Ökat antal aktier och röster i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Det totala antalet aktier och röster i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har under december 2021 ökat som ett resultat av en riktad nyemission som genomfördes för att kunna tillvarata potentiella förvärvsmöjligheter och samtidigt upprätthålla en god finansiell ställning. Den riktade nyemissionen medförde en ökning av antalet aktier och röster i Cibus med 2 000 000 och en ökning av aktiekapitalet i Cibus med 20 000 EUR. Antalet aktier och röster i Cibus uppgår därmed till 44 000 000 och aktiekapitalet i Cibus uppgår till 440 000 EUR per den 30 december 2021.

För ytterligare information, vänliga kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (+46 761 444 888)
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (+46 70 858 04 53)

Denna information är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som är angiven av Cibus nyhetsdistributör beQuoted vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 400 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Nerladdningsbara filer

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) erbjuder återköp av teckningsoptioner

Styrelsen i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har beslutat om ett erbjudande om återköp till innehavare av teckningsoptioner inom ramen för program 2019/2022 av del av teckningsoptionerna.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) offers to repurchase warrants

The board of directors in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has resolved to offer the holder of warrants under program 2019/2022 to repurchase part of his warrants.
Q1 2022 Delårsrapport Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Januari - mars 2022 (jämfört med januari - mars 2021)

- Hyresintäkter uppgick till 23 465 TEUR (19 430).
- Driftnettot uppgick till 21 769 TEUR (18 211).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 14 575 TEUR (11 570).
- Periodens resultat uppgick till 35 523 TEUR (11 171) vilket motsvarar 0,79 EUR (0,28) per aktie.
- Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 26 532 TEUR (193).
- EPRA NRV uppgick till 713 216 TEUR (487 074) vilket motsvarar 14,7 EUR (12,2) per aktie.


Q1 2022 Interim Report Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

January - March 2022 (compared with January - March 2021)

- Rental income amounted to EUR 23,465 thousand (19,430).
- Net operating income totalled EUR 21,769 thousand (18,211).
- Profit from property management was EUR 14,575 thousand (11,570).
- Earnings after tax amounted to EUR 35,523 thousand (11,171), corresponding to EUR 0.79 (0.28) per share.
- Unrealised changes in property values totalling EUR 26,532 thousand (193) were included in profit.
- EPRA NRV amounted to EUR 713,216 (487,074), corresponding to EUR 14.7 (12.2) per share.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) köper en livsmedelsfastighet i Finland för EUR 4,3m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag köpt och tillträtt en livsmedelsfastighet i Finland för EUR 4,3m. Fastigheten förvärvas från en finsk privatinvesterare.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires a grocery store in Finland for EUR 4.3m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed and closed the acquisition of a grocery store in Finland for EUR 4.3m. The property is acquired from a Finnish private investor.


Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för första kvartalet 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 5 maj kl. 10:00. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets Q1 rapport på engelska.


Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the first quarter 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on May 5, at 10.00 CEST. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the Q1 report in English.
Kallelse till extra bolagsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 5 maj 2022 som hålls genom poströstningsförfarande.


Notice to attend the extraordinary general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

The shareholders in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company"), reg. no 559135-0599, are hereby invited to an extraordinary general meeting on Thursday, 5 May 2022, to be held by way of a postal voting procedure.


Styrelsen för Cibus återkallar förslag om införande av nytt aktieslag och kallar till extra bolagsstämma med förslag om att öka total utdelning per aktie till 0,99 EUR

Styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag beslutat att återkalla sitt förslag till beslut om fondemission och förslag till beslut om ändring av bolagsordningen innebärande införandet av nytt aktieslag samt därmed relaterade förslag. De återkallade förslagen återfinns i punkterna 12, 13, 15 och 16 på den föreslagna dagordningen i kallelsen till årsstämman 2022 som hålls den 20 april 2022 och som offentliggjordes av Cibus den 18 mars 2022. Styrelsens beslut att återkalla förslagen har fattats efter diskussioner med Bolagets större aktieägare. Styrelsen har i samband härmed beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att föreslå beslut om extra vinstutdelning med innebörden att total utdelning per aktie ska uppgå till 0,99 EUR, och beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras i ett separat pressmeddelande som offentliggörs i samband härmed.


The board of directors of Cibus withdraws the proposal on a new share class and convenes an extraordinary general meeting proposing an increased dividend to EUR 0.99 per share

The board of directors of Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today decided to withdraw its proposal on the resolution on a bonus issue and on the resolution on amendments to the articles of association regarding the introduction of a new share class, and related proposals. The withdrawn proposals are found in items 12, 13, 15 and 16 in the proposed agenda in the notice to the annual general meeting 2022 to be held on 20 April 2022, published by Cibus on 18 March 2022. The boards' decision to withdraw the proposals has been taken following discussions with the Company's larger shareholders. In connection hereto, the board of directors has decided to convene an extraordinary general meeting, in order to propose a resolution on extra dividends entailing a total dividend per share of EUR 0.99, and a resolution to grant the board of directors the authority to issue new shares. Notice to the extraordinary general meeting is published in a separate press release in connection hereto.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) tillträder fastighetsportfölj med matvarubutiker i Danmark

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag tillträtt ett tidigare aviserat förvärv av en fastighetsportfölj bestående av 34 fastigheter med matvarubutiker i Danmark med ett fastighetsvärde om cirka 2 080 miljoner DKK (cirka 280 miljoner EUR). Förvärvet är Cibus första förvärv i Danmark.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) completes acquisition of a property portfolio of supermarkets in Denmark

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today completed the earlier announced acquisition of a property portfolio in Denmark consisting of 34 properties with supermarkets with a property value of approximately DKK 2,080 million (approximately EUR 280 million). The acquisition is Cibus' first acquisition in Denmark.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted