Chordate ger ytterligare fakta kring påståenden framförda av Expressen 25/11-21

Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate") lämnar ytterligare fakta med hänsyn till påståenden i en artikel som publicerats i Expressen 2021-11-25 med rubriken "Kuren mot nästäppa kritiseras av forskare 'Man lurar patienter'".

I Expressens artikel 25/11 framfördes ogrundade påståenden och direkta faktafel. Chordate erbjöd vid den första kontakten för fem veckor sedan Expressens journalist att få inblick i bakomliggande dokumentation, något som journalisten inte nappade på.

För att bringa ordning i situationen som uppstått i kölvattnet har bolaget beslutat att publicera den formella studierapport (Clinical Investigation Report, CIR) som genererades från studien PR003. En studierapport är ett dokument som sammanfattar hela studien och det statistiska resultatet, och därefter skickas in till Läkemedelsverket för att avsluta en klinisk studie. Dokumentet ligger i sin helhet upplagd på bolagets hemsida under länken https://www.chordate.com/media/207883/chordate_clinical_investigation_report.pdf. Studierapportens riktighet intygades med namnteckning av huvudprövaren Dr Mats Holmström och representanter för sponsorn, statistikern och den medicinska skribenten.

Det är ett omfattande dokument på 177 sidor som kan vara en utmaning att läsa för den oinvigde, så här följer en sammanfattning.

Hur utfördes studien som artikeln i Expressen hänvisar till?

Chordate Medical AB var sponsor till studien. Det innebar en investering av åtskilliga miljoner kronor varav mycket betalades som ersättning till de kliniker som deltog i studien.

PCG Clinical Services AB tillhandhöll biostatistiker och medicinska skribenter.

Studien utfördes på sex svenska kliniker.

Första patient gick in i studien 2013-04-18 och sista patient gick ut ur studien 2014-08-27.

Studiens utfall fördelades så här med avseende på patienter:

Antal randomiserade patienter: 208

Antal som fick behandling 1: 207

Antal som fick behandling 2: 199

Antal som ingick i Full Analysis Set (FAS): 207

Antal som ingick i Per Protocol Analysis Set (PPAS): 170

Antal som ingick i Safety Analysis Set: 207

Studiens design

Studien delade upp patienterna slumpvis i en grupp för aktiv behandling (80 patienter) och en grupp för placebobehandling (48 + 79 patienter). Efter randomisering till aktiv eller placebogrupp så fick varje patient två behandlingar med 28 dagars mellanrum, alla patienter fick aktiv behandling under behandling nr. 2, därefter kom patienterna till kliniken för två uppföljande besök vid 8 respektive 24 veckor efter första behandlingen. Däremellan genomfördes ett uppföljande telefonsamtal vecka 12 efter första behandlingen. Patienterna förde daglig dagbok elektroniskt där besvärsnivå och användande av läkemedel registrerades under de första 8 veckorna samt en vecka innan telefonuppföljning vecka 12 och sista besöket vecka 24.

Det primära målet var att mäta förändring av veckovis medelvärde av Total Vasomotor Rhinitis Symptom Score, TVRSS, som är ett internationellt vedertaget frågeformulär där patienten får uppskatta sina rinitbesvär fördelade på fyra olika symptom, vid 4 veckor efter första behandlingen. Målet var att kunna visa en signifikant skillnad i TVRSS mellan aktiv- och placebogrupp.

Det fanns även fyra sekundära effektmål i studien:

a) Förändring av veckovis medelvärde av TVRSS vid besök 8, 12 och 24 veckor efter första behandling

b) Förändring av veckovis medelvärde av varje av de 4 olika i TVRSS ingående symptomvärdena

c) Peak Nasal Inspiratory Flow (PNIF) som är en flödesmätning av inandning genom näsan

d) Förändring av hälsorelaterade livskvalitetsaspekter som mättes med Sino-Nasal Outcome Test 22 (SNOT-22)

Behandlingsteknikens patientsäkerhet

Studien utvärderade frekvens och allvarsgrad av produktrelaterade bieffekter.

Studiens design omarbetades med anledning av resultaten en i studiedesignen planerad interim analys. Detta genomfördes och anmäldes till berörd myndighet enligt regelverket. Det som ändrades var att metoden att åstadkomma en placebobehandling byttes ut från en lågamplitudvibration till att inte blåsa upp eller vibrera ballongen. De första 48 placebopatienterna fick lågamplitud, och 79 patienter fick den modifierade placebobehandlingen. Dr Mats Holmström, studiens prövningsledare, och professor Pär Stjärne, inhyrd expert, drev aktivt den förändringen tillsammans med bolaget, vilket framgår av ett internt protokoll från ett möte som behandlade denna fråga 2013-07-04.

Resultat

Medelvärdet av TVRSS i FAS-analysen, eller ITT, där alla patienter räknas in, minskade mer i den aktiva gruppen än i placebogruppen från baslinjemätning vid studiestart till mätning vecka 4. Resultatet var nära nog signifikant (p=0.0531) där ett p-värde på mindre än 0.05 betraktas som signifikant. I PPAS (eller PP-analys- Per Protocol) där patienter som rekryterats felaktigt tagits bort; så var skillnaden ännu större - och signifikant (p=0.0349). Det senare har också verifierats av den oberoende forskargruppen vid Amsterdams universitet, och publicerats i en särskild vetenskaplig artikel som finns tillgänglig här: https://www.heraldopenaccess.us/article_pdf/54/the-effect-of-kinetic-oscillation-stimulation-on-symptoms-of-non-allergic-rhinitis-a-per-protocol-analysis-of-a-randomized-controlled-trial.pdf.

Fakta här är alltså att i den formella statistiska analysen var resultatet på hela patientgruppen mycket nära signifikant. När de felrekryterade patienterna tagits bort i PP-analysen var resultatet av TVRSS signifikant för studiens primära effektmål vid 4 veckor efter första behandlingen.

Säkerhetsanalysen visade inte på annat än förväntade nivåer eller allvarsgrad av bieffekter från behandlingen.

Vad var det som var fel med patientrekryteringen till studien?

37 patienter (17,9 procent) av 207 patienter klassades som allvarliga avvikelser från studieprotokollet (major protocol violations), dessa togs därför bort inför PP-analysen. 32 av de 37 patienterna hade tagits in studien av prövningsklinikerna trots att dessa 32 patienter inte hade tillräcklig grad av besvär från nästäppa (mätt med TVRSS) vid studiestart.

Protokollsbrott förekommer i nästan alla kliniska studier, andelen här är dock anmärkningsvärt hög, och fick givetvis en negativ inverkan på studiens möjlighet att nå uppsatta mål - och trots det så var resultatet nära signifikant även på FAS.

CONSORT (internationella riktlinjer för rapportering av kliniska studier) rekommenderar att alltid redovisa både FAS och PP-analyserna, logiskt sett borde detta gälla i synnerhet om datamaterialet har komprometterats av tex. protokollsbrott.

Den s.k. Forskargruppen som uttalar sig i Expressens artikel valde att inte redovisa PP-analysen i sin vetenskapliga artikel. Det ska tydligt förstås att det är den kliniska studierapportens data som ligger till grund för en påföljande vetenskaplig artikel. I forskargruppens artikel valde man bort den del av studierapporten som visade att resultatet från PP-analysen var signifikant (detta nämns dock i några få ord, långt inne i artikelns löpande text).

Diskussion

Den här studien PR003 hade problem med tekniken att leverera en placebobehandling, därför valde studieledningen, däribland huvudprövaren Dr Mats Holmström, att införa en alternativ metod att åstadkomma placebo. Det kan diskuteras dels hur lämpligt det var att göra en sådan ändring mitt i studien, dels huruvida den alternativa metoden verkligen var placebo - dvs. om patienten uppfattade att behandlingen var aktiv eller ej. Idén med placebo är att få patienten att uppfatta att behandlingen är aktiv, fast den inte är det.

Det bör noteras att det primära effektmåttet mättes efter endast en behandling, och man kan spekulerar i att patienterna knappast kan ha haft någon uppfattning om hur en aktiv behandling egentligen skulle kännas och upplevas. Även om placebometoden kan betraktas som tveksam så kan den mycket väl ha fungerat, i vart fall under en första behandling. Det var också den bedömning som Dr Holmström och professor Stjärne argumenterade för i sin egenskap som experter när ändringen beslutades.

Idag används inte den metoden för placebobehandling. Baserat på lärdomarna från PR003 använder vi i stället en mer avancerad teknik som validerats vid University Medical Center Hamburg - Eppendorf, Department of Systems Neuroscience. Metoden är optimerad för migrän, och används i både den pågående rinitstudien och i studien av behandling av kronisk migrän.

Slutsats

Det är ett felaktigt påstående som Expressens artikel gör att den här studien inte skulle ha visat att Chordates behandling var effektiv. Resultaten måste dock tolkas med hela faktaunderlaget som grund. Statistiskt sett var resultatet för det primära effektmåttet inte signifikant (p>0.05) när all patientdata analyserades (FAS). Men det var signifikant när de många felaktigt intagna patienterna räknats bort (PPAS). Eftersom en så stor andel som 17,9 procent av patienterna tagits med, i strid mot studieprotokollet, bör man fokusera på PPAS när resultatet bedöms vilket också är norm. Vare sig forskarnas artikel eller artikeln i Expressen ville ta hänsyn till denna norm. Det är både anmärkningsvärt, felaktigt och beklagligt.

Som alltid behöver fortsatt forskning utföras för att få fram mera och bättre klinisk evidens. Det är orsaken till att Chordate fortsätter att investera i kliniska studier, eftersom vi är övertygade om att bra klinisk bevisning är en av de viktigaste grundstenarna i medicinskteknisk behandling och patientsäkerhet såväl som ett stabilt bolagsvärde.

Chordates produkt är godkänd att säljas i EU och behandlingsmetoden bygger på vetenskaplig grund. Att framföra åsikter som inte är faktagrundade, vilket Expressen gör i artikeln, är oseriöst.

Information:
Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 1 december 2021 kl. 13:40 CET.

Anders Weilandt, VD
[email protected]
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market - SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Chordate Medical har erhållit beslut om avnotering av dess aktier från NGM Nordic SME villkorat av att listbytet till Nasdaq First North Growth Market slutligt godkänns

Styrelsen i Chordate Medical AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har erhållit beslut om avnotering av dess aktier från NGM Nordic SME villkorat av att Chordate erhåller slutligt godkännande från Nasdaq First North Growth Market. Nordic Growth Market NGM AB ("NGM") har idag beslutat att sista dag för handel med Bolagets aktie på Nordic SME ska vara den 14/2 2022, förutsatt att handeln med Bolagets aktier kan upptas på Nasdaq First North Growth Market nästföljande handelsdag.


Chordate Medical receives decision to delist its shares from NGM Nordic SME conditional on approval from Nasdaq First North Growth Market

The Board of Directors of Chordate Medical (publ) ("Chordate" or "the company") has received a decision to delist its shares from NGM Nordic SME conditional on Chordate receiving final approval from Nasdaq First North Growth Market. Nordic Growth Market NGM AB ("NGM") has today decided that the last day for trading in the Chordate's shares on Nordic SME shall be 14/2, 2022, provided that trading in the Company's shares can be admitted on Nasdaq First North Growth Market the following trading day.


Allt du skulle vilja veta om migrän - ny bok om en av Sveriges vanligaste folksjukdomar

I en ny bok, Den lilla migränboken, gör författaren och journalisten Kalle Dixelius en populärvetenskaplig djupdykning i sjukdomen. Läsaren får följa med till år 7 000 före Kristus och den tidigaste migränbehandlingen - borrning i skallbenet, fram genom historien och till dagens metoder och behandlingar. Boken ger också svar på vad migrän är, varför det uppstår och vem som drabbas.


Chordate har valt amerikanska RQM+ för att bereda ansökning om marknadstillstånd i USA

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") kommer samarbeta med RQM+ i projektet att erhålla marknadstillstånd för K.O.S-behandlingen för kronisk migrän av den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration, FDA. RQM+ är ett av världens största regulatoriska och kvalitetskonsultföretag fokuserat på medicinsk utrustning och diagnostik.

- Detta projekt är ett viktigt steg i vår strategi att bygga bolagsvärde, och då är det nödvändigt att välja en kompetent partner med lång erfarenhet av den här typen av projekt vilket vi får med RQM+, säger Anders Weilandt, vd på Chordate.


Chordate has chosen RQM+ to prepare a marketing authorization application in the US

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") will partner with RQM + in the project to obtain a marketing authorization for the K.O.S treatment for chronic migraine from the US Food and Drug Administration, FDA. RQM + is one of the world's largest regulatory and quality consulting firm focused on medical devices and diagnostics.

"This project is an important step in our strategy to build company value, and it is necessary to choose a competent partner with extensive experience of this type of project, which we get with RQM +", says Anders Weilandt, CEO of Chordate.


Den första försäkringsersatta K.O.S-behandlingen genomförd i Saudiarabien

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") meddelar att den första privatförsäkrade kroniska rinitpatienten i Saudiarabien nu har behandlats med bolagets K.O.S-behandling. Det är första gången som K.O.S-behandlingen ersätts från sjukvårdsförsäkrings-bolaget BUPA ARABIA. Beskedet innebär att alla de privata sjukhusen och klinikerna i Saudiarabien som har tillgång till koden nationellt kan börja behandla patienter som har väntat.

- Resultatet av detta långa projekt att etablera försäljning på privatsidan och till slut få bekräftelsen att den första behandlingen har ersatts, är en mycket viktig milstolpe för Chordate och för vår hårt arbetande distributionspartner i Saudiarabien. Detta är mycket tillfredställande, säger Anders Weilandt, vd på Chordate.


The first insurance-reimbursed K.O.S treatment carried out in Saudi Arabia

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") announces that the first privately insured chronic rhinitis patient in Saudi Arabia has now been treated with the company's K.O.S treatment. This is the first time that the K.O.S treatment has been reimbursed by the health insurance company BUPA ARABIA in Saudi Arabia. The announcement means that all private hospitals and clinics in Saudi Arabia that have access to the code nationally can start treating patients who have been waiting.

"The result of this extensive project to establish sales on the private side and finally get the confirmation that the first treatment has been reimbursed, is a very important milestone for Chordate and for our hard-working distribution partner in Saudi Arabia. This is very satisfying", says Anders Weilandt, CEO of Chordate.


Chordate Medical tecknar nytt joint venture-avtal med Nanos Medical i Shanghai

Chordate Medical (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") och det kinesiska medtechbolaget Nanos Medical har ingått ett förnyat joint venture-avtal som reglerar samarbetet för det gemensamägda bolaget Changyong Medical Technology Co. som ska marknadsföra Bolagets behandlingsmetod för rinit, kronisk nästäppa, på den kinesiska marknaden. Nanos Medical, som investerar allt rörelsekapital i det gemensamt ägda bolaget, uppskattar tidsplanen för att erhålla marknadstillståndet till som kortast 16 månader.


Chordate Medical signs new joint venture agreement with Nanos Medical in Shanghai

Chordate Medical (publ) ("Chordate" or "the Company") and the Chinese medtech company Nanos Medical have entered into a renewed joint venture agreement governing the cooperation of the jointly owned company Changyong Medical Technology Co. which will market Chordate's treatment method for rhinitis, chronic nasal congestion, in the Chinese market. Nanos Medical, which invests all working capital in the jointly owned company, estimates the schedule for obtaining the market license to be at least 16 months.


Chordate ger ytterligare fakta kring påståenden framförda av Expressen 25/11-21

Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate") lämnar ytterligare fakta med hänsyn till påståenden i en artikel som publicerats i Expressen 2021-11-25 med rubriken "Kuren mot nästäppa kritiseras av forskare 'Man lurar patienter'".


Chordate svarar på påståenden framförda i artikel av Expressen 25/11-21

Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate") lämnar följande kommentar till den artikel som publicerats i Expressen 2021-11-25 med rubriken "Kuren mot nästäppa kritiseras av forskare 'Man lurar patienter'", i vilken både felaktigheter, osanningar och personliga åsikter framförs. Chordates produkt är godkänd att säljas i EU och behandlingsmetoden bygger på vetenskaplig grund. Att framföra åsikter som inte är faktagrundade, vilket Expressen gör i denna artikel, är beklagligt och oseriöst.


Chordate Medical Holding AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR UTFALLET AV TECKNINGSOPTIONER SERIE TO7

Den 29 oktober 2021 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 för teckning av aktier i Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget"). Totalt utnyttjades 47 489 469 optioner för teckning av 47 489 469 aktier, innebärande en utnyttjandegrad om cirka 99,23 procent.


Ytterligare fem storägare meddelar att deras totala innehav av TO7 i Chordate Medical Holding AB (publ.) lämnats till inlösen

Ytterligare fem av Chordate Medicals största aktieägare, Isac Brandberg AB med närstående, Tommy Hedberg, Bevaclean AB, Magnum Invest AB (Simon Angeldorff) och Henrik Rammer har nu meddelat att samtliga deras respektive innehav av TO7 i bolaget har lämnats för inlösen. Tillsammans med inlösen från två andra huvudägare som meddelades 2021-10-19 (här korrigerat till 16,7 procent) innebär detta att totalt 30,2 procent av teckningsoptionerna av serie TO7 nu är inlösta av bolagets största ägare, (Isac Brandberg AB med närstående 2,0 procent, Tommy Hedberg 3,3 procent, Bevaclean AB 3,1 procent, Magnum Invest AB (Simon Angeldorff) 2,4 procent, Henrik Rammer 2,7 procent).


Chordate förtydligar intäktspost i kvartalsrapport 3

Chordate Medical Holding ABs (publ) ("Chordate") lämnar följande förtydligande till intäktsposten för kvartal 3: "övriga rörelseintäkter på 412 965 SEK", för att underlätta förståelsen av resultaträkningen för koncernen i den delårsrapport som publicerades idag 2021-10-25 kl. 08:30.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted