Cibus Nordic Real Estate AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") avser att genomföra en riktad nyemission om högst 4 400 000 aktier till svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen genomförs som en del av finansieringen av förvärvet av en fastighetsportfölj bestående av 34 fastigheter i Danmark med ett fastighetsvärde om cirka 2 080 miljoner DKK (cirka 280 miljoner EUR) som Bolaget informerar om idag i ett separat pressmeddelande.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 17 februari 2022. Cibus har utsett Pareto Securities AB som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner ("Managern") för att utreda förutsättningarna att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Teckningskursen och allokeringen av aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter publicering av detta pressmeddelande och förväntas att avslutas innan handeln påbörjas på Nasdaq Stockholm den 25 mars 2022. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras, teckningskursen per aktie samt tilldelning i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas av Cibus i samråd med Managern. Bolaget kommer att informera om utfallet av den Riktade Nyemissionen i ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutats. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller Managern så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas och Bolaget kan således helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avser att finansiera förvärvet av en fastighetsportfölj inom dagligvaruhandeln i Danmark, med ett fastighetsvärde om cirka 2 080 miljoner DKK (cirka 280 miljoner EUR) ("Transaktionen"). Portföljen består av 34 moderna fastigheter med en genomsnittlig uthyrningslängd om 5,3 år och Coop, Salling Group, Dagrofa och Reitangruppen som ankarhyresgäster. Den uthyrbara ytan uppgår till cirka 76 600 kvadratmeter och med detta förvärv bedömer Bolaget att de totala nettorörelseintäkterna på årlig basis, inom ramen för intjäningsförmågan, ökar till 102,2 miljoner EUR efter att Transaktionen har genomförts. Den faktiska köpeskillingen för aktierna beror på den kapitalstruktur den förvärvade koncernen har vid tillträdet och har estimerats till cirka 1 045 miljoner DKK. Tillträdet är beräknat till den 6 april 2022.

Den Riktade Nyemissionen är tänkt att genomföras som en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa del av finansiering av Transaktionen. Styrelsen bedömer att behovet av ytterligare kapital är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Vidare skulle tidsutdräkten för att genomföra en företrädesemission kunna riskera att leda till att Bolaget går miste möjligheten att genomföra Transaktionen. Styrelsen har i valet av emissionstyp bedömt det som positivt att Cibus ägarbas, genom den Riktade Nyemissionen, diversifieras ytterligare bland svenska och internationella institutionella ägare samt andra kvalificerade investerare. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet på så sätt säkerställs. För mer information avseende finansieringen av Transaktionen, se separat pressmeddelande med rubriken "Cibus Nordic Real Estate AB (publ) tar steget in i Danmark, offentliggör avsikt att förvärva en fastighetsportfölj med matvarubutiker" som offentliggjordes idag.

Åtaganden

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolagets verkställande direktör, Sverker Källgården, och CFO, Pia-Lena Olofsson, åtagit sig att, med vissa undantag som bland annat inkluderar inlösen av 186 600 optioner av serien "Teckningsoptioner 2019/2022" mot aktier, och i samband med detta sälja aktier för att finansiera inlösenpriset för optionerna, inte avyttra eller annars avhända sig sina aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar efter slutförande av den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Pareto Securities AB agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner. Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Telefon: +46 761 444 888
E-post: [email protected]

Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Telefon: +46 708 580 453
E-post: [email protected]

Denna information utgör insiderinformation som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom ovanstående ansvariga personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Cibus nyhetsdistributör beQuoted vid publiceringen av detta pressmeddelande. Ovanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Om Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 400 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Manager. Manager agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Manager är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Cibus aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Cibus aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Cibus aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Cibus aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Manager endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Cibus aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Cibus aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Nerladdningsbara filer

Kallelse till extra bolagsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 5 maj 2022 som hålls genom poströstningsförfarande.


Notice to attend the extraordinary general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

The shareholders in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company"), reg. no 559135-0599, are hereby invited to an extraordinary general meeting on Thursday, 5 May 2022, to be held by way of a postal voting procedure.


Styrelsen för Cibus återkallar förslag om införande av nytt aktieslag och kallar till extra bolagsstämma med förslag om att öka total utdelning per aktie till 0,99 EUR

Styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag beslutat att återkalla sitt förslag till beslut om fondemission och förslag till beslut om ändring av bolagsordningen innebärande införandet av nytt aktieslag samt därmed relaterade förslag. De återkallade förslagen återfinns i punkterna 12, 13, 15 och 16 på den föreslagna dagordningen i kallelsen till årsstämman 2022 som hålls den 20 april 2022 och som offentliggjordes av Cibus den 18 mars 2022. Styrelsens beslut att återkalla förslagen har fattats efter diskussioner med Bolagets större aktieägare. Styrelsen har i samband härmed beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att föreslå beslut om extra vinstutdelning med innebörden att total utdelning per aktie ska uppgå till 0,99 EUR, och beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras i ett separat pressmeddelande som offentliggörs i samband härmed.


The board of directors of Cibus withdraws the proposal on a new share class and convenes an extraordinary general meeting proposing an increased dividend to EUR 0.99 per share

The board of directors of Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today decided to withdraw its proposal on the resolution on a bonus issue and on the resolution on amendments to the articles of association regarding the introduction of a new share class, and related proposals. The withdrawn proposals are found in items 12, 13, 15 and 16 in the proposed agenda in the notice to the annual general meeting 2022 to be held on 20 April 2022, published by Cibus on 18 March 2022. The boards' decision to withdraw the proposals has been taken following discussions with the Company's larger shareholders. In connection hereto, the board of directors has decided to convene an extraordinary general meeting, in order to propose a resolution on extra dividends entailing a total dividend per share of EUR 0.99, and a resolution to grant the board of directors the authority to issue new shares. Notice to the extraordinary general meeting is published in a separate press release in connection hereto.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) tillträder fastighetsportfölj med matvarubutiker i Danmark

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag tillträtt ett tidigare aviserat förvärv av en fastighetsportfölj bestående av 34 fastigheter med matvarubutiker i Danmark med ett fastighetsvärde om cirka 2 080 miljoner DKK (cirka 280 miljoner EUR). Förvärvet är Cibus första förvärv i Danmark.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) completes acquisition of a property portfolio of supermarkets in Denmark

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today completed the earlier announced acquisition of a property portfolio in Denmark consisting of 34 properties with supermarkets with a property value of approximately DKK 2,080 million (approximately EUR 280 million). The acquisition is Cibus' first acquisition in Denmark.
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) offentliggör prospekt inför ansökan om upptagande till handel av stamaktier av serie D på Nasdaq Stockholm

Enligt vad som följer av kallelsen till årsstämman 2022 har styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") föreslagit att årsstämman fattar beslut om införande av ett nytt aktieslag i bolagsordningen, stamaktier av serie D, och om genomförande av en fondemission av stamaktier av serie D till befintliga aktieägare ("Fondemissionen"). Cibus har för avsikt att ansöka om upptagande till handel av Bolagets stamaktier av serie D på Nasdaq Stockholm och har med anledning av detta upprättat ett prospekt, som idag har godkänts av Finansinspektionen ("Prospektet"). Första dag för handel av Bolagets stamaktier av serie D på Nasdaq Stockholm beräknas vara den 13 maj 2022, under förutsättning att Fondemissionen genomförs och att ansökan om upptagande till handel godkänns.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) publishes prospectus prior to application for admission to trading of common shares of class D on Nasdaq Stockholm

In accordance with the notice for the annual general meeting 2022, the board of directors of Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") proposed to the annual general meeting that a new share class, common shares of class D, is established and that a bonus issue of common shares of class D is carried out to existing shareholders (the "Bonus Issue"). Cibus intends to apply for admission to trading of the Company's common shares of class D on Nasdaq Stockholm, and has for this purpose prepared a prospectus, which today has been approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (the "Prospectus"). The estimated first day of trading in the Company's common shares of class D is on 13 May 2022, provided that the Bonus Issue is carried out and that the application for admission to trading is approved.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) slutför riktad nyemission och ingår bindande avtal angående förvärv av en fastighetsportfölj i Danmark med matvarubutiker

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

INSIDER INFORMATION: Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") ingår ovillkorat och bindande avtal att förvärva en fastighetsportfölj bestående av 34 fastigheter med matvarubutiker med ett fastighetsvärde om cirka 2 080 miljoner DKK (cirka 280 miljoner EUR), såsom tidigare kommunicerats denna dag och slutför den riktade nyemissionen vilken även offentliggjordes genom ett separat pressmeddelande tidigare idag.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) completes directed share issue and enters into binding agreement to acquire a real property portfolio in Denmark with supermarkets

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES

INSIDER INFORMATION: Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") enters into unconditional and binding agreement to acquire a property portfolio consisting of 34 properties with supermarkets with a property value of approximately DKK 2,080 million (approximately EUR 280 million), as was communicated earlier today, and completes the directed share issue which also was announced through a separate press release earlier today.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 4 400 000 nya aktier och tillförs härigenom cirka 955 miljoner SEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag, slutfört ett accelererat bookbuilding-förfarande samt beslutat om en riktad nyemission om 4 400 000 aktier till en teckningskurs om 217 SEK per aktie (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Pareto Securities AB ("Pareto Securities" eller "Managern"). Den Riktade Nyemissionen var kraftigt övertecknad. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Cibus cirka 955 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland AB Sagax, Clearance Capital, Länsförsäkringar Fonder och NRP Anaxo Management deltog i den Riktade Nyemissionen. Likviden som tillförs Bolaget genom den Riktade Nyemissionen ska användas till att delfinansiera förvärvet av en fastighetsportfölj i Danmark med ett fastighetsvärde om cirka 2 080 miljoner DKK (cirka 280 miljoner EUR) som Bolaget informerade om tidigare idag.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) successfully completes a directed share issue of 4,400,000 new shares and raises proceeds of approximately SEK 955 million

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION, PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN WHOLE OR IN PART IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND OR ANY JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has, in accordance with the Company's press release earlier today, completed an accelerated bookbuilding procedure and resolved on a directed share issue of 4,400,000 shares at a subscription price of SEK 217 per share (the "Directed Share Issue"). The subscription price for the shares in the Directed Share Issue has been determined through an accelerated bookbuilding procedure carried out by Pareto Securities AB ("Pareto Securities"). The Directed Share Issue was substantially oversubscribed. Through the Directed Share Issue, Cibus will receive proceeds amounting to approximately SEK 955 million before transaction related costs. A number of Swedish and international institutional investors, including AB Sagax, Clearance Capital, Länsförsäkringar Fonder and NRP Anaxo Management participated in the Directed Share Issue. The proceeds received by the Company through the Directed Share Issue will be used to partly finance the acquisition of a property portfolio in Denmark with a property value of approximately DKK 2,080 million (approximately EUR 280 million), which the Company announced earlier today.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") avser att genomföra en riktad nyemission om högst 4 400 000 aktier till svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen genomförs som en del av finansieringen av förvärvet av en fastighetsportfölj bestående av 34 fastigheter i Danmark med ett fastighetsvärde om cirka 2 080 miljoner DKK (cirka 280 miljoner EUR) som Bolaget informerar om idag i ett separat pressmeddelande.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) explores the conditions for carrying out a directed share issue

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") intends to carry out a directed new share issue of a maximum of 4,400,000 shares to Swedish and international institutional, and other qualified, investors through an accelerated bookbuilding procedure (the "Directed Share Issue"). The Directed Share Issue is carried out as part of financing of the acquisition of a property portfolio consisting of 34 properties in Denmark, with a property value of approximately DKK 2,080 million (approximately EUR 280 million), which the Company announces in a separate press release today.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) tar steget in i Danmark, offentliggör avsikt att förvärva en fastighetsportfölj med matvarubutiker

INSIDERINFORMATION: Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") står i begrepp att göra sitt första förvärv i Danmark då man avser köpa en fastighetsportfölj bestående av 34 fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka 2 080 miljoner DKK (cirka 280 miljoner EUR) ("Transaktionen"). Fastigheterna är belägna i Danmark och är uthyrda med en genomsnittlig hyreslängd om 5,3 år med bland annat Coop Danmark, Salling Group, Dagrofa och Reitangruppen som hyresgäster. Den uthyrbara ytan uppgår till cirka 76 600 kvadratmeter. Cibus avser att ingå bindande avtal rörande förvärvet innan handeln inleds på Nasdaq Stockholm den 25 mars 2022 och under förutsättning att Bolagets finansiering kan säkras genom en riktad nyemission som avses genomföras i form av ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande (den "Riktade Nyemissionen"), vilket kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande i samband härmed. Tillträde av Transaktionen beräknas ske den 6 april 2022.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) moves into Denmark, announces intention to acquire a property portfolio with supermarkets

INSIDER INFORMATION: Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") is on the verge of completing its first acquisition in Denmark with its intention to acquire a property portfolio consisting of 34 properties, with a property value of approximately DKK 2,080 million (approximately EUR 280 million) (the "Transaction"). The properties are located in Denmark and are rented out with an average lease length of 5.3 years with, among others, Coop Denmark, Salling Group, Dagrofa and Reitangruppen as tenants. The rentable area amounts to approximately 76,600 square meters. Cibus intend to enter into a binding agreement regarding the acquisition prior to the commencement of trading on Nasdaq Stockholm on 25 March 2022, conditioned upon the Company's financing being secured through a directed share issue carried out by way of an accelerated bookbuilding procedure (the "Directed Share Issue"), which will be announced through a separate press release in connection herewith. Closing of the Transaction is estimated to take place on 6 April 2022.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) emitterar framgångsrikt seniora icke säkerställda gröna obligationer

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") har framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda gröna obligationer om 50 miljoner euro under sitt MTN-program. Obligationerna har en löptid om 2,75 år och löper med en ränta om 3 månaders EURIBOR + 400 baspunkter.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) successfully issues senior unsecured green bonds

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") has successfully issued senior unsecured green bonds in an amount of EUR 50m under its MTN programme. The bonds have a tenor of 2.75 years and an interest rate of 3 months EURIBOR + 400 basis points.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted