Chordate genomför riktad nyemission - tillförs högst 7,4 MSEK före emissionskostnader

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission till sju nya samt två befintliga aktieägare, efter genomförd sondering med möjliga investerare. Motivet till den riktade nyemission är att bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i likviditetsbehov för att kunna fullfölja bolagets expansionsstrategi, mot främst migränbehandling.

Emissionen är riktad till nio professionella investerare varav två befintliga ägare med betydande tidigare innehav i Chordate. De befintliga ägarna som lämnat sin avsikt att teckna är Hawoc Investment AB och Sifonen AB vilka inte har någon till bolaget närstående relation.

Den riktade nyemissionen omfattar högst 7 400 000 units à 1 SEK, där varje unit ger rätt till en stamaktie samt en teckningsoption med rätten att teckna ytterligare en stamaktie till en teckningskurs om 1,30 SEK. Dessa villkor är identiska med tidigare emissioner under 2019, och innebär att teckningskursen väl överstiger den gällande marknadskursen. Teckning med stöd av teckningsoptionen ska ske inom mars 2021. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget högst 7,4 MSEK före emissionskostnader, medan tillhörande teckningsoptioner kan tillföra ytterligare högst cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts genom förhandling mellan tecknarna och Chordate och motsvarar den teckningskurs som Chordate har kunnat nå i dessa förhandlingar. Styrelsen för Chordate har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv finansiering som möjligt av sin tillväxtagenda.

"Vår behandlingsmetod är inriktad mot två sjukdomstillstånd - kronisk nästäppa och kronisk migrän. Vi har idag en behandling som har visat sig effektiv för att lindra kronisk nästäppa, och vi fortsätter göra landvinningar i de marknader vi är aktiva. Tidigt i maj 2019 kommunicerade vi en för bolaget mycket positiv interimanalys från den pågående studien avseende förebyggande behandling av migrän. Vi bedömer att patienterna i studien kommer att vara färdigbehandlade under första kvartalet 2020. Det är glädjande att notera det fortsatt starka stödet från bolagets befintliga ägare, och de som anmält avsikt att investera. Däribland noterar jag särskilt att företrädare för vår nya nordiska distributör PO-MEDICA lämnat sin avsikt att delta i emissionen, vilket jag bedömer som ett klart styrkebesked från vår nya affärspartner. Genom den nu beslutade nyemissionen ges vi möjlighet att fortsätta Chordates spännande utveckling", säger Anders Weilandt, VD och koncernchef för Chordate.

Den riktade nyemissionen medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 1 850 000 kronor genom utgivande av högst 7 400 000 aktier. Beslutet medför vidare att högst 7 400 000 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 7 400 000 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare 1 850 000 kronor. Teckning skall ske innan 2020-02-05 klockan 15.00. Teckningstiden kan komma att förlängas. Emissionen kan som mest medföra en utspädning om 18,3 procent innan utnyttjande av teckningsoptionerna. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

Kista, 31 januari 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020 kl 17:30 CET.

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic MTF

Västra Hamnen inleder analysbevakning av Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") har ingått avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB ("Västra Hamnen") om så kallad uppdragsanalys. Analysen innefattar en oberoende genomgång av bolaget, dess produkter, marknader och konkurrenter samt ett finansiellt scenario som utgör underlag för en samlad bedömning av motiverat börsvärde för bolaget.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i CHORDATE MEDICAL HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2020, klockan 16.00 på bolagets kontor i Regus kontorshotell, Kistagången 20B, Kista.


Paus i studieaktiviteter medför lägre kostnader för Chordate Medical

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelade tidigare idag att båda studierna för kronisk migrän och kronisk rinit sätts på paus, som följd av Covid-19. Som en konsekvens av detta minskar kapitalförbrukningen i motsvarande grad.


Chordates studieaktiviteter tar tillfällig paus på grund av Covid-19

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar att båda studierna för kronisk migrän och kronisk rinit sätts på paus, som följd av Covid-19.


Chordate Medicals bokslutskommuniké 2019

Sammanfattning av kvartalet oktober-december 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 311 200 SEK (221 197)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -2 702 833 SEK (-2 998 866)
  • Resultat efter finansiella poster var -6 099 639 SEK (-6 906 816)
  • Resultat efter skatt var -6 099 639 SEK (-6 906 816)
  • Resultat per aktie var -0,17 SEK (-0,46)

Sammanfattning av perioden januari-december 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 163 727 SEK (945 114)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -17 942 171 SEK (-19 277 931)
  • Resultat efter finansiella poster var -24 889 162 SEK (-26 685 528)
  • Resultat efter skatt var -24 889 162 SEK (-26 685 528)
  • Resultat per aktie var -0,98 SEK (-2,98)Chordate slutför fulltecknad riktad nyemission - tillförs cirka 7,4 MSEK före emissionskostnader

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, slutfört en riktad nyemission till befintliga samt nya aktieägare. Motivet till den riktade nyemission är att bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i likviditetsbehov för att kunna fullfölja bolagets expansionsstrategi, mot främst migränbehandling.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär