Cibus Nordic Real Estate AB (publ) publishes two bond prospectuses and applies for listing of its EUR bonds and SEK bonds on Nasdaq Stockholm

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") has on 12 June 2020 issued a senior unsecured green bond loan in the total amount of SEK 600,000,000 (the "SEK Bonds") and on 18 June 2020 issued a senior unsecured bond loan in the total amount of EUR 135,000,000 within a framework of up to EUR 175,000,000 (the "EUR Bonds"), on the Swedish bond market. The SEK Bonds have a tenor of 3 years and a floating interest rate of STIBOR three months plus 475 bps and will mature on 12 June 2023. The EUR Bonds have a tenor of 3.25 years and a floating interest rate of EURIBOR three months plus 450 bps and will mature on 18 September 2023. The SEK Bonds and the EUR Bonds are jointly referred to as the "Bonds".

Cibus will apply for listing of the SEK Bonds on the sustainable bonds list of Nasdaq Stockholm and the EUR Bonds on the corporate bond list of Nasdaq Stockholm. The Bonds will be admitted to trading at Nasdaq Stockholm as soon as possible.

In connection with this, Cibus has prepared two prospectuses. Each prospectus has been approved by, and registered with, the Swedish Financial Supervisory Authority in accordance with the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017. Each prospectus will be available on the Financial Supervisory Authority's website (www.fi.se) and on Cibus' website (www.cibusnordic.com).

16 July 2020

For further information, please contact:
Sverker Källgården, CEO, Cibus Nordic Real Estate (+46 761 444 888)
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate (+46 708 580 453)

This information is information that Cibus Nordic Real Estate AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Swedish Securities Markets Act (Sw. Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden). The information was submitted for publication, by the contact persons set out above, at 11.00 CEST on 16 July 2020.

Cibus is a real estate company listed on Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm. The company's business idea is to acquire, develop and manage high quality properties in the Nordics with daily goods store chains as anchor tenants. The company currently owns more than 275 properties in the Nordic. The main tenants are Kesko, Tokmanni, Coop and S-Group. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is appointed Certified Adviser.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) offentliggör två prospekt och ansöker om notering av två obligationslån på Nasdaq Stockholm

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") emitterade den 12 juni 2020 seniora icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 600 000 000 ("SEK Obligationerna") och den 18 juni 2020 seniora icke-säkerställda obligationer om EUR 135 000 000 under ett ramverk om totalt EUR 175 000 000 ("EUR Obligationerna") på den svenska obligationsmarknaden. SEK Obligationerna har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 475 baspunkter och slutligt förfall den 12 juni 2023. EUR Obligationerna har en löptid om 3,25 år och en rörlig ränta om 3 månaders EURIBOR plus 450 baspunkter och slutligt förfall den 18 september 2023. SEK Obligationerna och EUR Obligationerna hänvisas gemensamt till som "Obligationerna".


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) publishes two bond prospectuses and applies for listing of its EUR bonds and SEK bonds on Nasdaq Stockholm

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") has on 12 June 2020 issued a senior unsecured green bond loan in the total amount of SEK 600,000,000 (the "SEK Bonds") and on 18 June 2020 issued a senior unsecured bond loan in the total amount of EUR 135,000,000 within a framework of up to EUR 175,000,000 (the "EUR Bonds"), on the Swedish bond market. The SEK Bonds have a tenor of 3 years and a floating interest rate of STIBOR three months plus 475 bps and will mature on 12 June 2023. The EUR Bonds have a tenor of 3.25 years and a floating interest rate of EURIBOR three months plus 450 bps and will mature on 18 September 2023. The SEK Bonds and the EUR Bonds are jointly referred to as the "Bonds".


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) förvärvar ytterligare en fastighetsportfölj i Finland för EUR 14,5m

Cibus fortsätter att investera och växa fastighetsinnehavet genom att förvärva en portfölj innehållande 5 fastigheter i Uleåborgsregionen för EUR 14,5m. Fastigheterna är fullt uthyrda med S-gruppen som ankarhyresgäst, genomsnittlig kvarvarande hyrestid är 13 år och den uthyrbara ytan uppgår till 7 135 kvm. Tillträdet beräknas till den 1 juli 2020.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires another real estate portfolio in Finland for EUR 14,5m.

Cibus continues to invest and grow by an acquisition of a real estate portfolio of 5 assets in the Oulu region for EUR 14,5m. The properties are fully let with S Group as anchor tenant, average remaining lease is 13 years and the lettable area is 7,135 sqm. The transaction is targeted to close on July 1, 2020.
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) emitterar en ny framgångsrik obligation och är nu fullt refinansierade

Cibus följer upp förra veckans framgångsrika gröna SEK-obligation genom att idag emittera en ny obligation om EUR 135m. I samband med emissionen återköptes den utestående obligationen om EUR 135m och är i och med det refinansierad.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) issues another successful bond and are now fully refinanced

Following up on last week's Green SEK-bond issue Cibus today successfully issued another bond of EUR 135m. The issue was oversubscribed and in addition to the issue the current EUR 135m bond will be subject to early redemption.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) emitterar obligationer om mEUR 135 och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet samt förtidsinlösen av befintliga obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) issues EUR 135m bonds and announces early redemption of existing bonds and results from tender offer

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT. THE DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IN CERTAIN JURISDICTIONS (IN PARTICULAR, THE UNITED STATES AND THE UNITED KINGDOM) MAY BE RESTRICTED BY LAW


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) annonserar mandat för en tilltänkt emission av ett SEK seniort icke-säkerställt grönt obligationslån med rörlig ränta

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) annonserar härmed att man har mandaterat Swedbank AB (publ) att agera sole bookrunner för en tilltänkt emission av ett SEK seniort icke-säkerställt grönt obligationslån med rörlig ränta och att agera sole structuring advisor avseende det tillhörande gröna ramverket.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) announces mandate for a contemplated issuance of SEK denominated senior unsecured floating rate green bonds

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) hereby announces that it has mandated Swedbank AB (publ) as sole bookrunner for a contemplated issue of SEK denominated senior unsecured floating rate green bonds and as sole structuring advisor in relation to the adhering green bond framework.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) förvärvar en portfölj om 18 fastigheter i Finland

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag signerat avtal om förvärv av 18 dagligvarufastigheter uthyrda till S-gruppen, Kesko och Tokmanni. Tillträdet beräknas till den 2 juni 2020.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs the acquisition of 18 properties in Finland

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed the acquisition of 18 properties leased to S Group, Kesko and Tokmanni. The transaction is targeted to close on June 2, 2020.


Delårsrapport - Q1 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Januari - mars 2020 (jämfört med januari - mars 2019)

  • Hyresintäkter uppgick till 14 040 TEUR (12 655).
  • Driftnettot uppgick till 13 002 TEUR (12 124).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 840 TEUR (7 625). Förvaltningsresultatet exkl valutakursförlust uppgick till 7 698 TEUR (7 625).
  • Periodens resultat uppgick till 7 098 TEUR (8 912) vilket motsvarar 0,22 EUR (0,29) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 1 609 TEUR (2 771). I periodens resultat ingår även en valutakursförlust om -858 TEUR (0).

Interim Report - Q1 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

January - March 2020 (compared with January - March 2019)

  • Rental income amounted to EUR 14,040 thousand (12,655).
  • Net operating income totalled EUR 13,002 thousand (12,124).
  • Profit from property management was EUR 6,840 thousand (7,625). Profit from property management excluding currency losses amounted to EUR 7,698 thousand (7,625).
  • Earnings after tax amounted to EUR 7,098 thousand (8,912), corresponding to EUR 0.22 (0.29) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 1,609 thousand (2,771) were included in profit. This profit for the period also includes a currency loss of EUR 858 thousand (0).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted