Ökat antal aktier och röster i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Det totala antalet aktier och röster i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har under november 2021 ökat som ett resultat av en riktad nyemission som genomfördes som ett led i ett förvärv av en portfölj av 72 matvarubutiker i Finland från AB Sagax. Den riktade nyemissionen medförde en ökning av antalet aktier och röster i Cibus med 2 000 000 och en ökning av aktiekapitalet i Cibus med 20 000 EUR. Antalet aktier och röster i Cibus uppgår därmed till 42 000 000 och aktiekapitalet i Cibus uppgår till 420 000 EUR per den 30 november 2021.

För ytterligare information, vänliga kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (+46 761 444 888)
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (+46 70 858 04 53)

Denna information är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl. 19.15 CET den 30 november 2021.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 400 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Nerladdningsbara filer

Kallelse till extra bolagsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 februari 2022 klockan 09:00 i City Conference Center, Norra Latins lokaler på Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sverige.


Notice to attend the extraordinary general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

The shareholders in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company"), reg. no 559135-0599, are hereby invited to an extraordinary general meeting on Thursday, 17 February 2022, at 09:00 a.m., at City Conference Center, at the premises of Norra Latin at Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sweden.
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat ett förvärv i Sverige för EUR 15,7m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat ett förvärv av en livsmedelsbutik färdigställd under 2020 med ytterligare en byggnad under uppförande innehållande social service i Sverige för EUR 15,7m. Fastigheten förvärvas från en fastighetsutvecklare. Tillträdet är planerat när byggarbetarna är slutförda under fjärde kvartalet 2022.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs an acquisition in Sweden for EUR 15.7m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has signed the acquisition of an asset with a grocery store completed during 2020 and a building under construction containing social services in Sweden for EUR 15.7m. The property is acquired from a property developer. The transaction is targeted to close at the completion of the construction work in Q4, 2022.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) förvärvar portfölj om 6 fastigheter i Norge för EUR 15,8m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat ett förvärv av en portfölj innehållande sex fastigheter i södra Norge för EUR 15,8m. Tillträdet är planerat till den 12 januari 2022.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs acquisitions of portfolio of six properties in Norway for EUR 15.8m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has signed the acquisitions of a portfolio of six properties in southern Norway for EUR 15.8m. The transactions are targeted to close on January 12, 2022.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) gör två förvärv i Norge för EUR 13,4m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat ett förvärv av två livsmedelsfastigheter i två separata affärer i Norge för EUR 13,4m. Tillträdet är planerat till den 23 december i år.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs two acquisitions in Norway for EUR 13.4m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has signed the acquisitions of two grocery stores in two separate transactions in Norway for EUR 13.4m. The transactions are targeted to close on December 23.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 2 000 000 nya aktier och tillförs härigenom cirka 492 miljoner SEK

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag, slutfört ett accelererat bookbuilding-förfarande samt beslutat om en riktad nyemission om 2 000 000 aktier till en teckningskurs om 246 SEK per aktie ("Nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Pareto Securities AB. Genom Nyemissionen tillförs Cibus cirka 492 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland AB Sagax, Bell Rock Capital Management, Clearance Capital och Fjärde AP-fonden deltog i Nyemissionen.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) successfully completes a directed share issue of 2,000,000 new shares and raises proceeds of approximately SEK 492 million

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has, in accordance with the Company's press release earlier today, completed an accelerated bookbuilding procedure and resolved on a directed share issue of 2,000,000 shares at a subscription price of SEK 246 per share (the "Share Issue"). The subscription price for the shares in the Share Issue has been determined through an accelerated bookbuilding procedure led by Nordea Bank Abp, filial i Sverige and Pareto Securities AB. Through the Share Issue, Cibus will receive proceeds amounting to approximately SEK 492 million before transaction related costs. A number of Swedish and international institutional investors, including AB Sagax, Bell Rock Capital Management, Clearance Capital and Fjärde AP-fonden participated in the Share Issue.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") avser att genomföra en riktad nyemission av aktier i syfte att säkra finansiering för att ha möjlighet att ta tillvara de förvärvsmöjligheter Bolaget har identifierat i Norden. Cibus har utsett Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Pareto Securities AB som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (gemensamt "Managers") för att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om högst 2 000 000 aktier till svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare ("Nyemissionen") genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) explores the conditions for carrying out a directed share issue

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION, PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") intends to carry out a directed share issue with the objective of securing financing to be able to capture the acquisition opportunities that the Company has identified in the Nordics. Cibus has engaged Nordea Bank Abp, filial i Sverige and Pareto Securities AB as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners (jointly the "Managers") to explore the conditions for carrying out a directed share issue of a maximum of 2,000,000 shares to Swedish and international institutional, and other qualified, investors (the "Share Issue") through an accelerated book building process.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) meddelar starkt transaktionsflöde för potentiella förvärv och uppdaterar därför sina tillväxtmål på kort- till medellång sikt.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har ett starkt transaktionsflöde gällande potentiella förvärv på den nordiska marknaden. I och med detta uppdaterar Cibus sina tillväxtmål på kort- till medellång sikt. I slutet av 2023 bedömer bolaget att portföljen bör ha fördubblats i storlek från dagens nivå samt att bolaget då även uppfyller kriterierna för investment grade i kreditrating.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) announces strong transaction flow for potential acquisitions and therefore updates its growth targets in the short to medium term.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or "the company") is experiencing a strong transaction flow with regard to potential acquisitions in the Nordic market. Consequently, Cibus is updating its short to medium-term growth targets. By the end of 2023, Cibus estimates that the portfolio should have doubled in size from the current level and that the company will also then meet the criteria for an investment grade credit rating.
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) tillträder portfölj av 72 matvarubutiker i Finland

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag tillträtt tidigare aviserat förvärv av en portfölj om 72 matvarubutiker i Finland. I samband med tillträdet har Bolaget betalat en del av köpeskillingen genom en riktad nyemission av 2 000 000 aktier.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) completes the acquisition of 72 grocery stores in Finland

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today completed the previously announced acquisition of a portfolio of 72 grocery stores in Finland. In connection with the completion of the acquisition the Company has paid a part of the purchase price by way of a directed share issue of 2,000,000 shares.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted