Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för andra kvartalet 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 21 juli kl. 10:00. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets Q2 rapport på engelska.

Presentationen startar kl. 10:00 och kan följas via telefon eller på webben och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Här är länken för att följa presentationen på webben:
https://tv.streamfabriken.com/cibus-nordic-real-estate-q2-2022 

Telefonnummer för att ring in och följa presentationen:
Telefonnummer SE: +46850516386 UK: +442031984884 US: +14123176300

Pinkod: 9026844

För mer information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate +46 708 580 453

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | Kungsgatan 56 | 111 22 Stockholm | Sweden Tel: +46 (0)761 444 888 | Reg no. 559135-0599 | www.cibusnordic.com 

Nerladdningsbara filer

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) tillträder ett tidigare kommunicerat förvärv i Sverige för 10,7 MEUR

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag tillträtt ett förvärv av en nybyggd livsmedelsfastighet i Sverige för 10,7 MEUR. Fastigheten förvärvas från en fastighetsutvecklare.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) closes a previously communicated acquisition in Sweden for EUR 10.7m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has closed the acquisition of a newly built grocery store in Sweden for EUR 10.7m. The property is acquired from a property developer.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) förvärvar två Coop-butiker i Nordnorge för 7,9 MEUR

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har undertecknat och tillträtt ett förvärv av två livsmedelsfastigheter i Nordnorge för 7,9 MEUR. Fastigheterna ligger i Fauske, ca 50 km öster om Bodö samt i Strand/Sortland i närheten av Lofoten. Butikerna har en uthyrbar yta om ca 3000 kvm och är fullt uthyrda till Coop på långa hyresavtal.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs and closes the acquisition of two Coop stores in Northern Norway for EUR 7.9m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)  has signed and closed the acquisition of two grocery stores in Northern Norway for EUR 7.9m. The properties are located in Fauske approximately 50 km east of Bodö and in Strand/Sortland close to Lofoten. The lettable area is around 3000 sqm and the properties are fully let to Coop on long leases.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) köper livsmedelsbutik I Danmark för 2.3 MEUR

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag köpt och tillträtt en livsmedelsbutik i Danmark för 2.3 MEUR. Fastigheten köptes av en privat dansk investerare.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires a grocery store in Denmark for EUR 2.3m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today closed the acquisition of a grocery store in Denmark for EUR 2.3m. The property is acquired from a Danish private investor.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) offentliggör resultat från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån 2020/2023 med ISIN SE0014453130

Den 26 augusti 2022 meddelade Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") att resultatet av återköpserbjudandet ("Återköpserbjudandet") skulle meddelas separat till innehavarna av Cibus utestående seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2023, ISIN SE0014453130 och med utestående volym om SEK 600 miljoner ("Obligationerna"). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 (CEST) den 26 augusti 2022. Innehavarna av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om SEK 518,75 miljoner.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) announces the results from tender offer for the company's notes 2020/2023 with ISIN SE0014453130

On 26 August 2022 Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") announced that the results from the tender offer (the "Tender Offer") to the holders of Cibus outstanding senior unsecured floating rate notes 2020/2023 with ISIN SE0014453130 and outstanding amount of SEK 600 million (the "Notes") would be announced separately. The Tender Offer expired at 12:00 CEST on 26 August 2022. The Tender Offer has been accepted by holders of Notes representing a total nominal amount of SEK 518.75 million.
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) förlänger återköpserbjudandet avseende utestående SEK-obligationer

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") förlänger det återköpserbjudande som offentliggjordes den 22 augusti 2022 ("Återköpserbjudandet") avseende Bolagets utestående SEK-obligationer ("Obligationerna") vilket också finns beskrivet nedan. Återköpserbjudandet förlängs till tidpunkten för placeringen av de Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationerna såsom definierade i Cibus pressmeddelande daterat den 22 augusti 2022,  men inte tidigare än 26 augusti 2022 kl. 12.00 CEST.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) extends the tender offer in regards to its outstanding SEK notes

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") extends the tender offer announced on 22 August 2022 (the "Tender Offer") with regards to the Company's outstanding SEK notes (the "Notes") which are also described below. The Tender Offer is extended to the point in time of the placement of the New Senior Unsecured Notes as defined in Cibus' press release 22 August, however no earlier than at 12.00 CEST on 26 August 2022.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) överväger att emittera seniora icke säkerställda gröna obligationer och lanserar ett återköpserbjudande

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har givit Danske Bank och Swedbank i uppdrag att i egenskap av joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 24 augusti. Syftet är att undersöka möjligheten att emittera EUR-denominerade seniora icke säkerställda gröna obligationer med en löptid om 3 år ("De Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationerna") under Cibus existerande MTN-program. En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) contemplates the issuance of senior unsecured green notes and launches a tender offer

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or "the Company") has mandated Danske Bank and Swedbank as joint bookrunners to arrange fixed income investor meetings starting August 24. The purpose is to investigate the possibility to issue EUR denominated senior unsecured green notes with a tenor of 3 years (the "New Senior Unsecured Notes") under Cibus' existing medium term note programme. A capital markets transaction will follow subject to market conditions.


Q2 2022 Delårsrapport Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - juni 2022 (jämfört med april - juni 2021)

- Hyresintäkter uppgick till 27 193 TEUR (19 797).
- Driftnettot uppgick till 25 189 TEUR (18 472).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 13 550 TEUR (10 834). I resultatet ingår en orealiserad valutakursförlust på -2 142 TEUR.
- Periodens resultat uppgick till 30 831 TEUR (11 672) vilket motsvarar 0,63 EUR (0,29) per aktie.
- Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 17 183 TEUR (2 357).


Q2 2022 Interim Report Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - June 2022 (compared with April - June 2021)

- Rental income amounted to EUR 27,193 thousand (19,797).
- Net operating income totalled EUR 25,189 thousand (18,472).
- Profit from property management was EUR 13,550 thousand (10,834). An unrealised exchange rate loss of -2,142 is included in the profit.
- Earnings after tax amounted to EUR 30,831 thousand (11,672), corresponding to EUR 0.63 (0.29) per share.
- Unrealised changes in property values totalling EUR 17,183 thousand (2,357) were included in profit.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) uppdaterar sitt MTN-program och offentliggör ett uppdaterat grundprospekt

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har i juni 2021 upprättat ett s.k. Medium Term Note-program med en ram uppgående till 5 miljarder kronor eller dess motsvarighet i EUR, NOK eller DKK ("MTN-programmet"). I samband med upprättandet av MTN-programmet upprättade Cibus ett grundprospekt daterat 14 juni 2021, vilket ska uppdateras årligen. Med anledning av detta har Bolaget gjort en årlig uppdatering av grundprospektet och i samband därmed uppdaterat de allmänna villkoren för MTN-programmet.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) updates its MTN programme and publishes an updated base prospectus

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or "the Company") has in June 2021 established a Medium Term Note programme with a framework amount of SEK 5 billion or an equivalent amount in EUR, NOK or DKK (the "MTN programme"). In connection with the establishing of the MTN programme Cibus published a base prospectus dated 14 June 2021, which is subject to yearly updates. The Company has now made its annual update to the base prospectus and, in connection therewith, updated the general terms and conditions of the MTN programme.


Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för andra kvartalet 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 21 juli kl. 10:00. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets Q2 rapport på engelska.


Cibus Nordics CEO and CFO present results for the second quarter 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on July 21, at 10.00 CEST. The companys CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the Q2 report in English.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted