Cibus Nordic Real Estate AB (publ) emitterar framgångsrikt hybridobligationer om EUR 30m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat hybridobligationer om 30 miljoner euro under sitt nyligen etablerade MTN-program. Hybridobligationerna har en evig löptid med möjlighet till första inlösen efter 5,25 år och löper med en ränta om 3 månader EURIBOR + 475 baspunkter. Första möjliga inlösendatum är den 24 september 2026 samt vid varje efterföljande räntebetalningsdag.

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Emissionen möttes av ett mycket stort intresse från investerare och boken var kraftigt övertecknad.

- Vi är mycket glada över att se att kapitalmarknaden ger oss sitt förtroende och fortsätter att stötta Cibus i vår tillväxtresa. Det är inget vi tar för givet och vi ska fortsätta arbeta hårt för att skapa avkastning för våra investerare, kommenterar Sverker Källgården, VD på Cibus.

Danske Bank och Nordea har agerat "joint bookrunners" i samband med emissionen och Roschier har agerat legal rådgivare.

17 juni 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2021 kl. 13:45 CEST.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 300 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, ICA och S-gruppen.

Cibus inkluderas i EPRA Index

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)s aktie kommer från och med den 20 september 2021 att ingå i EPRA index, som är ett ledande globalt index för börsnoterade fastighetsinvesteringar.


Cibus is included in the EPRA Index

As of September 20, 2021, Cibus Nordic Real Estate AB's (publ) share will be included in the EPRA index, which is a leading global index for listed real estate investments.


Q2 2021 Delårsrapport Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - juni 2021 (jämfört med april - juni 2020)

 • Hyresintäkter uppgick till 19 797 TEUR (16 366).
 • Driftnettot uppgick till 18 472 TEUR (15 100).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 10 834 TEUR (7 801).
 • Periodens resultat uppgick till 11 672 TEUR (8 883) vilket motsvarar 0,29 EUR (0,24) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 2 357 TEUR (3 002).

Januari - juni 2021 (jämfört med januari - juni 2020)

 • Hyresintäkter uppgick till 39 228 TEUR (30 406).
 • Driftnettot uppgick till 36 683 TEUR (28 103).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 22 404 TEUR (14 642).
 • Periodens resultat uppgick till 22 843 TEUR (15 980) vilket motsvarar 0,57 EUR (0,45) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 2 540 TEUR (4 611).

Q2 2021 Interim Report Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - June 2021 (compared with April - June 2020)

 • Rental income amounted to EUR 19,797 thousand (16,366).
 • Net operating income totalled EUR 18,472 thousand (15,100).
 • Profit from property management was EUR 10,834 thousand (7,801).
 • Earnings after tax amounted to EUR 11,672 thousand (8,883), corresponding to EUR 0.29 (0.24) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 2,357 thousand (3,002) were included in profit.

January - June 2021 (compared with January - June 2020)

 • Rental income amounted to EUR 39,228 thousand (30,406).
 • Net operating income totalled EUR 36,683 thousand (28,103).
 • Profit from property management was EUR 22,404 thousand (14,642).
 • Earnings after tax amounted to EUR 22,843 thousand (15,980), corresponding to EUR 0.57 (0.45) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 2,540 thousand (4,611) were included in profit.

Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för andra kvartalet 2021

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 18 augusti kl. 10:00. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets Q2 rapport på engelska.


Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the second quarter 2021

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on August 18, 2021 at 10.00 CEST. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the Q2 report in English.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat och tillträtt ett förvärv i Sverige för EUR 4,1m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag undertecknat ett förvärv om totalt tre fastigheter i Sverige för EUR 4,1m. Fastigheterna förvärvas från en privat fastighetsägare.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs and closes acquisition in Sweden for EUR 4.1m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has signed and closed the acquisition of three properties in Sweden for EUR 4.1m. The properties are acquired from a private investor.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) emitterar framgångsrikt hybridobligationer om EUR 30m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat hybridobligationer om 30 miljoner euro under sitt nyligen etablerade MTN-program. Hybridobligationerna har en evig löptid med möjlighet till första inlösen efter 5,25 år och löper med en ränta om 3 månader EURIBOR + 475 baspunkter. Första möjliga inlösendatum är den 24 september 2026 samt vid varje efterföljande räntebetalningsdag.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) successfully issues EUR 30m hybrid bonds

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or "the Company") has successfully issued hybrid bonds in an amount of EUR 30m under its newly established MTN programme. The hybrid bonds are perpetual with a first call date after 5.25 years and has an interest rate of 3 months EURIBOR + 475 basis points. The first call date is 24 September 2026 and thereafter callable at each subsequent interest payment date.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ingår avtal om förvärv av 72 matvarubutiker i Finland för 71,6m EUR och enas om en riktad nyemission av 2 000 000 nya aktier till AB Sagax

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag ingått avtal om att förvärva en portfölj om 72 matvarubutiker i Finland. Därutöver har Bolaget enats om att betala en del av köpeskillingen genom en riktad nyemission av 2 000 000 aktier till säljaren. Förvärvet förväntas tillträdas under fjärde kvartalet 2021.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs the acquisition of 72 grocery stores in Finland for EUR 71.6m and agrees on a directed share issue of 2,000,000 new shares to AB Sagax

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed the acquisition of a portfolio of 72 grocery stores in Finland. In addition, the Company has agreed to pay a part of purchase price with a directed share issue of 2,000,000 shares to the seller. The transaction is targeted to close during the fourth quarter of 2021.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) köper en livsmedelsfastighet i Finland för EUR 2,2m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag köpt och tillträtt en livsmedelsfastighet i Helsingfors, Finland för EUR 2,2m.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires a grocery store in Finland for EUR 2.2m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed and closed the acquisition of a grocery store in Helsinki, Finland for EUR 2.2m.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) offentliggör grundprospekt avseende nyetablerat MTN-program och överväger en emission av hybridobligationer

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har upprättat ett s.k. Medium Term Note-program med en ram uppgående till 5 miljarder kronor eller dess motsvarighet i EUR, NOK eller DKK ("MTN-programmet"). MTN-programmet möjliggör emissioner av seniora icke säkerställda obligationer med en löptid om minst ett år samt hybridobligationer. Grundprospektet för MTN-programmet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Cibus webbplats (www.cibusnordic.com) samt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) publishes prospectus for a newly established MTN program and announces its intention to issue hybrid bonds

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or "the Company") has established a Medium Term Note programme with a framework amount of SEK 5 billion or an equivalent amount in EUR, NOK or DKK ("the MTN programme"). The MTN programme enables issuance of senior unsecured bonds with a tenor of minimum one year and hybrid bonds. The base prospectus for the MTN programme has been approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) and is available at Cibus' web page (www.cibusnordic.com) and at the Swedish Financial Supervisory Authority's web page (www.fi.se).


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) gör ytterligare två förvärv i Sverige för EUR 4,5m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag undertecknat två förvärv om totalt fyra fastigheter i Sverige för EUR 4,5m. Tre av dem förvärvas från ICA Fastigheter i en "sale and lease back" transaktion och en från privat fastighetsägare. Tillträde sker den 1 juni 2021 för samtliga fastigheter.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs and closes two acquisitions in Sweden for EUR 4.5m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has signed and closed acquisitions of four properties in Sweden for EUR 4.5m. Three of the properties are acquired by ICA Fastigheter in a sale and lease back transaction, and one from a private investor.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) gör ytterligare två förvärv i Finland för EUR 15,9m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag undertecknat två förvärv innehållande totalt fem fastigheter i Finland för EUR 15,9m. Fastigheterna planeras tillträdas den 31 maj 2021 samt 30 juni 2021.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs two acquisitions in Finland for EUR 15.9m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed two acquisitions concerning in total five assets in Finland for EUR 15.9m. The transactions are targeted to close on May 31 and June 30, 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted