Chordate Medicals förlänger teckningstid i pågående företrädesemission

Styrelsen för Chordate Medical Holding AB (publ), org.nr 556962-6319 ("Chordate" eller "Bolaget") har tidigare beslutat om företrädesemission ("Företrädesemissionen") av aktier och teckningsoptioner i form av "Units" om cirka 5,1 MSEK. Parallellt med detta har styrelsen tidigare beslutat om att undersöka möjligheten för att genomföra en riktad emission upp till 7 MSEK till identiska villkor som i Företrädesemission.

Styrelsen i Chordate har nu beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen för att kunna slutföra inledda investerardiskussioner. Förlängd teckningstid pågår till och med den 2019-11-18, kl 15:00.

För mer information om nyemissionen se här: https://investor.chordate.com/ 

Som tidigare kommunicerats så bedriver Chordate en migränstudie på fyra kliniker i Tyskland där den randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblinda multicenterstudien genomförs sedan i mars 2018. Studien omfattar upp till 140 patienter med kronisk migrän och är utformad för att utvärdera effekt på förebyggande av migränanfall samt säkerheten hos K.O.S-behandlingen (Kinetic Oscillation Stimulation). Chordate har under våren 2019 genomfört en interimanalys, genomförd på de 50 första av totalt ca 140 patienter som skall rekryteras, och resulterade i att studien fortsätter enligt rekommendation, utan att Chordate behöver ändra designen eller antalet patienter. I ett tänkt läge där Chordate under Q2-20 kan redovisa ett positivt slutresultat för migränbehandling med K.O.S, så blir det resultatet också en väsentlig del i Bolagets ansökan om CE-märkning, och därmed tillstånd att marknadsföra behandlingen för förebyggande av migrän i EU.

"Vi har tidigare kommunicerat att, för att tillgodose kravet på lika behandling av samtliga aktieägare, var planen att under oktober erbjuda en företrädesemission med identiska villkor och liknande volym, som den genomförda riktade emissionen under augusti. Det är således något vi följer upp på, där likviden som nu väntas tillföras kommer att användas till att kunna fullfölja vår expansionsstrategi, främst mot möjligheten för migränbehandling", säger Anders Weilandt, VD på Chordate.

Chordate undersöker även, parallellt med Företrädesemissionen, möjligheten för att genomföra en riktad emission om 5 MSEK till 7 MSEK, till identiska villkor som i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen

Styrelsen har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2019, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner i form av "Units", uppgående till en volym om cirka 5,1 MSEK. För emission av Units ska följande gälla.

 1. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna Units. För varje befintlig aktie erhålles en (1) uniträtt. Det krävs sju (7) uniträtter för teckning av en (1) Unit. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
 2. Högst 5 056 939 Units ska ges ut. Genom utgivande av aktier kan Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 264 234,75 SEK genom nyemission av högst 5 056 939 aktier i Bolaget med ett kvotvärde om 0,25 kr per aktie. För varje teckningsoption ges rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 264 234,75 SEK genom nyteckning av högst 5 056 939 aktier.
 3. Teckningskursen för varje Unit ska vara 1,00 SEK varav 1,00 SEK avser aktierna och teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna Units ska vara den 21 oktober 2019.
 5. Teckning av Units ska ske under tiden från och med den 28 oktober 2019 till och med den 18 november 2019 kl. 15:00. Teckning av Units med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av uniträtter) kan ske genom kontant betalning eller på teckningslista. Teckning av Units utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av uniträtter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 6. Om samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning
  i första hand ska ske till dem vilka även tecknat Units med stöd av uniträtter pro rata i förhållande till hur många Units som tecknats med stöd av uniträtter och, om detta inte är möjligt, genom lottning,
  b. i andra hand ske till andra som tecknat Units utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal Units som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
 7. Betalning för tilldelade Units som inte tecknats genom betalning ska erläggas senast tre (3) dagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 8. Teckning av aktie med stöd av teckningsoption ska kunna ske under tiden från och med 1 december 2020 till och med 31 december 2020 till en kurs om 1,30 SEK.
 9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla vedertagna omräkningsvillkor mm enligt Bilaga 1A.
 10. De nya aktierna som kan ges ut direkt eller genom utnyttjande av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas inte av teckningsförbindelser från emissionsgarantier.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget finns publicerat på Bolagets hemsida.

2019-11-12

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com 
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019 kl 14:53 CET.

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Chordate Medical får de första kommersiella beställningarna för migränbehandlingssystemet från Italien

Chordate Medical Holding AB (publ) får via den italienska återförsäljaren Vedise Hospital den första kommersiella ordern för K.O.S systemet S220 för migränbehandling, till ett värde av cirka 125 000kr. Ordern omfattar två installationer som ska levereras till respektive klinik omgående.

De första kommersiella beställningarna på migräninstallationer kommer som en följd av att Chordates patenterade K.O.S-metod erhöll CE-märkning för behandling av kronisk migrän i maj-2021.


BioStock: Italian distributor expresses confidence in Chordate Medical's migraine treatment

Italy is Chordate Medical's most active market to date, in large part due to the distributor Vedise Hospital that has performed solid work regarding sales of K.O.S for the treatment of rhinitis. Now that Chordate has received CE marking in chronic migraine, K.O.S. will be launched as a migraine treatment in Italy. In an interview with BioStock, Vedise Hospital expresses high hopes for this launch and talks about its plans in connection with the launch.


BioStock: Italiensk distributör uttrycker förtroende för Chordate Medicals migränbehandling

Italien är Chordate Medicals hittills mest aktiva marknad, mycket tack vare distributören Vedise Hospital som har genomfört ett gediget försäljningsarbete av K.O.S för behandling av rinit. Nu när Chordate har erhållit CE-märkning inom kronisk migrän kommer K.O.S även kunna lanseras som migränbehandling i Italien, vilket Vedise Hospital har stora förhoppningar och planer för enligt en intervju med BioStock.  


Chordate Medical Holding AB:s (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021

Sammanfattning av perioden januari-mars 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 101 626 SEK (463 168)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten var -5 489 848 SEK (-4 196 529)

· Resultat efter finansiella poster var -5 799 097 SEK (-5 474 682)

· Resultat efter skatt var -5 799 097 SEK (-5 474 682)

· Resultat per aktie var -0,05 SEK (-0,13)


CHORDATE MEDICAL PRESENTERAR DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2021

Chordate Medical Holding (publ) offentliggör sin delårsrapport för första kvartalet 2021 torsdagen den 27 maj 2021. På fredagen den 28 maj klockan 10:00, bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med vd Anders Weilandt. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på engelska. Det går att följa konferensen via dator eller mobila enheter.


Chordate Medical kommenterar marknadsstrategin efter beviljat CE-märke för behandling av kronisk migrän

Chordate Medical Holding AB (publ) (NGM - SME: ticker CMH) beviljades i maj 2021 CE-märkning för indikationen: förebyggande behandling av kronisk migrän hos vuxna över 18 år. CE-märkningen innebär att Chordate nu kan kommersialisera migränbehandlingen fritt inom EU. Eftersom medgivandet erhölls över ett år innan bolaget preliminärt väntade beskedet innebär det att Chordates marknadsstrategi för migränbehandlingen tidigareläggs.


Patientstudien om kronisk migrän återupptas även i Tyskland

Chordate Medical Holding AB (publ) (NGM - SME: ticker CMH) har sedan 2018 genomfört en internationell patientstudie på den patenterade behandlingsmetoden K.O.S mot kronisk migrän. Studien, som genomförs på ett flertal kliniker i Tyskland och Finland, fick på grund av covid-19-pandemin i stort sett pausas 2020. Nu meddelar även den största tyska kliniken att de kan återuppta sin del av patientstudien. Sedan tidigare har de finska klinikerna meddelat att de återupptagit arbetet. Hela studien beräknas nu att behandla de sista patienterna under tredje kvartalet 2021.


Swedish Chordate Medical receives CE mark approval for neuromodulation treatment of Chronic Migraine

Chordate Medical Holding AB (publ) ("the company, or "Chordate") is a Swedish medical technology company that has developed and patented an innovative treatment method: K.O.S. The company's existing EC-certificate for K.O.S has now been granted an extension with the indication Chronic Migraine and the intended use: Preventive treatment of chronic migraine in adults over 18 years. The CE marking means that the K.O.S treatment meets the clinical efficacy and safety requirements for in the European Medical Devices Directive for the new indication. The approval allows Chordate to commercialize the migraine treatment within the EU. This CE marking comes one year ahead of the company's preliminary plan.


Chordate Medical erhåller CE-märkning för K.O.S-metoden mot kronisk migrän - ett år före plan

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklat och patenterat en innovativ behandlingsmetod, K.O.S, som nu beviljats tillägg av indikationen: förebyggande behandling av kronisk migrän hos vuxna över 18 år, till bolagets befintliga certifikat. CE-märkningen innebär att K.O.S uppfyller kraven på klinisk effekt och säkerhet för kronisk migrän i det europeiska direktivet för medicintekniska produkter. Medgivandet tillåter Chordate att kommersialisera migränbehandlingen fritt inom EU. CE-märkningen erhålls därmed ett år före bolagets preliminära plan.


Kommuniké från årsstämma i Chordate

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har den 15 april 2021 hållit årsstämma i Kista genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted