Cell Impact 2021 Q3 SE

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för tredje kvartalet.

  • Intäkter för kvartalet uppgick till 27,5 MSEK (8,5), vilket ger en tillväxt om 224 % för kvartalet.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -14,4 MSEK (-5,7).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -14,7 MSEK (-6,1).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,25 SEK (-0,12).
  • Eget kapital uppgick på balansdagen till 149,3 MSEK (52,3) eller 2,54 SEK per aktie (1,01).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 73 % (59 %).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -20,2 MSEK (-3,5).
  • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 57,5 MSEK (23,6).

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller [email protected].

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller [email protected].

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Nerladdningsbara filer

Cell Impact 2021 Q3 SE


Cell Impact 2021 Q3 EN




Cell Impact 2021Q1 SE


Cell Impact 2021Q1 EN


Årsredovisning 2020


Annual Report 2020


Bokslutskommuniké 2020


Year-end report 2020


Cell Impact 2020Q3 SE


Cell Impact 2020Q3 EN


Delårsrapport Q2 2020



Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted