Cibus Nordic Real Estate AB (publ) överväger att emittera en senior icke säkerställd grön obligation

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har givit Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") och Nordea Bank Abp ("Nordea") i uppdrag att i egenskap av joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 21 mars. Syftet är att undersöka möjligheten att emittera en EUR-denominerad senior icke säkerställd grön obligation med en förväntad volym om 40 miljoner EUR och löptid om 2.75 år ("Den Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationen") under Cibus existerande MTN-program. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) contemplates issuance of senior unsecured green notes

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or "the Company") has mandated Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") and Nordea Bank Abp ("Nordea") as joint bookrunners to arrange fixed income investor meetings starting March 21. The purpose is to investigate the possibility to issue EUR denominated senior unsecured green notes in an expected amount of EUR 40 million with a tenor of 2.75 years (the "New Senior Unsecured Notes") under Cibus' existing medium term note programme. A capital markets transaction may follow subject to market conditions.


Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 april 2022 klockan 09.00 i City Conference Center, Norra Latins lokaler på Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sverige.


Notice to attend the annual general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

The shareholders in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company"), reg. no 559135-0599, are hereby invited to the annual general meeting on Wednesday, 20 April 2022, at 9 a.m., at City Conference Center, at the premises of Norra Latin at Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sweden.


Årsredovisning för 2021

Cibus Nordic Real Estate AB:s (publ) årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Cibus webbplats www.cibusnordic.com.


Annual report 2021

Cibus Nordic Real Estate AB's (publ) annual report for 2021 has been published and is available on Cibus website www.cibusnordic.com.


Bokslutskommuniké 2021 samt förslag om införande av nytt aktieslag och fondemission

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Oktober - december 2021 (jämfört med oktober - december 2020)

- Hyresintäkter uppgick till 21 585 TEUR (17 616).

- Driftnettot uppgick till 20 375 TEUR (16 662).

- Förvaltningsresultatet uppgick till 12 801 TEUR (9 325).

- Periodens resultat uppgick till 16 444 TEUR (9 139) vilket motsvarar 0,38 EUR (0,24) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 6 280 TEUR (1 344).

Januari - december 2021 (jämfört med januari - december 2020)

- Hyresintäkter uppgick till 81 058 TEUR (65 033).

- Driftnettot uppgick till 76 326 TEUR (61 395).

- Förvaltningsresultatet uppgick till 47 741 TEUR (33 488).

- Periodens resultat uppgick till 51 370 TEUR (34 597) vilket motsvarar 1,25 EUR (0,95) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 10 644 TEUR (6 461).


Year-end report 2021 and proposal for introduction of a new share class and bonus issue

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

October - December 2021 (compared with October - December 2020)

- Rental income amounted to EUR 21,585 thousand (17,616).

- Net operating income totalled EUR 20,375 thousand (16,662).

- Profit from property management was EUR 12,801 thousand (9,325).

- Earnings after tax amounted to EUR 16,444 thousand (9,139), corresponding to EUR 0.38 (0.24) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 6,280 thousand (1,344) were included in profit.

January - December 2021 (compared with January - December 2020)

- Rental income amounted to EUR 81,058 thousand (65,033).

- Net operating income totalled EUR 76,326 thousand (61,395).

- Profit from property management was EUR 47,741 thousand (33,488).

- Earnings after tax amounted to EUR 51,370 thousand (34,597), corresponding to EUR 1,25 (0.95) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 10,644 thousand (6,461) were included in profit.


VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE TILL ÅRSSTÄMMAN 2022 I CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB

Valberedningen föreslår att Patrick Gylling, Elisabeth Norman, Victoria Skoglund och Stefan Gattberg omväljs som ledamöter i styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB samt att Nils Styf väljs som ny styrelseledamot. Vidare föreslår valberedningen omval av Patrick Gylling som styrelseordförande. Den nuvarande styrelseledamoten Jonas Ahlblad har informerat valberedningen att han avböjer omval och därmed kommer att frånträda sitt uppdrag i samband med årsstämman.


THE NOMINATION COMMITTEE'S PROPOSAL TO THE ANNUAL GENERAL MEETING 2022 REGARDING BOARD OF DIRECTORS OF CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB

The Nomination Committee proposes that Patrick Gylling, Elisabeth Norman, Victoria Skoglund and Stefan Gattberg are re-elected as board members of Cibus Nordic Real Estate AB and that Nils Styf is elected as new member of the board. Furthermore, the Nomination Committee proposes re-election of Patrick Gylling as chairman of the board. The current board member Jonas Ahlblad has informed the Nomination Committee that he declines re-election and will consequently leave from his assignment in connection with the annual general meeting.
Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för fjärde kvartalet 2021

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 24 februari kl. 10:00. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets Q4 rapport på engelska.


Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the fourth quarter 2021

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on February 24, at 10.00 CET. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the Q4 report in English.


Kallelse till extra bolagsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 februari 2022 klockan 09:00 i City Conference Center, Norra Latins lokaler på Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sverige.


Notice to attend the extraordinary general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

The shareholders in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company"), reg. no 559135-0599, are hereby invited to an extraordinary general meeting on Thursday, 17 February 2022, at 09:00 a.m., at City Conference Center, at the premises of Norra Latin at Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sweden.
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat ett förvärv i Sverige för EUR 15,7m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat ett förvärv av en livsmedelsbutik färdigställd under 2020 med ytterligare en byggnad under uppförande innehållande social service i Sverige för EUR 15,7m. Fastigheten förvärvas från en fastighetsutvecklare. Tillträdet är planerat när byggarbetarna är slutförda under fjärde kvartalet 2022.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs an acquisition in Sweden for EUR 15.7m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has signed the acquisition of an asset with a grocery store completed during 2020 and a building under construction containing social services in Sweden for EUR 15.7m. The property is acquired from a property developer. The transaction is targeted to close at the completion of the construction work in Q4, 2022.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted