Kallelse till extra bolagsstämma i Cell Impact

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ), org.nr 556576-6655, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 november 2021.

På grund av Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 16 november 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB avseende förhållandena måndagen den 8 november 2021,
  • dels anmäla deltagandet till bolaget senast måndagen den 15 november 2021 genom att ha avgett sin röst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner och begära sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 10 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Företrädesvis ska ett digitalt formulär användas som kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.cellimpact.com från och med fredagen den 29 oktober 2021, varvid poströstningen sker digitalt med BankID eller annan identifieringsmetod. För aktieägare som inte önskar poströsta digitalt kommer ett fysiskt formulär för poströstning finnas tillgängligt på bolagets adress Källmossvägen 7A, Karlskoga och för utskrift på bolagets webbplats www.cellimpact.com från och med fredagen den 29 oktober 2021. Detta formulär skickas ifyllt och undertecknat per post till bolaget på adress Cell Impact AB (publ), att. Stefan Axellie, Källmossvägen 7A, 691 52 Karlskoga.

Det krävs inte någon separat anmälan, utan ett inskickat poströstingsformulär ses som anmälan. Komplett poströstningsformulär (digitalt eller fysiskt) ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 15 november 2021.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis eller annan behörighetshandling för ägare som är juridiska personer. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.cellimpact.com.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare i bolaget har vid den extra bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget på adress Cell Impact AB (publ), att. Stefan Axellie, Källmossvägen 7A, 691 52 Karlskoga eller via e-post till [email protected] och ska ha kommit bolaget till handa senast tio dagar före den extra bolagsstämman, dvs. senast lördagen den 6 november 2021.

Upplysningarna kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.cellimpact.com senast torsdagen den 11 november 2021. Upplysningarna kommer också finnas tillgängliga på bolagets kontor på Källmossvägen 7A i Karlskoga från och med samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till följande. Det totala antalet A-aktier i bolaget är 217 800 med ett röstvärde av 1, motsvarande 217 800 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget är 58 624 534 med ett röstvärde av 1/10, motsvarande 5 862 453,4 röster. Således finns det totalt 58 842 334 aktier och totalt 6 080 253,4 röster.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av den extra bolagsstämman
  2. Val av ordförande vid den extra bolagsstämman
  3. Val av en justeringsman
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Godkännande av dagordning
  6. Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om emissionsbemyndigande
  8. Avslutande av den extra bolagsstämman

Punkt 2, val av ordförande vid den extra bolagsstämman

Styrelsen föreslår att advokat Anna-Maria Heidmark Green vid Advokatfirman Wåhlin AB väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen anvisar.

Punkt 3, val av en justeringsman

Styrelsen föreslår att Mattias Klintemar utses till att jämte stämmans ordförande justera protokollet, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4, upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster samt som godkänts av stämmans ordförande och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 7, beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser och vid ett eller flera tillfällen samt med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Emissioner får totalt sett medföra en ökning av bolagets aktiekapital med högst 50 procent, beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk.

Emissionsbemyndigandet ska ersätta det tidigare emissionsbemyndigandet som beslutades av extra bolagsstämman den 9 augusti 2021 och vilket registrerades hos Bolagsverket den 13 augusti 2021.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

Särskilda majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter

Cell Impact AB (publ), org.nr 556576-6655, med säte i Karlskoga, är personuppgifts-ansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med den extra bolagsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller [email protected].

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller [email protected]

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Årsstämman i Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") den 21 april 2022 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av Cell Impacts bolagsordning innebärande borttagande av aktieslaget A-aktier. Bolagets B-aktier kommer därmed vara ordinarie aktier. Aktiens röstvärde har även ändrats från 1/10 röst per aktie till 1 röst per aktie.


Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

The Annual General Meeting of Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" or the "Company") on April 21, 2022 resolved, in accordance with the boards of director's proposal, on amendments of Cell Impact's articles of association including the removal of the class A share. The Company's class B shares will therefore be ordinary shares. The share's voting value has also been changed from 1/10 vote per share to 1 vote per share.


Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för första kvartalet.


Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) reports the following financial summary for the first quarter.


Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) meddelar att IF Metalls verkstadsklubb på Cell Impact har utsett Lillette Hallblad som arbetstagarrepresentant i Cell Impacts styrelse.


Employee representative elected to Cell Impact's board

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) announces that the local IF Metall union club at Cell Impact has elected Lillette Hallblad as employee representative to Cell Impact's Board of Directors.


Kommuniké från årsstämman 2022 i Cell Impact AB (publ)

Årsstämma i Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) hölls den 21 april 2022.


Communiqué from the Annual General Meeting 2022 of Cell Impact AB (publ)

The annual general meeting of Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) was held on April 21, 2022.
Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North GM: CI B), org.nr 556576-6655, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2022 klockan 14.00 i IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering sker från kl. 13.15.


Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

The shareholders of Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North GM: CI B), reg. no. 556576-6655, are hereby invited to participate in the annual general meeting to be held on Thursday 21 April 2022, 14.00 hours (CET), at the premises of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA Konferenscenter), Grev Turegatan 16, Stockholm, Sweden. Registration from 13:15 hours (CET).


Cell Impact delårsrapport för fjärde kvartalet: ökad försäljning

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för fjärde kvartalet.


Cell Impact reports fourth quarter results: increased sales

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) reports the following financial summary for the fourth quarter.


Cell Impact meddelar slutgiltigt utfall av den fullt garanterade företrädesemissionen

Den 23 december 2021 meddelade Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") att det preliminära utfallet för företrädesemissionen ("Företrädesemissionen"), för vilken teckningsperioden avslutades den 23 december 2021, indikerade att Företrädesemissionen var övertecknad, vilket nu har bekräftats av det slutliga utfallet. Inga garantiåtaganden kommer således att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 349 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen.


Cell Impact announces final outcome of the fully guaranteed rights issue

On December 23, 2021, Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" or the "Company") announced that the preliminary outcome for the rights issue (the "Rights Issue"), for which the subscription period ended on December 23, 2021, indicated that the Rights Issue was oversubscribed, which has now been confirmed by the final outcome. Thus, no guarantee commitments will be utilized. The Rights Issue will provide the Company with approximately SEK 349 million before deduction of transaction costs related to the Rights Issue.


Cell Impacts företrädesemission är övertecknad

Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") meddelar att det preliminära utfallet för den pågående företrädesemissionen ("Företrädesemissionen"), för vilken teckningsperioden avslutades den 23 december 2021, indikerar att Företrädemissionen är övertecknad och att inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 349 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen.


Cell Impact's rights issue is oversubscribed

Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" or the "Company") announces that the preliminary outcome for the rights issue (the "Rights Issue"), for which the subscription period ended on December 23, 2021, indicates that the Rights Issue is oversubscribed and that no guarantee commitments will need to be utilized. The Rights Issue will provide the Company with approximately SEK 349 million before deduction of transaction costs related to the Rights Issue.


Cell Impact offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Prospektet avseende företrädesemissionen i Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B, "Cell Impact" eller "Bolaget") har idag, den 6 december 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Cell Impacts hemsida, www.cellimpact.com, samt på Carnegie Investment Bank AB:s (publ) hemsida, www.carnegie.se, och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.


Cell Impact publishes prospectus relating to the rights issue

Cell Impact AB's (Nasdaq First North Growth Market: CI B, "Cell Impact" or the "Company") prospectus related to the rights issue has today, December 6, 2021, been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority and is available on Cell Impact's website, www.cellimpact.com, and on Carnegie Investment Bank AB's (publ) website, www.carnegie.se, and will be made available on the Swedish Financial Supervisory Authority's website, www.fi.se.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted