Kallelse till extra bolagsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 5 maj 2022 som hålls genom poströstningsförfarande.

Poströstning

Styrelsen i Cibus har beslutat att genomföra bolagsstämman endast genom ett poströstningsförfarande i enlighet med § 20 i lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på bolagsstämman personligen eller genom ombud. Aktieägare kan utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen och lämna in sina frågor till Bolaget i samband med bolagsstämman enligt instruktionerna nedan.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämma ska:

 • Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 27 april 2022, och
 • Dels skicka ifyllt poströstningsformulär till Bolaget så att detta är mottaget senast onsdagen den 4 maj 2022. Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i bolagsstämman.

Ifyllt poströstningsformulär ska skickas via e-post till [email protected] eller skriftligt till Cibus Nordic Real Estate AB (publ), Att: Pia-Lena Olofsson, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm, Sverige. I poströstningsformuläret ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 29 april 2022, vilket innebär att aktieägare i god tid före fredagen den 29 april 2022 bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

För aktieägare som önskar delta genom befullmäktigat ombud, dvs. där sådant befullmäktigat ombud skickar in poströstning eller frågor på uppdrag av aktieägaren, finns ett fullmaktsformulär tillgängligt på Bolagets webbplats. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka in fullmaktformuläret tillsammans med poströstningsformuläret. Fullmakten är giltig i högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om aktieägaren är en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 48 400 000 aktier, motsvarande 48 400 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Cibus Nordic Real Estate AB (publ), Att: Pia-Lena Olofsson, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm, Sverige eller via e-post till [email protected] senast måndagen den 25 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, senast lördagen den 30 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress, samt kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, poströstningsformuläret samt uppgifter om ombud och ställföreträdare kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets webbplats www.cibusnordic.com under rubriken "Shareholders' personal data" (som finns under avsnittet "Investors" och rubriken "The Share").

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
 6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
 7. Beslut om extrautdelning och fastställande av avstämningsdagar för denna.
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.
 9. Stämmans avslutande.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Advokat Pontus Enquist ska väljas till ordförande vid stämman. Richard Katzman utses till sekreterare.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättas av Roschier Advokatbyrå på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken per den 27 april 2022 och mottagna poströster, samt kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 5 - Val av en eller två personer att justera protokollet

Det föreslås att Marjan Dragicevic utses att justera protokollet.

Punkt 7 - Beslut om extrautdelning och fastställande av avstämningsdagar för denna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar, i tillägg till den utdelning som förväntas beslutas vid årsstämman den 20 april 2022, att ett belopp om 0,24 EUR per aktie ska utdelas, innebärande en extra utdelning om totalt 11 616 000 EUR. Utbetalning av den extra utdelningen föreslås ske månadsvis under året med elva delbetalningar. Den första delbetalningen föreslås bli 0,04 EUR per aktie (totalt 0,10 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman), den andra 0,02 EUR per aktie (totalt 0,08 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman), den tredje 0,02 EUR per aktie (totalt 0,08 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman), den fjärde 0,02 EUR per aktie (totalt 0,08 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman), den femte 0,02 EUR per aktie (totalt 0,09 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman), den sjätte 0,02 EUR per aktie (totalt 0,08 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman), den sjunde 0,02 EUR per aktie (totalt 0,08 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman), den åttonde 0,02 EUR per aktie (totalt 0,09 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman), den nionde 0,02 EUR per aktie (totalt 0,08 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman), den tionde 0,02 EUR per aktie (totalt 0,08 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman) och 0,02 EUR per aktie vid den elfte delbetalningen (totalt 0,09 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman). Avstämningsdagar för betalning av utdelning föreslås, med undantag för den första utdelningen, bli desamma som för den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman, det vill säga den 13 maj 2022, 22 juni 2022, 22 juli 2022, 24 augusti 2022, 23 september 2022, 24 oktober 2022, 23 november 2022, 22 december 2022, 24 januari 2023, 21 februari 2023 och 24 mars 2023. Förväntade utbetalningsdagar blir därmed den 20 maj 2022, 30 juni 2022, 29 juli 2022, 31 augusti 2022, 30 september 2022, 31 oktober 2022, 30 november 2022, 30 december 2022, 31 januari 2023, 28 februari 2023 och 31 mars 2023.

Detta medför att summan av den totala utdelningen per aktie som föreslås beslutas i denna punkt, tillsammans med den utdelning per aktie som förväntas beslutas av årsstämman 2022, uppgår till 0,99 EUR per aktie. 

För det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet som föreslås enligt punkten 8 i kallelsen att besluta om nyemission av aktier, i sådan tid att de nyemitterade aktierna tas upp i aktieboken senast på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därpå enligt de datum för avstämningsdagar som anges ovan, föreslås bolagsstämman besluta att utdelning ska lämnas med ett sådant belopp att utdelningen per aktie alltjämt uppgår till summan av den utdelning per aktie som beslutas enligt denna punkt och den utdelning per aktie som beslutats av årsstämman 2022, för varje respektive angivet betalningstillfälle, för såväl befintliga aktier som nya aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet. Detsamma ska gälla aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner. 

Detta medför att total utdelning som föreslås beslutas, tillsammans med den utdelning som föreslagits till årsstämman 2022 (under antagande om att bemyndigandet utnyttjas fullt ut och att maximalt antal tillkommande aktier på grund av utnyttjande av teckningsoptioner tecknas och aktierna är införda i aktieboken innan avstämningsdagen för utdelning vid första delbetalningstillfället som föreslås enligt ovan) uppgår till 52 590 738 EUR.

Styrelsen föreslår vidare att resterande belopp balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vidare innebär förslaget att emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, eller med andra villkor. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet får högst motsvara 10 procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för extra bolagsstämman.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att, helt eller delvis, finansiera eventuella framtida förvärv genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Övrig information

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 8 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Ytterligare information

Styrelsens fullständiga förslag och därtill fogade motiverade yttranden finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som hos Bolaget begär det och anger sin postadress.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

_____________________

Stockholm, april 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Styrelsen

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 400 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fövärvar portfölj om 4 fastigheter i Norge för EUR 12m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat och tillträtt ett förvärv av en portfölj innehållande fyra fastigheter i mellersta Norge för EUR 12m.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs and closes acquisition of portfolio of four properties in Norway for EUR 12m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has signed and closed the acquisitions of a portfolio of four properties in middle Norway for EUR 12m.


Iiris Eestilä ny CIO Finland hos Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Cibus Nordic Real Estate AB fortsätter att utveckla sin organisation genom att anställa Iiris Eestilä som CIO Finland, med ansvar för den finska verksamheten. Iiris börjar på Cibus den 13:e juni och kommer rapportera till CEO Sverker Källgården.


Iiris Eestilä new CIO Finland at Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Cibus Nordic Real Estate continues to develop its organisation by hiring Iiris Eestilä as CIO Finland, responsible for the Finnish operations. Iiris will join Cibus on 13 June and will report to CEO Sverker Källgården.


Iiris Eestilästä Cibus Nordic Real Estate AB:n uusi sijoitusjohtaja Suomessa

Cibus Nordic Real Estate jatkaa organisaationsa kehittämistä palkkaamalla Iiris Eestilän tehtävään CIO Finland vastaamaan yhtiön sijoitustoiminnasta Suomessa. Iiris aloittaa Cibuksella 13. kesäkuuta ja raportoi toimitusjohtaja Sverker Källgårdenille.
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) erbjuder återköp av teckningsoptioner

Styrelsen i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har beslutat om ett erbjudande om återköp till innehavare av teckningsoptioner inom ramen för program 2019/2022 av del av teckningsoptionerna.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) offers to repurchase warrants

The board of directors in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has resolved to offer the holder of warrants under program 2019/2022 to repurchase part of his warrants.
Q1 2022 Delårsrapport Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Januari - mars 2022 (jämfört med januari - mars 2021)

- Hyresintäkter uppgick till 23 465 TEUR (19 430).
- Driftnettot uppgick till 21 769 TEUR (18 211).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 14 575 TEUR (11 570).
- Periodens resultat uppgick till 35 523 TEUR (11 171) vilket motsvarar 0,79 EUR (0,28) per aktie.
- Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 26 532 TEUR (193).
- EPRA NRV uppgick till 713 216 TEUR (487 074) vilket motsvarar 14,7 EUR (12,2) per aktie.


Q1 2022 Interim Report Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

January - March 2022 (compared with January - March 2021)

- Rental income amounted to EUR 23,465 thousand (19,430).
- Net operating income totalled EUR 21,769 thousand (18,211).
- Profit from property management was EUR 14,575 thousand (11,570).
- Earnings after tax amounted to EUR 35,523 thousand (11,171), corresponding to EUR 0.79 (0.28) per share.
- Unrealised changes in property values totalling EUR 26,532 thousand (193) were included in profit.
- EPRA NRV amounted to EUR 713,216 (487,074), corresponding to EUR 14.7 (12.2) per share.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) köper en livsmedelsfastighet i Finland för EUR 4,3m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag köpt och tillträtt en livsmedelsfastighet i Finland för EUR 4,3m. Fastigheten förvärvas från en finsk privatinvesterare.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires a grocery store in Finland for EUR 4.3m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed and closed the acquisition of a grocery store in Finland for EUR 4.3m. The property is acquired from a Finnish private investor.


Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för första kvartalet 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 5 maj kl. 10:00. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets Q1 rapport på engelska.


Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the first quarter 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on May 5, at 10.00 CEST. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the Q1 report in English.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted