Styrelsen i Cell Impact har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 349 miljoner kronor

Styrelsen i Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagstämma den 16 november 2021, beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om högst 16 812 094 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen är 20,75 kronor per B-aktie. Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 349 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I CELL IMPACT AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Sammanfattning

 • Styrelsen i Cell Impact har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagstämma den 16 november 2021, beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om högst 16 812 094 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
 • Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa fortsatt finansiering av Cell Impacts affärsplan, vilken inbegriper en ökning av Bolagets produktionskapacitet. Följaktligen kommer nettolikviden att användas till finansiering av den befintliga löpande verksamheten, investeringar i iordningställandet av ytterligare produktionsyta och i ny produktionsutrustning i syfte att säkerställa utökad produktionskapacitet och kapabilitet samt till övriga företagsändamål (inklusive återbetalning av eventuellt draget belopp från en brygglånefacilitet tillhandahållen av Carnegie Investment Bank AB). Tillsammans med befintlig kassa förväntas nettolikviden från Företrädesemissionen vara tillräcklig för att finansiera Bolagets affärsplan till mitten av 2023, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.
 • Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen är den 7 december 2021.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen är den 9-23 december 2021.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen är 20,75 kronor per B-aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 35,6 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter, baserat på den volymviktade genomsnittskursen för Cell Impacts B-aktie den 29 november 2021 på Nasdaq First North Growth Market.
 • För befintliga aktieägare som avstår från att delta i Företrädesemissionen uppgår utspädningen motsvarande cirka 22,2 procent av antalet aktier och cirka 21,7 procent av antalet röster i Cell Impact efter Företrädesemissionen.
 • Östersjöstiftelsen har åtagit sig att teckna sig för sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Denna teckningsförbindelse uppgår till 17,8 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 5 procent av Företrädesemissionen.
 • Vissa externa garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till resterande 331,1 miljoner kronor, motsvarande cirka 95 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därigenom fullt ut säkerställd med en teckningsförbindelse och garantier.
 • I samband med Företrädesemissionen har Cell Impact erhållit en brygglånefacilitet med en ram om upp till 50 miljoner kronor från Carnegie Investment Bank AB. Eventuellt draget belopp kommer att återbetalas och faciliteten kommer att upphöra efter slutförandet av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

Cell Impact är en global leverantör av avancerade flödesplattor i metall och produktionsteknik till marknaden för vätgasbränsleceller och elektrolysatorer. Genom att använda en skalbar unik teknik - Cell Impact Forming™ - kan man effektivt producera högkvalitativa flödesplattor i stora mängder. Cell Impacts formningsteknik är väsentligt mer kompakt, mindre resurskrävande och mer miljövänlig än konventionella metoder.

Cell Impact har skyndsamt genomfört det som Bolaget kallar för Fas 1, vilken innebär att konvertera existerande efterfrågan till affärer och att rätt positionera Cell Impact för framtida tillväxt. Ungefär tre år efter att Cell Impact etablerade strategin att bli en tillverkare av flödesplattor har ett nytt industriföretag skapats med en organisation som besitter gedigen kunskap om applikation och tillverkning. Nu påbörjas Fas 2 som syftar till att ytterligare förbättra Cell Impacts produktionsförmåga och erbjudande. Under Fas 2 kommer mer kompakta och produktiva processteknologier att succesivt tas i bruk som ett resultat av intern processutveckling. Dessutom färdigställs ytterligare 2 500 kvm produktionsyta för att möta existerande och kommande kundbehov.

Marknaden för bränsleceller växer i snabb takt. Cell Impact befinner sig i en accelerationsfas i marknaden där de bolag som vill bli en del av värdekedjan nu måste positionera sig med ett attraktivt erbjudande som innehåller kostnadseffektiv skalbarhet. Då en bränslecell normalt sett innehåller flera hundra flödesplattor finns en multiplikatoreffekt som gör att efterfrågan på flödesplattor blir betydande även vid en lägre efterfrågenivå på bränsleceller. Vid högre efterfrågan på bränsleceller blir med andra ord efterfrågan på flödesplattor mycket stor. Därtill ser Cell Impact ytterligare stor potential för sina flödesplattor i den snabbt växande marknaden för elektrolysatorer.

För att kunna fånga de stora möjligheterna på marknaden och fortsätta leverera enligt sin affärsplan har Cell Impacts styrelse beslutat om att genomföra en företrädesemission om upp till cirka 349 miljoner kronor. Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa fortsatt finansiering av Cell Impacts affärsplan med tillhörande ökning av Bolagets produktionskapacitet. Följaktligen kommer nettolikviden att användas till finansiering av den befintliga löpande verksamheten, investeringar i iordningställandet av ytterligare produktionsyta och i ny produktionsutrustning i syfte att säkerställa utökad produktionskapacitet och kapabilitet samt till övriga företagsändamål (inklusive återbetalning av eventuellt draget belopp från en brygglånefacilitet tillhandahållen av Carnegie Investment Bank AB).

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas förväntas nettolikviden från Företrädesemissionen tillsammans med befintlig kassa vara tillräcklig för att finansiera Bolagets affärsplan till mitten av 2023, från vilken tidpunkt Bolaget förväntas kunna bedriva sin verksamhet med positiv EBITDA-marginal.

I samband med Företrädesemissionen har Cell Impact erhållit en brygglånefacilitet med en ram om upp till 50 miljoner kronor från Carnegie Investment Bank AB. Eventuellt draget belopp kommer att återbetalas och faciliteten kommer att upphöra efter slutförandet av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagsstämman den 16 november 2021, beslutat om nyemission om högst 16 812 094 B-aktier, motsvarande högst cirka 349 miljoner kronor, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare i förhållande till det antal A- eller B-aktier som de äger på avstämningsdagen den 7 december 2021.

Befintliga aktieägare i Bolaget erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd A- eller B-aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier i Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 20,75 kronor per B-aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 35,6 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter, baserat på den volymviktade genomsnittskursen för Cell Impacts B-aktie den 29 november 2021 på Nasdaq First North Growth Market.

Företrädesemissionen kommer tillföra Cell Impact högst 348 850 950,50 kronor, före avdrag för transaktionskostnader, genom utgivande av högst 16 812 094 B-aktier. Företrädesemissionen kommer att resultera i en ökning av aktiekapitalet om högst cirka 1 946 103 kronor. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt motsvarande cirka 22,2 procent av antalet aktier och cirka 21,7 procent av antalet röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Sista dagen för handel i Cell Impacts B-aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 3 december 2021. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 9-23 december 2021. Teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 9-23 december 2021. Betalning för B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och sista dag för betalning.

För det fall att inte samtliga B-aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande:

 • I första hand ska B-aktier tilldelas dem som tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter, och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna B-aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av B-aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
 • I andra hand ska B-aktier tilldelas dem som tecknat B-aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter, och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal B-aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, samt
 • I sista hand ska B-aktier tilldelas dem som genom avtal ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i enlighet med vad som tidigare har överenskommits med dessa emissionsgaranter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett prospekt som kommer tillgängliggöras före teckningsperiodens början.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Östersjöstiftelsen har åtagit sig att teckna B-aktier i Företrädesemissionen. Detta teckningsåtagande uppgår till 17,8 miljoner kronor, motsvarande cirka 5 procent av Företrädesemissionen.

Utöver de ovan nämnda teckningsförbindelserna har vissa externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till resterande 331,1 miljoner kronor, motsvarande cirka 95 procent av Företrädesemissionen.

Följaktligen är Företrädesemissionen säkerställd till ett belopp om upp till cirka 349 miljoner kronor genom ovan nämnda teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilket innebär att den är fullt ut säkerställd med en teckningsförbindelse och garantier.

För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om 5 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för den teckningsförbindelse som ingåtts. Dessa teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Tidplan för Företrädesemissionen

 • Sista dag för handel i B-aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 december 2021.
 • Första dag för handel i B-aktier exklusive rätt till teckningsrätter är den 6 december 2021.
 • Avstämningsdagen i Företrädesemissionen är den 7 december 2021.
 • Handel i teckningsrätter i Företrädesemissionen äger rum den 9-20 december 2021.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen äger rum den 9-23 december 2021.
 • Offentliggörande av slutgiltigt utfall Företrädesemissionen sker omkring den 27 december 2021.
 • Handel i BTA:er i Företrädesemissionen förväntas äga rum omkring den 9 december 2021-4 januari 2022.
 • Leverans av och handel i nya B-aktier förväntas ske omkring den 11 januari 2022.

Prospekt

Ett prospekt och anmälningssedel kommer att tillgängliggöras före teckningsperiodens början på Cell Impacts hemsida, www.cellimpact.com, samt på Carnegie Investment Bank AB:s (publ) hemsida, www.carnegie.se.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner samt Bryan, Garnier & Co som Joint Bookrunner. Advokatfirman Vinge och Advokatfirman Wåhlin AB agerar legala rådgivare.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller [email protected].

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller [email protected].

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cell Impact AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Cell Impact AB (publ) eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First Norths regelverk.

Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Behovet av grön teknik som kan lösa klimatkrisen har ökat kraftigt. Inte minst gäller detta efterfrågan på vätgasteknik. Detta har gjort att Cell Impact, en global leverantör av nyckelkomponenten för bränsleceller, just nu är ett av Sveriges snabbast växande företag.


Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

The need for green technology that can solve the climate crisis has increased sharply. This applies in particular to the demand for hydrogen technology. This has made Cell Impact, a global supplier of a key component for fuel cells, one of the fastest growing companies in Sweden.


Cell Impact delårsrapport för tredje kvartalet: Produkt och produktionsomställning har lett till tillfälligt lägre försäljning

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) lämnar följande finansiella sammanfattning för tredje kvartalet.


Cell Impact reports third quarter results: Product and production adjustments result in temporarily lower sales

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) reports the following financial summary for the third quarter.


Cell Impact Forming™ demonstrationslinje installeras i Japan

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) kommer att installera en Cell Impact Forming™ demonstrationslinje för flödesplattor i Japan i samarbete med F.C.C. Co., Ltd., en ledande japanska leverantör av komponenter till fordonsindustrin.


Cell Impact Forming™ demonstration line to be installed in Japan

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) will set up a Cell Impact Forming™ flow plate demonstration line in Japan in collaboration with leading Japanese auto parts supplier F.C.C. Co., Ltd.


Cell Impact delårsrapport för andra kvartalet: ökad försäljning, lägre förlust

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) lämnar följande finansiella sammanfattning för andra kvartalet.


Cell Impact reports second quarter results: increased sales, lower loss

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) reports the following financial summary for the second quarter.


Cell Impact Japan Inc. får utvecklingsorder på 1,6 miljoner SEK

Cell Impact AB:s (Nasdaq First North GM: CI) helägda dotterbolag Cell Impact Japan Inc. har fått en order värd 1.6 MSEK. Ordern omfattar ett projekt för designutveckling av en flödesplatta och inkluderar produktion av prototypplattor. Det är en fortsättning på tidigare etablerade aktiviteter i Japan och leverans kommer att ske under tredje kvartalet 2022.


Cell Impact Japan Inc. receives development order worth SEK 1.6 million

Cell Impact AB's (Nasdaq First North GM: CI) wholly owned subsidiary Cell Impact Japan Inc. has received an order worth MSEK 1.6. The order is for a flow plate design project and involves flow plate prototype production. It is a continuation of earlier established activities in Japan and will be delivered during the third quarter of 2022.


Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Årsstämman i Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") den 21 april 2022 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av Cell Impacts bolagsordning innebärande borttagande av aktieslaget A-aktier. Bolagets B-aktier kommer därmed vara ordinarie aktier. Aktiens röstvärde har även ändrats från 1/10 röst per aktie till 1 röst per aktie.


Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

The Annual General Meeting of Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" or the "Company") on April 21, 2022 resolved, in accordance with the boards of director's proposal, on amendments of Cell Impact's articles of association including the removal of the class A share. The Company's class B shares will therefore be ordinary shares. The share's voting value has also been changed from 1/10 vote per share to 1 vote per share.


Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för första kvartalet.


Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) reports the following financial summary for the first quarter.


Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) meddelar att IF Metalls verkstadsklubb på Cell Impact har utsett Lillette Hallblad som arbetstagarrepresentant i Cell Impacts styrelse.


Employee representative elected to Cell Impact's board

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) announces that the local IF Metall union club at Cell Impact has elected Lillette Hallblad as employee representative to Cell Impact's Board of Directors.


Kommuniké från årsstämman 2022 i Cell Impact AB (publ)

Årsstämma i Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) hölls den 21 april 2022.


Communiqué from the Annual General Meeting 2022 of Cell Impact AB (publ)

The annual general meeting of Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) was held on April 21, 2022.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted