Cibus Nordic Real Estate AB (publ) köper fastighet i Finland och annonserar stark pipeline gällande förvärv på bolagets huvudmarknader

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har tecknat avtal gällande förvärv av en nybyggd fastighet i Kalajoki för 12,4 MEUR. Fastigheten beräknas tillträdas i december då samtliga förutsättningar för transaktionen fullföljts inklusive en överklagandeperiod inom kommunen. Utöver den genomförda transaktionen har Cibus en stark pipeline av potentiella förvärv uppgående till omkring 120 MEUR, varav merparten hänför sig till ett potentiellt förvärv i Finland.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires property in Finland and announces strong pipeline of acquisitions on the company's main markets

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has signed the acquisition of a newly constructed retail property in Kalajoki for EUR 12.4 million. The transaction is scheduled to close in December once the conditions precedent related to the acquisition have been fulfilled including the passing of a municipal appeal period related to the transaction. In addition to the transaction Cibus has a strong pipeline of potential acquisitions amounting to approximately EUR 120 million, which to a large extent concerns one potential acquisition in Finland.


Delårsrapport - Q3 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Juli - sep 2020 (jämfört med juli - sep 2019)

 • Hyresintäkter uppgick till 17 011 TEUR (13 154).
 • Driftnettot uppgick till 16 630 TEUR (12 476).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 521 TEUR (7 285).
 • Periodens resultat uppgick till 9 478 TEUR (5 474) vilket motsvarar 0,25 EUR (0,18) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 507 TEUR (-783).

Januari - sep 2020 (jämfört med januari - sep 2019)

 • Hyresintäkter uppgick till 47 417 TEUR (38 361).
 • Driftnettot uppgick till 44 732 TEUR (36 058).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 24 163 TEUR (21 682).
 • Periodens resultat uppgick till 25 458 TEUR (24 634) vilket motsvarar 0,71 EUR (0,79) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 5 117 TEUR (7 002).

Interim Report - Q3 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

July - Sep 2020 (compared with July - Sep 2019)

 • Rental income amounted to EUR 17,011 thousand (13,154).
 • Net operating income totalled EUR 16,630 thousand (12,476).
 • Profit from property management was EUR 9,521 thousand (7,285).
 • Earnings after tax amounted to EUR 9,478 thousand (5,474), corresponding to EUR 0.25 (0.18) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 507 thousand (-783) were included in profit.

January - Sep 2020 (compared with January - Sep 2019)

 • Rental income amounted to EUR 47,417 thousand (38,361).
 • Net operating income totalled EUR 44,732 thousand (36,058).
 • Profit from property management was EUR 24,163 thousand (21,682).
 • Earnings after tax amounted to EUR 25,458 thousand (24,634), corresponding to EUR 0.71 (0.79) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 5,117 thousand (7,002) were included in profit.


Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för tredje kvartalet 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 12 november kl. 10:00. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets delårsrapport på engelska.


Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the third quarter 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on November 12, 2020 at 10.00 CET. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the interim report for the third quarter 2020 in English.
Kommuniké från extra bolagsstämma den 14 september 2020 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 14 september 2020 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) som hölls genom poströstningsförfarande fattades i huvudsak följande beslut:


Bulletin from the extraordinary general meeting on 14 September 2020 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

At the extraordinary general meeting held on 14 September 2020 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) by way of postal voting procedure the main resolutions passed were the following:


Delårsrapport - Q2 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - juni 2020 (jämfört med april - juni 2019)

 • Hyresintäkter uppgick till 16 366 TEUR (12 552).
 • Driftnettot uppgick till 15 100 TEUR (11 459).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 7 801 TEUR (6 773).
 • Periodens resultat uppgick till 8 883 TEUR (10 247) vilket motsvarar 0,24 EUR (0,33) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 3 002 TEUR (5 013).

Januari - juni 2020 (jämfört med januari - juni 2019)

 • Hyresintäkter uppgick till 30 406 TEUR (25 207).
 • Driftnettot uppgick till 28 103 TEUR (23 583).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 14 642 TEUR (14 398).
 • Periodens resultat uppgick till 15 980 TEUR (19 159) vilket motsvarar 0,45 EUR (0,62) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 4 611 TEUR (7 784).

Interim Report - Q2 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - June 2020 (compared with April - June 2019)

 • Rental income amounted to EUR 16,366 thousand (12,552).
 • Net operating income totalled EUR 15,100 thousand (11,459).
 • Profit from property management was EUR 7,801 thousand (6,773).
 • Earnings after tax amounted to EUR 8,883 thousand (10,247), corresponding to EUR 0.24 (0.33) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 3,002 thousand (5,013) were included in profit.

January - June 2020 (compared with January - June 2019)

 • Rental income amounted to EUR 30,406 thousand (25,207).
 • Net operating income totalled EUR 28,103 thousand (23,583).
 • Profit from property management was EUR 14,642 thousand (14,398).
 • Earnings after tax amounted to EUR 15,980 thousand (19,159), corresponding to EUR 0.45 (0.62) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 4,611 thousand (7,784) were included in profit.

Kallelse till extra bolagsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 september 2020 som hålls genom poströstningsförfarande.


Notice to attend the extraordinary general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

The shareholders in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company"), reg. no 559135-0599, are hereby invited to the extraordinary general meeting on Monday, 14 September 2020, to be held by way of a postal voting procedure.


Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för andra kvartalet 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 20 augusti kl. 10:00. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets delårsrapport på engelska.


Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the second quarter 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on August 20, 2020 at 10.00 CEST. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the interim report for the second quarter 2020 in English.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) offentliggör två prospekt och ansöker om notering av två obligationslån på Nasdaq Stockholm

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") emitterade den 12 juni 2020 seniora icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 600 000 000 ("SEK Obligationerna") och den 18 juni 2020 seniora icke-säkerställda obligationer om EUR 135 000 000 under ett ramverk om totalt EUR 175 000 000 ("EUR Obligationerna") på den svenska obligationsmarknaden. SEK Obligationerna har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 475 baspunkter och slutligt förfall den 12 juni 2023. EUR Obligationerna har en löptid om 3,25 år och en rörlig ränta om 3 månaders EURIBOR plus 450 baspunkter och slutligt förfall den 18 september 2023. SEK Obligationerna och EUR Obligationerna hänvisas gemensamt till som "Obligationerna".


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) publishes two bond prospectuses and applies for listing of its EUR bonds and SEK bonds on Nasdaq Stockholm

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") has on 12 June 2020 issued a senior unsecured green bond loan in the total amount of SEK 600,000,000 (the "SEK Bonds") and on 18 June 2020 issued a senior unsecured bond loan in the total amount of EUR 135,000,000 within a framework of up to EUR 175,000,000 (the "EUR Bonds"), on the Swedish bond market. The SEK Bonds have a tenor of 3 years and a floating interest rate of STIBOR three months plus 475 bps and will mature on 12 June 2023. The EUR Bonds have a tenor of 3.25 years and a floating interest rate of EURIBOR three months plus 450 bps and will mature on 18 September 2023. The SEK Bonds and the EUR Bonds are jointly referred to as the "Bonds".


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) förvärvar ytterligare en fastighetsportfölj i Finland för EUR 14,5m

Cibus fortsätter att investera och växa fastighetsinnehavet genom att förvärva en portfölj innehållande 5 fastigheter i Uleåborgsregionen för EUR 14,5m. Fastigheterna är fullt uthyrda med S-gruppen som ankarhyresgäst, genomsnittlig kvarvarande hyrestid är 13 år och den uthyrbara ytan uppgår till 7 135 kvm. Tillträdet beräknas till den 1 juli 2020.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires another real estate portfolio in Finland for EUR 14,5m.

Cibus continues to invest and grow by an acquisition of a real estate portfolio of 5 assets in the Oulu region for EUR 14,5m. The properties are fully let with S Group as anchor tenant, average remaining lease is 13 years and the lettable area is 7,135 sqm. The transaction is targeted to close on July 1, 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted