utdelning om 0,99 EUR per aktie kommer detta enligt styrelsens förslag att kompenseras för genom höjd utdelning i maj.

Av tekniska skäl har styrelsen beslutat att även återkalla förslaget om beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, eftersom detta förslag var anpassat till den tidigare föreslagna bolagsordningen. Styrelsen kommer istället att föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om ett motsvarande bemyndigande anpassat till den befintliga bolagsordningen.

För ytterligare information om styrelsens förslag till beslut och den extra bolagsstämman hänvisas till den kallelse till extra bolagsstämma som Bolaget publicerat i ett separat pressmeddelande i samband härmed.

De återkallade förslagen till årsstämman 2022 utgörs av punkterna 12, 13, 15 och 16 på den föreslagna dagordningen i kallelsen till årsstämman 2022 som hålls den 20 april 2022.  

Årsstämman avses i övrigt besluta om ärendena som framgår av kallelsen till årsstämman 2022 som offentliggjordes den 18 mars 2022.

För ytterligare information, kontakta:
Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Telefon: +46 761 444 888
E-post: [email protected] 

Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Telefon: +46 708 580 453
E-post: [email protected] 

Denna information utgör insiderinformation som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom ovanstående ansvariga personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Cibus nyhetsdistributör beQuoted vid publiceringen av detta pressmeddelande. Ovanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 400 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Nerladdningsbara filer

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fövärvar portfölj om 4 fastigheter i Norge för EUR 12m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat och tillträtt ett förvärv av en portfölj innehållande fyra fastigheter i mellersta Norge för EUR 12m.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs and closes acquisition of portfolio of four properties in Norway for EUR 12m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has signed and closed the acquisitions of a portfolio of four properties in middle Norway for EUR 12m.


Iiris Eestilä ny CIO Finland hos Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Cibus Nordic Real Estate AB fortsätter att utveckla sin organisation genom att anställa Iiris Eestilä som CIO Finland, med ansvar för den finska verksamheten. Iiris börjar på Cibus den 13:e juni och kommer rapportera till CEO Sverker Källgården.


Iiris Eestilä new CIO Finland at Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Cibus Nordic Real Estate continues to develop its organisation by hiring Iiris Eestilä as CIO Finland, responsible for the Finnish operations. Iiris will join Cibus on 13 June and will report to CEO Sverker Källgården.


Iiris Eestilästä Cibus Nordic Real Estate AB:n uusi sijoitusjohtaja Suomessa

Cibus Nordic Real Estate jatkaa organisaationsa kehittämistä palkkaamalla Iiris Eestilän tehtävään CIO Finland vastaamaan yhtiön sijoitustoiminnasta Suomessa. Iiris aloittaa Cibuksella 13. kesäkuuta ja raportoi toimitusjohtaja Sverker Källgårdenille.
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) erbjuder återköp av teckningsoptioner

Styrelsen i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har beslutat om ett erbjudande om återköp till innehavare av teckningsoptioner inom ramen för program 2019/2022 av del av teckningsoptionerna.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) offers to repurchase warrants

The board of directors in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has resolved to offer the holder of warrants under program 2019/2022 to repurchase part of his warrants.
Q1 2022 Delårsrapport Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Januari - mars 2022 (jämfört med januari - mars 2021)

- Hyresintäkter uppgick till 23 465 TEUR (19 430).
- Driftnettot uppgick till 21 769 TEUR (18 211).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 14 575 TEUR (11 570).
- Periodens resultat uppgick till 35 523 TEUR (11 171) vilket motsvarar 0,79 EUR (0,28) per aktie.
- Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 26 532 TEUR (193).
- EPRA NRV uppgick till 713 216 TEUR (487 074) vilket motsvarar 14,7 EUR (12,2) per aktie.


Q1 2022 Interim Report Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

January - March 2022 (compared with January - March 2021)

- Rental income amounted to EUR 23,465 thousand (19,430).
- Net operating income totalled EUR 21,769 thousand (18,211).
- Profit from property management was EUR 14,575 thousand (11,570).
- Earnings after tax amounted to EUR 35,523 thousand (11,171), corresponding to EUR 0.79 (0.28) per share.
- Unrealised changes in property values totalling EUR 26,532 thousand (193) were included in profit.
- EPRA NRV amounted to EUR 713,216 (487,074), corresponding to EUR 14.7 (12.2) per share.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) köper en livsmedelsfastighet i Finland för EUR 4,3m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag köpt och tillträtt en livsmedelsfastighet i Finland för EUR 4,3m. Fastigheten förvärvas från en finsk privatinvesterare.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires a grocery store in Finland for EUR 4.3m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed and closed the acquisition of a grocery store in Finland for EUR 4.3m. The property is acquired from a Finnish private investor.


Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för första kvartalet 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 5 maj kl. 10:00. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets Q1 rapport på engelska.


Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the first quarter 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on May 5, at 10.00 CEST. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the Q1 report in English.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted