Kallelse till extra bolagsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 februari 2022 klockan 09:00 i City Conference Center, Norra Latins lokaler på Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sverige.

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid bolagstämman genom att närvara personligen, genom fullmakt eller genom poströstning.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämma ska:

  • Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 9 februari 2022, och
  • Dels senast fredagen den 11 februari 2022 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan om deltagande personligen eller genom fullmakt

Anmäl ert deltagande skriftligt till Cibus Nordic Real Estate AB (publ), Att: Pia-Lena Olofsson, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm, Sverige eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det formulär för poströstning och följa de anvisningar som anges däri. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com. Poströsten ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 11 februari 2022. Poströstningsformuläret ska skickas antingen med e-post till [email protected] eller med post till Cibus Nordic Real Estate AB (publ), Att: Pia-Lena Olofsson, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm, Sverige.

Aktieägare som vill dra tillbaka en inlämnad poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid bolagsstämman personligen eller genom ett ombud måste anmäla detta till Bolaget på ovan angivna adress före bolagsstämmans öppnande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 11 februari 2022, vilket innebär att aktieägare i god tid före fredagen den 11 februari 2022 bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig i högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka in kopia på fullmakten samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 44 000 000 aktier, motsvarande 44 000 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets hemsida www.cibusnordic.com under rubriken "Shareholders' personal data" (som finns under avsnittet "Investors" och rubriken "The Share").

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
  6. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.
  8. Stämmans avslutande.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Advokat Pontus Enquist ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vidare innebär förslaget att emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, eller med andra villkor. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet får högst motsvara 10 procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för extra bolagsstämman, det vill säga maximalt 4 400 000 aktier kan komma att emitteras.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att, helt eller delvis, finansiera eventuella framtida förvärv genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv.

För det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet enligt denna punkt att besluta om nyemission av aktier, i sådan tid att de nyemitterade aktierna tas upp i aktieboken senast på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därpå enligt årsstämmans beslut om utdelning den 15 april 2021, ska Bolagets totala utdelningsbelopp öka med sammanlagt högst 704 000 EUR fördelat över de resterande två utbetalningarna för utdelning (under förutsättning att bemyndigandet utnyttjas till fullo) så att utdelningsbeloppet per aktie vid varje sådan avstämningsdag förblir oförändrat. Det konstateras att detta belopp ligger inom ramen för det maximala utdelningsbelopp som beslutades av årsstämman.

Övrig information

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Ytterligare information

Förslag avseende punkt 7 på dagordningen, avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om emission kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som hos Bolaget begär det och anger sin postadress.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888

_____________________

Stockholm, januari 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Styrelsen

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 400 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) erbjuder återköp av teckningsoptioner

Styrelsen i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har beslutat om ett erbjudande om återköp till innehavare av teckningsoptioner inom ramen för program 2019/2022 av del av teckningsoptionerna.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) offers to repurchase warrants

The board of directors in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has resolved to offer the holder of warrants under program 2019/2022 to repurchase part of his warrants.
Q1 2022 Delårsrapport Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Januari - mars 2022 (jämfört med januari - mars 2021)

- Hyresintäkter uppgick till 23 465 TEUR (19 430).
- Driftnettot uppgick till 21 769 TEUR (18 211).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 14 575 TEUR (11 570).
- Periodens resultat uppgick till 35 523 TEUR (11 171) vilket motsvarar 0,79 EUR (0,28) per aktie.
- Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 26 532 TEUR (193).
- EPRA NRV uppgick till 713 216 TEUR (487 074) vilket motsvarar 14,7 EUR (12,2) per aktie.


Q1 2022 Interim Report Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

January - March 2022 (compared with January - March 2021)

- Rental income amounted to EUR 23,465 thousand (19,430).
- Net operating income totalled EUR 21,769 thousand (18,211).
- Profit from property management was EUR 14,575 thousand (11,570).
- Earnings after tax amounted to EUR 35,523 thousand (11,171), corresponding to EUR 0.79 (0.28) per share.
- Unrealised changes in property values totalling EUR 26,532 thousand (193) were included in profit.
- EPRA NRV amounted to EUR 713,216 (487,074), corresponding to EUR 14.7 (12.2) per share.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) köper en livsmedelsfastighet i Finland för EUR 4,3m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag köpt och tillträtt en livsmedelsfastighet i Finland för EUR 4,3m. Fastigheten förvärvas från en finsk privatinvesterare.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires a grocery store in Finland for EUR 4.3m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed and closed the acquisition of a grocery store in Finland for EUR 4.3m. The property is acquired from a Finnish private investor.


Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för första kvartalet 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 5 maj kl. 10:00. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets Q1 rapport på engelska.


Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the first quarter 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on May 5, at 10.00 CEST. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the Q1 report in English.
Kallelse till extra bolagsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 5 maj 2022 som hålls genom poströstningsförfarande.


Notice to attend the extraordinary general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

The shareholders in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company"), reg. no 559135-0599, are hereby invited to an extraordinary general meeting on Thursday, 5 May 2022, to be held by way of a postal voting procedure.


Styrelsen för Cibus återkallar förslag om införande av nytt aktieslag och kallar till extra bolagsstämma med förslag om att öka total utdelning per aktie till 0,99 EUR

Styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag beslutat att återkalla sitt förslag till beslut om fondemission och förslag till beslut om ändring av bolagsordningen innebärande införandet av nytt aktieslag samt därmed relaterade förslag. De återkallade förslagen återfinns i punkterna 12, 13, 15 och 16 på den föreslagna dagordningen i kallelsen till årsstämman 2022 som hålls den 20 april 2022 och som offentliggjordes av Cibus den 18 mars 2022. Styrelsens beslut att återkalla förslagen har fattats efter diskussioner med Bolagets större aktieägare. Styrelsen har i samband härmed beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att föreslå beslut om extra vinstutdelning med innebörden att total utdelning per aktie ska uppgå till 0,99 EUR, och beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras i ett separat pressmeddelande som offentliggörs i samband härmed.


The board of directors of Cibus withdraws the proposal on a new share class and convenes an extraordinary general meeting proposing an increased dividend to EUR 0.99 per share

The board of directors of Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today decided to withdraw its proposal on the resolution on a bonus issue and on the resolution on amendments to the articles of association regarding the introduction of a new share class, and related proposals. The withdrawn proposals are found in items 12, 13, 15 and 16 in the proposed agenda in the notice to the annual general meeting 2022 to be held on 20 April 2022, published by Cibus on 18 March 2022. The boards' decision to withdraw the proposals has been taken following discussions with the Company's larger shareholders. In connection hereto, the board of directors has decided to convene an extraordinary general meeting, in order to propose a resolution on extra dividends entailing a total dividend per share of EUR 0.99, and a resolution to grant the board of directors the authority to issue new shares. Notice to the extraordinary general meeting is published in a separate press release in connection hereto.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) tillträder fastighetsportfölj med matvarubutiker i Danmark

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag tillträtt ett tidigare aviserat förvärv av en fastighetsportfölj bestående av 34 fastigheter med matvarubutiker i Danmark med ett fastighetsvärde om cirka 2 080 miljoner DKK (cirka 280 miljoner EUR). Förvärvet är Cibus första förvärv i Danmark.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) completes acquisition of a property portfolio of supermarkets in Denmark

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today completed the earlier announced acquisition of a property portfolio in Denmark consisting of 34 properties with supermarkets with a property value of approximately DKK 2,080 million (approximately EUR 280 million). The acquisition is Cibus' first acquisition in Denmark.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted