Cell Impact 2020Q3 SE

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för tredje kvartalet.

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 8,5 MSEK (3,5).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -5,7 MSEK (-9,0).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -6,1 MSEK (-9,0).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till
  -0,12 SEK (-0,20).
 • Eget kapital uppgick på balansdagen till 52,3 MSEK (62,2) eller 1,01 SEK per aktie
  (1,37).
 • Soliditeten på balansdagen uppgick till 58 % (85%).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,5 MSEK (-14,2).
 • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 23,6 MSEK (32,1).

Väsentliga händelser under perioden

 • 2020-07-15 | Cell Impact får beställning på produktionsverktyg för serieproduktion.
 • 2020-07-31 | Cell Impact får ytterligare order på produktionsverktyg för
  serieproduktion.
 • 2020-08-04 | Positivt slutresultat av högvolymtest.
 • 2020-09-02 | Nowogen Technology lägger order på produktion av flödesplattor.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2020


Year-end report 2020


Cell Impact 2020Q3 SE


Cell Impact 2020Q3 EN


Delårsrapport Q2 2020Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted