Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Cibus valberedning inför årsstämma 2023

Enligt beslut vid Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") årsstämma 2022 har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2023 i enlighet med instruktionen för valberedningen.

Valberedning inför årsstämman 2023 utgörs av:

 • Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden, ordförande i valberedningen
 • David Mindus, utsedd av AB Sagax (publ)
 • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
 • Patrick Gylling, Styrelseordförande i Cibus

Enligt instruktionen från årsstämman 2022 ska Cibus valberedning utgöras av fyra medlemmar där en av medlemmarna ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen utses baserat på de största aktieägarnas rösträtt sista handelsdagen i augusti 2022. Vidare ska den röstmässigt största aktieägaren utse valberedningens ordförande. Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden, har i enlighet med årsstämmans instruktion utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att förbereda och föreslå årsstämman 2023:

 • Val av ordförande på årsstämman
 • Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och antal styrelseledamöter
 • Ersättning till styrelsens ledamöter, ersättning för arbete i utskott samt val av revisor och ställföreträdande revisor samt arvode till revisorerna
 • Instruktion för valberedningen inklusive principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2024

Årsstämman 2023 beräknas hållas den 18 april kl. 10:00 på 7A Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm.

10 oktober 2022

För mer information och nomineringsförslag, vänligen kontakta:
Patrick Gylling, Styrelseordförande i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
E-post [email protected]

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop Sverige, Lidl och S-gruppen.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) offentliggör resultat från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån 2020/2023 med ISIN SE0014479366

Den 22 november 2022 meddelade Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") att resultatet av återköpserbjudandet ("Återköpserbjudandet") skulle meddelas separat till innehavarna av Cibus utestående seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2023, ISIN SE0014479366 och med utestående volym om EUR 135 miljoner ("Obligationerna"). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 (CET) den 23 November 2022 och gjordes i enlighet med villkoren beskrivna i återköpsdokumentet daterat 21 november 2022 ("Återköpserbjudandet"). Bolaget har mottagit Prioriterade Återköp (eng. "Priority Tender")(som definierat i Återköpsdokumentet) om ett totalt belopp om EUR 46,9 miljoner. Cibus avser acceptera alla Prioriterade Återköp som mottagits. Återköpsinstruktioner som inte ingår i Prioriterade Återköp kommer inte accepteras.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) announces the results from the tender offer for the company's notes 2020/2023 with ISIN SE0014479366

On 22 November 2022 Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") announced that the results from the tender offer (the "Tender Offer") to the holders of Cibus' outstanding senior unsecured floating rate notes 2020/2023 with ISIN SE0014479366 and outstanding amount of EUR 135 million (the "Notes") would be announced separately. The Tender Offer expired at 12:00 CET on 23 November 2022 and was made subject to the terms and conditions described in the tender information document dated 21 November 2022 ("Tender Information Document"). The Company has received Priority Tenders (as defined in the Tender Information Document) in a total nominal amount of EUR 46.9 million. Cibus intends to accept all Priority Tenders received. Tender instructions which are not Priority Tenders will not be accepted.
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) överväger att emittera seniora icke säkerställda obligationer och lanserar ett återköpserbjudande

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har givit Nordea Bank Abp och OP Corporate Bank plc i uppdrag att i egenskap av joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 21 november] 2022. Syftet är att undersöka möjligheten att emittera EUR-denominerade seniora icke säkerställda obligationer med en löptid om 3 år (de "Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationerna") under Cibus existerande MTN-program. En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) contemplates the issuance of senior unsecured notes and launches a tender offer

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has mandated Nordea Bank Abp and OP Corporate Bank plc as joint bookrunners to arrange fixed income investor meetings starting November 21, 2022. The purpose is to investigate the possibility to issue EUR denominated senior unsecured notes with a tenor of 3 years (the "New Senior Unsecured Notes") under Cibus' existing medium term note programme. A capital markets transaction will follow subject to market conditions.


Q3 2022 Delårsrapport Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Juli - september 2022 (jämfört med juli - september 2021)

 • Hyresintäkter uppgick till 27 794 TEUR (20 245).
 • Driftnettot uppgick till 26 157 TEUR (19 269).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 14 653 TEUR (12 537). Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 16 475 TEUR.
 • Periodens resultat uppgick till 24 204 TEUR (12 082) vilket motsvarar 0,49 EUR (0,29) per aktie.
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 8 945 TEUR (1 824).

Januari - september 2022 (jämfört med januari - september 2021)

 • Hyresintäkter uppgick till 78 452 TEUR (59 473).
 • Driftnettot uppgick till 73 115 TEUR (55 952).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 42 778 TEUR (34 941). Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 46 527 TEUR.
 • Periodens resultat uppgick till 90 558 TEUR (34 925) vilket motsvarar 1,90 EUR (0,87) per aktie.
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 52 660 TEUR (4 364).
 • EPRA NRV uppgick till 737 815 TEUR (496 603) vilket motsvarar 15,2 EUR (12,4) per aktie.

" Det är nya förutsättningar nu, men det skapar också nya möjligheter och med hårt arbete och stort engagemang skall vi fortsätta skapa värde för våra aktieägare."

- Sverker Källgården, VD


Q3 2022 Interim Report Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

July - September 2022 (compared with July - September 2021)

 • Rental income amounted to EUR 27,794 thousand (20,245).
 • Net operating income totalled EUR 26,157 thousand (19,269).
 • Profit from property management was EUR 14,653 thousand (12,537). Profit from property management, excluding non-recurring costs and exchange rate effects, amounted to EUR 16,475 thousand.
 • Earnings after tax amounted to EUR 24,204 thousand (12,082), corresponding to EUR 0.49 (0.29) per share.
 • Unrealised changes in property values totalling EUR 8,945 thousand (1,824) were included in profit.

January - September 2022 (compared with January - September 2021)

 • Rental income amounted to EUR 78,452 thousand (59,473).
 • Net operating income totalled EUR 73,115 thousand (55,952).
 • Profit from property management was EUR 42,778 thousand (34,941). Profit from property management, excluding non-recurring costs and exchange rate effects, amounted to EUR 46,527 thousand.
 • Earnings after tax amounted to EUR 90,558 thousand (34,925), corresponding to EUR 1.90 (0.87) per share.
 • Unrealised changes in property values totalling EUR 52,660 thousand (4,364) were included in profit.
 • EPRA NRV amounted to 737,815 TEUR (496,603) corresponding to EUR 15.2 (12.4) per share.

"Although there are now new circumstances, these also give rise to new opportunities and, with hard work and great commitment, we shall continue to generate value for our shareholders."

- Sverker Källgården, CEO


Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för tredje kvartalet 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 9 november kl. 10:00. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets Q3 rapport på engelska.


Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the third quarter 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on November 9, at 10.00 CET. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the Q3 report in English.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) köper livsmedelsbutik i Finland för 3,8 MEUR

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag förvärvat och tillträtt en livsmedelsbutik i Finland för 3,8 MEUR.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires a daily-goods store in Finland for EUR 3.8m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has today closed the acquisition of a daily-goods store in Southwest Finland for EUR 3.8m.
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) köper livsmedelsbutik i Danmark för 2,9 MEUR

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag köpt och tillträtt en livsmedelsbutik i Danmark för 2,9 MEUR.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires a grocery store in Denmark for EUR 2.9m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed and closed the acquisition of a grocery store in Denmark for EUR 2.9m.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) tillträder ett tidigare kommunicerat förvärv i Sverige för 10,7 MEUR

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag tillträtt ett förvärv av en nybyggd livsmedelsfastighet i Sverige för 10,7 MEUR. Fastigheten förvärvas från en fastighetsutvecklare.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) closes a previously communicated acquisition in Sweden for EUR 10.7m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has closed the acquisition of a newly built grocery store in Sweden for EUR 10.7m. The property is acquired from a property developer.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) förvärvar två Coop-butiker i Nordnorge för 7,9 MEUR

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har undertecknat och tillträtt ett förvärv av två livsmedelsfastigheter i Nordnorge för 7,9 MEUR. Fastigheterna ligger i Fauske, ca 50 km öster om Bodö samt i Strand/Sortland i närheten av Lofoten. Butikerna har en uthyrbar yta om ca 3000 kvm och är fullt uthyrda till Coop på långa hyresavtal.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs and closes the acquisition of two Coop stores in Northern Norway for EUR 7.9m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)  has signed and closed the acquisition of two grocery stores in Northern Norway for EUR 7.9m. The properties are located in Fauske approximately 50 km east of Bodö and in Strand/Sortland close to Lofoten. The lettable area is around 3000 sqm and the properties are fully let to Coop on long leases.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted