Cibus Nordic Real Estate AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") avser att genomföra en riktad nyemission av aktier i syfte att säkra finansiering för att ha möjlighet att ta tillvara de förvärvsmöjligheter Bolaget har identifierat i Norden. Cibus har utsett Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Pareto Securities AB som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (gemensamt "Managers") för att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om högst 2 000 000 aktier till svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare ("Nyemissionen") genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Nyemissionen

Cibus ser ett positivt marknadsläge där förutsättningarna för värdehöjande förvärv i närtid bedöms vara mycket fördelaktiga. Bolaget har en stark pipeline av olika potentiella förvärv i Norden. För att kunna tillvarata dessa möjligheter och samtidigt upprätthålla en god finansiell ställning i linje med Bolagets finansiella mål, har Cibus beslutat att utreda förutsättningarna för att genomföra Nyemissionen.

Teckningskursen och allokeringen av aktierna i Nyemissionen kommer att fastställas genom ett bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter publicering av detta pressmeddelande och förväntas att avslutas innan handeln påbörjas på Nasdaq Stockholm den 8 december 2021. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras, teckningskursen per aktie samt tilldelning i Nyemissionen kommer att fastställas av Cibus i samråd med Managers. Bolaget kommer att informera om utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutats. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller Managers så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas och Bolaget kan således helt eller delvis avstå från att genomföra Nyemissionen. Eftersom teckningskursen i Nyemissionen fastställs genom bookbuilding-förfarandet är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

Nyemissionen avses genomföras med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 15 april 2021.

Nyemissionen är tänkt att genomföras som en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt då styrelsen bedömt att behovet av ytterligare kapital är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Vidare skulle tidsutdräkten för att genomföra en företrädesemission kunna riskera att leda till att Bolaget går miste om potentiella förvärvsmöjligheter. Styrelsen har i valet av emissionstyp bedömt det som positivt att Cibus ägarbas, genom Nyemissionen, diversifieras ytterligare bland svenska och internationella institutionella ägare samt andra kvalificerade investerare.

Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra Nyemissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Åtaganden

I samband med Nyemissionen har Bolagets verkställande direktör, Sverker Källgården, och CFO, Pia-Lena Olofsson, åtagit sig att, med vissa undantag, inte avyttra eller annars avhända sig sina aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar efter slutförande av Nyemissionen.

Bolaget har även åtagit sig att inte utan Managers godkännande föreslå eller vidta åtgärder som innebär ökning av aktiekapitalet, nyemissioner och liknande åtgärder, med vissa undantag, exempelvis i samband med förvärv, under en period om 90 kalenderdagar efter slutförande av Nyemissionen.

Rådgivare

Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Pareto Securities AB agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie är legal rådgivare till Managers i samband med Nyemissionen. Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Telefon: +46 761 444 888
E-post: [email protected]

Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Telefon: +46 708 580 453
E-post: [email protected]

Denna information utgör insiderinformation som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom ovanstående ansvariga personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Cibus nyhetsdistributör beQuoted vid publiceringen av detta pressmeddelande. Ovanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Om Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Mid Cap Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 400 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolagets aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte verifierats av Managers. Managers agerar för Bolagets räkning i samband med Nyemissionen och inte för någon annans räkning. Managers är inte ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Cibus aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierats i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierats i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Cibus aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Cibus aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Cibus aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managers endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Cibus aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Cibus aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Nerladdningsbara filer

Kallelse till extra bolagsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 februari 2022 klockan 09:00 i City Conference Center, Norra Latins lokaler på Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sverige.


Notice to attend the extraordinary general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

The shareholders in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company"), reg. no 559135-0599, are hereby invited to an extraordinary general meeting on Thursday, 17 February 2022, at 09:00 a.m., at City Conference Center, at the premises of Norra Latin at Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sweden.
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat ett förvärv i Sverige för EUR 15,7m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat ett förvärv av en livsmedelsbutik färdigställd under 2020 med ytterligare en byggnad under uppförande innehållande social service i Sverige för EUR 15,7m. Fastigheten förvärvas från en fastighetsutvecklare. Tillträdet är planerat när byggarbetarna är slutförda under fjärde kvartalet 2022.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs an acquisition in Sweden for EUR 15.7m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has signed the acquisition of an asset with a grocery store completed during 2020 and a building under construction containing social services in Sweden for EUR 15.7m. The property is acquired from a property developer. The transaction is targeted to close at the completion of the construction work in Q4, 2022.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) förvärvar portfölj om 6 fastigheter i Norge för EUR 15,8m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat ett förvärv av en portfölj innehållande sex fastigheter i södra Norge för EUR 15,8m. Tillträdet är planerat till den 12 januari 2022.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs acquisitions of portfolio of six properties in Norway for EUR 15.8m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has signed the acquisitions of a portfolio of six properties in southern Norway for EUR 15.8m. The transactions are targeted to close on January 12, 2022.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) gör två förvärv i Norge för EUR 13,4m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat ett förvärv av två livsmedelsfastigheter i två separata affärer i Norge för EUR 13,4m. Tillträdet är planerat till den 23 december i år.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs two acquisitions in Norway for EUR 13.4m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has signed the acquisitions of two grocery stores in two separate transactions in Norway for EUR 13.4m. The transactions are targeted to close on December 23.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 2 000 000 nya aktier och tillförs härigenom cirka 492 miljoner SEK

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag, slutfört ett accelererat bookbuilding-förfarande samt beslutat om en riktad nyemission om 2 000 000 aktier till en teckningskurs om 246 SEK per aktie ("Nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Pareto Securities AB. Genom Nyemissionen tillförs Cibus cirka 492 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland AB Sagax, Bell Rock Capital Management, Clearance Capital och Fjärde AP-fonden deltog i Nyemissionen.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) successfully completes a directed share issue of 2,000,000 new shares and raises proceeds of approximately SEK 492 million

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has, in accordance with the Company's press release earlier today, completed an accelerated bookbuilding procedure and resolved on a directed share issue of 2,000,000 shares at a subscription price of SEK 246 per share (the "Share Issue"). The subscription price for the shares in the Share Issue has been determined through an accelerated bookbuilding procedure led by Nordea Bank Abp, filial i Sverige and Pareto Securities AB. Through the Share Issue, Cibus will receive proceeds amounting to approximately SEK 492 million before transaction related costs. A number of Swedish and international institutional investors, including AB Sagax, Bell Rock Capital Management, Clearance Capital and Fjärde AP-fonden participated in the Share Issue.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") avser att genomföra en riktad nyemission av aktier i syfte att säkra finansiering för att ha möjlighet att ta tillvara de förvärvsmöjligheter Bolaget har identifierat i Norden. Cibus har utsett Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Pareto Securities AB som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (gemensamt "Managers") för att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om högst 2 000 000 aktier till svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare ("Nyemissionen") genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) explores the conditions for carrying out a directed share issue

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION, PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") intends to carry out a directed share issue with the objective of securing financing to be able to capture the acquisition opportunities that the Company has identified in the Nordics. Cibus has engaged Nordea Bank Abp, filial i Sverige and Pareto Securities AB as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners (jointly the "Managers") to explore the conditions for carrying out a directed share issue of a maximum of 2,000,000 shares to Swedish and international institutional, and other qualified, investors (the "Share Issue") through an accelerated book building process.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) meddelar starkt transaktionsflöde för potentiella förvärv och uppdaterar därför sina tillväxtmål på kort- till medellång sikt.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har ett starkt transaktionsflöde gällande potentiella förvärv på den nordiska marknaden. I och med detta uppdaterar Cibus sina tillväxtmål på kort- till medellång sikt. I slutet av 2023 bedömer bolaget att portföljen bör ha fördubblats i storlek från dagens nivå samt att bolaget då även uppfyller kriterierna för investment grade i kreditrating.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) announces strong transaction flow for potential acquisitions and therefore updates its growth targets in the short to medium term.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or "the company") is experiencing a strong transaction flow with regard to potential acquisitions in the Nordic market. Consequently, Cibus is updating its short to medium-term growth targets. By the end of 2023, Cibus estimates that the portfolio should have doubled in size from the current level and that the company will also then meet the criteria for an investment grade credit rating.
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) tillträder portfölj av 72 matvarubutiker i Finland

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag tillträtt tidigare aviserat förvärv av en portfölj om 72 matvarubutiker i Finland. I samband med tillträdet har Bolaget betalat en del av köpeskillingen genom en riktad nyemission av 2 000 000 aktier.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) completes the acquisition of 72 grocery stores in Finland

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today completed the previously announced acquisition of a portfolio of 72 grocery stores in Finland. In connection with the completion of the acquisition the Company has paid a part of the purchase price by way of a directed share issue of 2,000,000 shares.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted