Cibus Nordic's nomination committee AGM 2022

Cibus Nordic has following the decision on the general meeting in April 2021 appointed the following individuals to the nomination committee:

  • Olof Nyström, nominated by The Fourth Swedish National Pension Fund
  • Markus Dragicevic, nominated by Dragfast AB
  • Johannes Wingborg, nominated by Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
  • Patrick Gylling, Chairman of the Board of Cibus Nordic

In Cibus Nordic the nomination committee should consist of four members, of which one member shall be the chairman of the board. Appointment to the nomination committee has been based on the largest shareholders voting power as of the last day of trading in August 2021. In the Nomination Committee, Olof Nyström, nominated by The Fourth Swedish National Pension Fund, has been appointed Chairman of the Nomination Committee.

The nomination committee is to prepare and propose for the annual general meeting:

  • election of chairman of the annual general meeting
  • election of chairman of the board, other board members and number of board member
  • fee to the chairman of the board and fees to other board members, as well as compensation for committee work, election of auditor and possible deputy auditor and determination of the auditor's fee, and
  • Instructions for the nomination committee including principles of the structure of the nomination committee for the Annual Meeting 2022

The 2022 Annual General Meeting is tentatively expected to be held on April 21 at 10:00 at Cibus Nordic's office at Kungsgatan 56 in Stockholm.

For further information and nomination proposals, please contact:
Patrick Gylling, Chairman of the board Cibus Nordic Real Estate
E-mail [email protected]

Cibus is a real estate company listed on Nasdaq Stockholm Mid Cap. The company's business idea is to acquire, develop and manage high quality properties in the Nordics with daily goods store chains as anchor tenants. The company currently owns over 300 properties in the Nordics. The main tenants are Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl and S Group.

Nerladdningsbara filer

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 2 000 000 nya aktier och tillförs härigenom cirka 492 miljoner SEK

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag, slutfört ett accelererat bookbuilding-förfarande samt beslutat om en riktad nyemission om 2 000 000 aktier till en teckningskurs om 246 SEK per aktie ("Nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Pareto Securities AB. Genom Nyemissionen tillförs Cibus cirka 492 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland AB Sagax, Bell Rock Capital Management, Clearance Capital och Fjärde AP-fonden deltog i Nyemissionen.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) successfully completes a directed share issue of 2,000,000 new shares and raises proceeds of approximately SEK 492 million

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has, in accordance with the Company's press release earlier today, completed an accelerated bookbuilding procedure and resolved on a directed share issue of 2,000,000 shares at a subscription price of SEK 246 per share (the "Share Issue"). The subscription price for the shares in the Share Issue has been determined through an accelerated bookbuilding procedure led by Nordea Bank Abp, filial i Sverige and Pareto Securities AB. Through the Share Issue, Cibus will receive proceeds amounting to approximately SEK 492 million before transaction related costs. A number of Swedish and international institutional investors, including AB Sagax, Bell Rock Capital Management, Clearance Capital and Fjärde AP-fonden participated in the Share Issue.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") avser att genomföra en riktad nyemission av aktier i syfte att säkra finansiering för att ha möjlighet att ta tillvara de förvärvsmöjligheter Bolaget har identifierat i Norden. Cibus har utsett Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Pareto Securities AB som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (gemensamt "Managers") för att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om högst 2 000 000 aktier till svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare ("Nyemissionen") genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) explores the conditions for carrying out a directed share issue

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION, PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") intends to carry out a directed share issue with the objective of securing financing to be able to capture the acquisition opportunities that the Company has identified in the Nordics. Cibus has engaged Nordea Bank Abp, filial i Sverige and Pareto Securities AB as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners (jointly the "Managers") to explore the conditions for carrying out a directed share issue of a maximum of 2,000,000 shares to Swedish and international institutional, and other qualified, investors (the "Share Issue") through an accelerated book building process.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) meddelar starkt transaktionsflöde för potentiella förvärv och uppdaterar därför sina tillväxtmål på kort- till medellång sikt.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har ett starkt transaktionsflöde gällande potentiella förvärv på den nordiska marknaden. I och med detta uppdaterar Cibus sina tillväxtmål på kort- till medellång sikt. I slutet av 2023 bedömer bolaget att portföljen bör ha fördubblats i storlek från dagens nivå samt att bolaget då även uppfyller kriterierna för investment grade i kreditrating.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) announces strong transaction flow for potential acquisitions and therefore updates its growth targets in the short to medium term.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or "the company") is experiencing a strong transaction flow with regard to potential acquisitions in the Nordic market. Consequently, Cibus is updating its short to medium-term growth targets. By the end of 2023, Cibus estimates that the portfolio should have doubled in size from the current level and that the company will also then meet the criteria for an investment grade credit rating.
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) tillträder portfölj av 72 matvarubutiker i Finland

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag tillträtt tidigare aviserat förvärv av en portfölj om 72 matvarubutiker i Finland. I samband med tillträdet har Bolaget betalat en del av köpeskillingen genom en riktad nyemission av 2 000 000 aktier.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) completes the acquisition of 72 grocery stores in Finland

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today completed the previously announced acquisition of a portfolio of 72 grocery stores in Finland. In connection with the completion of the acquisition the Company has paid a part of the purchase price by way of a directed share issue of 2,000,000 shares.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har i helgen undertecknat ett förvärv i Sverige för EUR 28,3m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har i helgen undertecknat ett förvärv om Charlottenbergs Handelspark, innehållande två separata fastigheter, i Sverige för EUR 28,3m. Fastigheterna förvärvas från Consilia Retail Properties AS samt Skips AS Tudor. Tillträdet är planerat till den 16 december 2021.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs an acquisition in Sweden for EUR 28.3m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has signed the acquisition of Charlottenberg trade park consisting of two separate assets in Sweden for EUR 28.3m. The properties are acquired from Concilia Retail Property AS and Skips AS Tudor. The transaction is targeted to close on December 16, 2021.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat ett förvärv i Sverige för EUR 11,5m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har i fredags undertecknat ett förvärv av en livsmedelsfastighet, som för närvarande byggs, i Sverige för EUR 11,5m. Fastigheterna förvärvas från en fastighetsutvecklare och tillträdet är planerat till Q3 2022 när byggnaden är färdigställd.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs an acquisition in Sweden for EUR 11.5m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has on Friday signed the acquisition of a grocery store under construction in Sweden for EUR 11.5m. The property is acquired from a property developer. The transaction is targeted to close at the completion of the construction work in Q3, 2022.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat ett förvärv i Finland för EUR 6,8m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat ett förvärv om en livsmedelsbutik i Finland för EUR 6,8m. Fastigheten förvärvas från en finsk institutionell investerare. Fastigheten planeras tillträdas den 22 november 2021.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs an acquisition in Finland for EUR 6.8m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has signed the acquisition of a grocery store in Finland for EUR 6.8m. The property is acquired from a Finnish institutional investor. The transaction is targeted to close on November 22, 2021.
*Correction date* Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the third quarter 2021

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on November 11, 2021 at 10.00 CET. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the Q3 report in English.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted