Chordate Medical kommenterar marknadsstrategin efter beviljat CE-märke för behandling av kronisk migrän

Chordate Medical Holding AB (publ) (NGM - SME: ticker CMH) beviljades i maj 2021 CE-märkning för indikationen: förebyggande behandling av kronisk migrän hos vuxna över 18 år. CE-märkningen innebär att Chordate nu kan kommersialisera migränbehandlingen fritt inom EU. Eftersom medgivandet erhölls över ett år innan bolaget preliminärt väntade beskedet innebär det att Chordates marknadsstrategi för migränbehandlingen tidigareläggs.

Chordates strategi, som tidigare kommunicerats, går ut på att visa tydlig marknadspenetration på utvalda marknader som ett led i att bereda en framgångsrik försäljning av bolaget till en internationell aktör inom medtech-branschen, en så kallad exit.

- Vi bygger upp bolagsvärdet baserat på tre delar: en omfattande patentportfölj, stabila vetenskapliga bevis från kliniska studier och genom att tydligt visa försäljningsframgångar på ett antal utvalda marknader, säger Anders Weilandt, vd på Chordate.

Patentportfölj

Idag har Chordate 70 patent fördelade på 24 länder och nio patentfamiljer som är arrangerade att ge bästa möjliga skydd för de innovationer som ligger till grund för K.O.S-behandling för migrän och rinit. Bolaget har ytterligare tre aktiva patentansökningar. Chordate har beviljats CE-märkning av behandlingsmetoden K.O.S för både indikationen rinit och kronisk migrän, samt förlängning av bolagets CE-märken till maj 2024.

Vetenskapliga bevis

Den pågående patientstudien på behandlingsmetoden K.O.S mot kronisk migrän som inleddes 2018 fortlöper tills den är klar för att kunna publicera en akademisk artikel om behandlingens kliniska effekt. Resultatet kommer även fungera som säljstöd för att utveckla marknaden, både inom och utanför EU.

- Viktigt att nämna i sammanhanget är att den nyligen erhållna CE-märkningen för migränbehandling beviljats på interrimsresultat från samma patientstudie som ännu inte är avslutad. Det innebär av allt att döma att interrimsresultaten var så övertygande att kravet på klinisk effekt bedömdes som uppfyllt under granskningen hos den Notified Body som beviljat CE-märkningen.

Utvalda marknader

Marknaden för migränbehandling är betydligt större än den för rinit, vår behandlingsmetod är dock densamma för båda indikationerna. Det innebär att det redan etablerade nätverket av distributörer - och i vissa fall kliniker för behandling av rinit - är en viktig nyckel för att snabbare komma ut på marknaden med migränbehandlingen. En av de främsta marknaderna är Italien där distributören Vedise före pandemin 2019/2020 presterade mycket goda försäljningsresultat på enbart rinitbehandlingen.


- Vår italienska distributör etablerade redan före pandemin snabbt växande försäljning av K.O.S-behandlingen för rinit på åtta kliniker. Idag är det mycket glädjande att se hur distributören i Italien, Chordates hittills mest aktiva marknad inom EU, fortsätter vara produktiv trots pandemin. Tillväxten för rinitbehandlingen under första kvartalet 2020, innan pandemin slog till, var mycket positiv. Nu öppnar Italien upp efter pandemin och Vedise aktiverar sitt nätverk genom att introducera K.O.S-behandlingen för kronisk migrän till både befintliga och nya kliniker i norra och mellersta Italien.

Nu fortsätter arbetet med marknadsintroduktionen så långt pandemirestriktionerna tillåter. Chordate förbereder distributörernas introduktion av migränbehandling vilka har dialog med ledande neurologer inom området. De utvalda marknader som Chordate kommit längst med är Italien, Israel, och Norden. Bolaget har även ambitionen att aktivera en distributionskanal i Tyskland för att kapitalisera på det goda utgångsläget med de sex kliniker som deltar i den kliniska patientstudien.

- Vi har redan en bra distributör i Sverige, PO-medica i Borås, för den nordiska marknaden. Vi ser även att de finska studieklinikerna genom deras organisationstillhörighet representerar en gemensam databas med över 70 000 migränpatienter, vilket kan vara till fördel på den finska marknaden.

- Israel arbetar på att etablera marknadstillstånd för migränbehandling som är baserat på CE-märkningen, men i en egen process. Vår distributör i Israel är mycket erfaren inom neurologi och den för oss privata marknaden för botoxbehandling av migrän är väl utbyggd.

Exit-strategin

Chordates övergripande strategi bygger på hur hela medtech-branschen har utvecklats, där stora aktörer tjänar på att förvärvar mindre företag som uppvisat proof of concept och stor marknadspotential, i stället för att utveckla innovativa behandlingar i egen regi.

- När det gäller intern teknisk forskning och utveckling har viljan att investera i det hos de stora företagen avtagit markant. I stora organisationer är risken helt enkelt för hög och utfallet för magert. Detta har lett till en sorts symbios där små snabba och riskvilliga bolag levererar bevisade och relativt billiga medtech-projekt som de stora bolagen sedan köper upp. Chordates mål är att vara ett sådant projekt.

Anders Weilandt sammanfattar.

- Chordates ambition är inte att finnas på så många marknader som möjligt, och även om det verkar motsägelsefullt är vinst just nu inte det viktigaste att prestera. Vi ska heller inte vara en stor organisation, utan snarare vara kassaflödesmässigt uthålliga. Det absolut viktigaste är att leverera en affär som enkelt kan inkorporeras i en stor verksamhet med befintliga och välfungerande processer, med upparbetade och djupa relationer till flera marknader.

- Vår målsättning just nu är att ta en så stor andel som möjligt av antalet behandlingar för kronisk migrän på en given marknad. Vår patentportfölj, de stabila vetenskapliga bevisen från kliniska studier samt försäljningsframgångar på utvalda marknader är framgångsfaktorer för att lyckas uppnå det långsiktiga målet, säger Anders Weilandt, vd för Chordate.

Information:

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 20 maj 2021 kl. 14:30 CET.

Anders Weilandt, VD
[email protected]
Telefon: 0733-87 42 77

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på https://www.chordate.com/

Tidigarelagd kvartalsrapport i Chordate Medical Holding AB (publ)

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar härmed att styrelsen idag beslutat att tidigarelägga bolagets rapport avseende kvartal 3 2021 för att ge ägare och intressenter i utestående teckningsoption TO7 möjlighet att ta del av kvartalsrapporten innan handeln i optionen avslutas 27 oktober 2021, och innan 29 oktober 2021 som är sista dagen för inlösen av TO7. Rapporten som avser perioden juli-september 2021 kommer att publiceras 25 okt 2021 i stället för den 19 november som tidigare kommunicerats.


Quarterly report brought forward in Chordate Medical Holding AB (publ)

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" or "the Company") hereby announces that the Board has today decided to bring forward the company's report for Q3 2021 to give owners and stakeholders in the outstanding warrant TO7 the opportunity to view the quarterly report before trading in the option ends October 27, 2021, and before October 29, 2021, which is the last day for redemption of TO7. The report for the period July-September 2021 will be published on October 25 2021 instead of November 19 as previously communicated.


Information om handel och inlösen av teckningsoptioner av serie TO7 i Chordate Medical

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") informerar om utställda teckningsoptioner av serie TO7 ("Teckningsoptioner"). Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 0,75 kronor per aktie under perioden 1 oktober 2021 till och med 29 oktober 2021. Sista dagen för handel med TO7 är 27 oktober 2021. Om alla teckningsoptionerna blir inlösta kan Chordate tillföras cirka 35,9 MSEK före emissionskostnader.


Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 oktober 2021.

Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 oktober 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Notice of Extraordinary General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ)

N.B. The English text is an in-house translated summary of the original Swedish text and should only be construed as a brief notification service to non-domestic shareholders. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.


Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma

Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate") styrelse har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma. Orsaken till en extra bolagsstämma är att ta beslut om inval av ny styrelseledamot, Caroline Lundgren Brandberg, beslut om inrättande av valberedning samt beslut om ett nytt optionsprogram för nyckelpersoner i bolaget. Den formella kallelsen ska publiceras senast 21 september där fullständig information om respektive beslutspunkt kommer att framgå.


The Board decides to convene an Extraordinary General Meeting

Chordate Medical Holding AB's (publ) ("Chordate") Board of Directors has today decided to convene an Extraordinary General Meeting. The reason for the Extraordinary General Meeting is to decide on the election of a new Board member, Caroline Lundgren Brandberg, a decision on the establishment of a Nomination Committee and a decision on a new option program for key persons in the company. The formal notice must be published no later than September 21st, where full information on each decision point will be included.


Chordate avser att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market

Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate") styrelse har idag beslutat att verka för att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets aktier handlas i dag på NGM Nordic SME.


Chordate intends to change trading venue to Nasdaq First North Growth Market

The board of Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") has today decided to start the process of changing trading venue to Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. The company's shares are currently traded on NGM Nordic SME.


Chordate upptar brygglån om 7,125 MSEK från fem ägare

Chordate Medical Holding ABs (publ) ("Chordate") har idag upptagit brygglån på 7,125 MSEK, i fem olika avtal, från huvudägarna Magnus Brandberg, Hawoc Invest AB, Sifonen AB, Bevaclean AB samt närstående styrelseledamot Tommy Hedberg. Syftet med brygglånen är att stärka bolagets likviditet och rörelsekapital inför den kommande inlösenperioden av teckningsoption TO7. Lånen kan kvittas mot TO7 som ska lösas in i oktober 2021, men har en löptid på 12 månader och är upptagna till marknadsmässig ränta.


Chordate secures bridge loans of SEK 7,125 million from five owners

Chordate Medical Holding AB's (publ) ("Chordate") has today procured bridge loans of SEK 7,125 million, in five different agreements, from the main owners Magnus Brandberg, Hawoc Invest AB, Sifonen AB, Bevaclean AB and related board member Tommy Hedberg. The purpose of the bridge loans is to strengthen the company's liquidity and working capital for the upcoming redemption period of warrant TO7. The loans can be offset against TO7, which is due to be redeemed in October 2021, but has a maturity of 12 months and is admitted at market rate.


Chordate Medical deltar på Investerarafton 8 september

Onsdag 8 september deltar Chordate Medical på Investerarafton som anordnas av Investerarbrevet. Vd Anders Weilandt kommer presentera bolaget och svara på frågor. Presentationen börjar ca kl. 12:30.


Chordate Medical deltar på Aktiedagen 7 september

Tisdag 7 september deltar Chordate Medical på Aktiespararnas digitala aktiedag. Vd Anders Weilandt kommer presentera bolaget och svara på frågor. Presentation börjar ca kl. 18:30.


RÄTTELSE: Chordate Medical Holding AB:s (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2021

Rättelsen avser underrubriken på sida 3, samt i innehållsförteckningen, i delårsrapporten som offentliggjordes 30 augusti 2021 kl. 08:40. Rätt underrubrik ska vara "Sammanfattning av perioden januari-juni 2021".

Sammanfattning av perioden januari-juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 267 328 SEK (517 744)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten var -10 695 986 SEK (-6 747 804)

· Resultat efter finansiella poster var -10 855 568 SEK (-9 871 569)

· Resultat efter skatt var -10 855 568 SEK (-9 871 569)

· Resultat per aktie var -0,10 SEK (-0,22)


Chordate Medical Holding AB:s (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2021

Sammanfattning av perioden januari-juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 267 328 SEK (517 744)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten var -10 695 986 SEK (-6 747 804)

· Resultat efter finansiella poster var -10 855 568 SEK (-9 871 569)

· Resultat efter skatt var -10 855 568 SEK (-9 871 569)

· Resultat per aktie var -0,10 SEK (-0,22)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted