Chordate Medical Holding AB:s (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021

Sammanfattning av perioden januari-mars 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 101 626 SEK (463 168)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten var -5 489 848 SEK (-4 196 529)

· Resultat efter finansiella poster var -5 799 097 SEK (-5 474 682)

· Resultat efter skatt var -5 799 097 SEK (-5 474 682)

· Resultat per aktie var -0,05 SEK (-0,13)

VD ANDERS WEILANDT KOMMENTERAR

CE-MÄRKET ÄR DEN VIKTIGASTE HÄNDELSEN I FÖRETAGETS HISTORIA

Vi har äntligen nått fram till det största och viktigaste delmålet i att realisera Chordates strategi, CE-märkningen av migränbehandlingen som delgavs i maj 2021. Som kommunicerats var tidpunkten för beskedet överraskande eftersom beslutet grundades på de interrimsstudieresultat från patientstudien som inlämnades i en separat ansökan 2019, och kom över ett år före bolagets preliminära plan.

CE-märkningen innebär av allt att döma att interrimsresultaten var så övertygande att kravet på klinisk effekt bedömdes som uppfyllt under granskningen hos den Notified Body som beviljat CE-märkningen. Chordate har även beviljats förlängning av bolagets CE-märken till maj 2024, inklusive rinit, vilket är både ett styrkebesked och en nödvändig pusselbit för att nu fullt ut realisera marknadsstrategin vi planerat för. Vi välkomnar även ett stort antal nya aktieägare som vi hoppas kommer att följa med oss på vår spännande resa framöver.

Aktieägarnas stöd är avgörande för att bolaget ska kunna slutföra arbetet med att etablera behandlingsmetoderna för kronisk migrän och rinit på strategiskt utvalda marknader. Precis det stödet känns grundat när både små och stora privata ägare visar förtroende för bolaget, bolagets behandlingsmetod och strategi framåt.

Strategin håller

Chordates strategi går ut på att visa tydlig marknadspenetration på utvalda marknader som ett led i att bereda en framgångsrik försäljning av bolaget till en internationell aktör inom medtech- och pharma-branschen eller annan finansiell tagare. Vi bygger upp bolagsvärdet baserat på tre delar: en omfattande patentportfölj, stabila vetenskapliga bevis från kliniska studier och genom att tydligt visa försäljningsframgångar på ett antal utvalda marknader.

Marknaden för migränbehandling är betydligt större än den för rinit, Chordates behandlingsmetod är dock densamma för båda indikationerna. Det innebär att redan etablerade nätverket av distributörer, och i vissa fall kliniker för behandling av rinit, är viktiga nycklar för att snabbare komma ut med migränbehandlingen på marknaden.

Chordates två EPO-patent har successivt validerats i ett antal utvalda europeiska länder. Den processen är nu avslutad vilket gör att antalet patent korrigeras till totalt 70 patent, och att antalet länder har ökat till 24. Detta innebär inte att nya patent tillkommit, utan att patenten, efter den nationella patentfasen, registrerats i flera enskilda medlemsnationer i stället för de två EPO-registreringarna. Bolaget har för närvarande ytterligare tre aktiva patentansökningar.

Vår målsättning just nu är att ta en så stor andel som möjligt av antalet behandlingar för kronisk migrän på en given marknad. Vår patentportfölj, de stabila vetenskapliga bevisen från kliniska studier samt tillväxt på utvalda marknader är framgångsfaktorer för att lyckas uppnå det långsiktiga målet. Vi kan bocka av samtliga punkter och konstatera att arbetet går helt i rätt riktning, och tack vare att beskedet om CE-märkningen för migrän kom i maj-21 ligger vi nu ett år före den initiala tidsplanen.

Under våren har vi även ökat investeringar något för att bredda kännedomen om verksamheten vilket har gett goda resultat. Det är också ett strategiskt viktigt arbete för att fler större branschaktörer ska uppmärksamma bolaget framgångar och potential.

Marknaden

Det är mycket glädjande att se hur distributören, och en av våra större aktieägare, Vedise i Italien, Chordates hittills mest aktiva marknad inom EU, fortsätter vara produktiv trots pandemin. Försäljningen av K.O.S-behandlingar under första kvartalet 2020, innan pandemin slog till, var mycket goda för enbart rinitbehandlingen på åtta kliniker i norra och mellersta Italien. Nu öppnar Italien upp efter pandemin och Vedise aktiverar sitt nätverk genom att introducera K.O.S-behandlingen för kronisk migrän till både befintliga och nya kliniker.

Vår israeliske distributör arbetar med att etablera marknadstillstånd för migränbehandling som är baserat på CE-märkningen, men i en egen process. Distributören är mycket erfaren inom neurologi och den för oss privata marknaden för botoxbehandling av migrän är väl utbyggd.

I Saudiarabien fortlöper processen att komma in på den offentligt ägda sjukhusmarknaden som tidigare meddelats. Tillståndsprocesser kan ta tid och vi kan i dagsläget inte ge någon indikation på när ett besked kan komma, även om vår förhoppning är att det ska ske snarare än senare.

Patientstudien fortsätter

Det var ett mycket positivt besked att den pausade patientstudien återupptagits i Finland. Studien, som i sin helhet genomförs vid nio kliniker i Tyskland och Finland, fick på grund av covid-19-pandemin pausas 2020. Klinikerna i Finland har under våren 2021 arbetat med att inkludera de resterande cirka fyrtio patienter som behövs för att kunna slutföra studien.

Även den största tyska kliniken har meddelat att de nu kan återuppta sin del av patientstudien. Patientstudien fortlöper tills den är klar med målet att kunna publicera en akademisk artikel om behandlingens kliniska effekt. Resultatet kommer även fungera som kraftfullt säljstöd för att utveckla marknaden, både inom och utanför EU. Hela patientstudien beräknas nu ha behandling av de sista patienterna under tredje kvartalet 2021. Sammanfattningsvis ser vi glädjande att alla pilar nu verkligen pekar åt rätt håll, för att citera en analytikers kommentar om Chordate. CE-märkningen, marknadsföringen och arbetet med våra distributörer ger bolaget en rejäl skjuts framåt och närmare att realisera strategin.

Information:

Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 27 maj 2021 kl. 08:40 CET.

Anders Weilandt, VD
[email protected]
Telefon: 0733-87 42 77

Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat en ny behandlingsmetod mot kronisk nästäppa och kronisk migrän. Den globala läkemedelsmarknaden för migränbehandlingar beräknas uppgå till cirka 83,7 miljarder SEK per år inom sex år. Bolaget erbjuder en CE-märkt och patenterad nervstimulerande behandling mot kronisk migrän och rinit. Chordates behandling har introducerats på utvalda europeiska marknader samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market - SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com.

Information om handel och inlösen av teckningsoptioner av serie TO7 i Chordate Medical

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") informerar om utställda teckningsoptioner av serie TO7 ("Teckningsoptioner"). Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 0,75 kronor per aktie under perioden 1 oktober 2021 till och med 29 oktober 2021. Sista dagen för handel med TO7 är 27 oktober 2021. Om alla teckningsoptionerna blir inlösta kan Chordate tillföras cirka 35,9 MSEK före emissionskostnader.


Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 oktober 2021.

Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 oktober 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Notice of Extraordinary General Meeting of Chordate Medical Holding AB (publ)

N.B. The English text is an in-house translated summary of the original Swedish text and should only be construed as a brief notification service to non-domestic shareholders. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.


Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma

Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate") styrelse har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma. Orsaken till en extra bolagsstämma är att ta beslut om inval av ny styrelseledamot, Caroline Lundgren Brandberg, beslut om inrättande av valberedning samt beslut om ett nytt optionsprogram för nyckelpersoner i bolaget. Den formella kallelsen ska publiceras senast 21 september där fullständig information om respektive beslutspunkt kommer att framgå.


The Board decides to convene an Extraordinary General Meeting

Chordate Medical Holding AB's (publ) ("Chordate") Board of Directors has today decided to convene an Extraordinary General Meeting. The reason for the Extraordinary General Meeting is to decide on the election of a new Board member, Caroline Lundgren Brandberg, a decision on the establishment of a Nomination Committee and a decision on a new option program for key persons in the company. The formal notice must be published no later than September 21st, where full information on each decision point will be included.


Chordate avser att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market

Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate") styrelse har idag beslutat att verka för att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets aktier handlas i dag på NGM Nordic SME.


Chordate intends to change trading venue to Nasdaq First North Growth Market

The board of Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") has today decided to start the process of changing trading venue to Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. The company's shares are currently traded on NGM Nordic SME.


Chordate upptar brygglån om 7,125 MSEK från fem ägare

Chordate Medical Holding ABs (publ) ("Chordate") har idag upptagit brygglån på 7,125 MSEK, i fem olika avtal, från huvudägarna Magnus Brandberg, Hawoc Invest AB, Sifonen AB, Bevaclean AB samt närstående styrelseledamot Tommy Hedberg. Syftet med brygglånen är att stärka bolagets likviditet och rörelsekapital inför den kommande inlösenperioden av teckningsoption TO7. Lånen kan kvittas mot TO7 som ska lösas in i oktober 2021, men har en löptid på 12 månader och är upptagna till marknadsmässig ränta.


Chordate secures bridge loans of SEK 7,125 million from five owners

Chordate Medical Holding AB's (publ) ("Chordate") has today procured bridge loans of SEK 7,125 million, in five different agreements, from the main owners Magnus Brandberg, Hawoc Invest AB, Sifonen AB, Bevaclean AB and related board member Tommy Hedberg. The purpose of the bridge loans is to strengthen the company's liquidity and working capital for the upcoming redemption period of warrant TO7. The loans can be offset against TO7, which is due to be redeemed in October 2021, but has a maturity of 12 months and is admitted at market rate.


Chordate Medical deltar på Investerarafton 8 september

Onsdag 8 september deltar Chordate Medical på Investerarafton som anordnas av Investerarbrevet. Vd Anders Weilandt kommer presentera bolaget och svara på frågor. Presentationen börjar ca kl. 12:30.


Chordate Medical deltar på Aktiedagen 7 september

Tisdag 7 september deltar Chordate Medical på Aktiespararnas digitala aktiedag. Vd Anders Weilandt kommer presentera bolaget och svara på frågor. Presentation börjar ca kl. 18:30.


RÄTTELSE: Chordate Medical Holding AB:s (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2021

Rättelsen avser underrubriken på sida 3, samt i innehållsförteckningen, i delårsrapporten som offentliggjordes 30 augusti 2021 kl. 08:40. Rätt underrubrik ska vara "Sammanfattning av perioden januari-juni 2021".

Sammanfattning av perioden januari-juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 267 328 SEK (517 744)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten var -10 695 986 SEK (-6 747 804)

· Resultat efter finansiella poster var -10 855 568 SEK (-9 871 569)

· Resultat efter skatt var -10 855 568 SEK (-9 871 569)

· Resultat per aktie var -0,10 SEK (-0,22)


Chordate Medical Holding AB:s (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2021

Sammanfattning av perioden januari-juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 267 328 SEK (517 744)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten var -10 695 986 SEK (-6 747 804)

· Resultat efter finansiella poster var -10 855 568 SEK (-9 871 569)

· Resultat efter skatt var -10 855 568 SEK (-9 871 569)

· Resultat per aktie var -0,10 SEK (-0,22)


Chordate Medical deltar med investerarpresentation hos ProHearings 2021-08-26

Torsdag 26 augusti deltar Chordate Medical hos ProHearings, ger en investerarpresentation och svarar på frågor i en modererad frågestund efter presentationen. Presentation börjar ca kl. 08.40.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted