Cell Impacts emissioner tillför 78,4 MSEK. Företrädesemissionen övertecknades med 239 procent.

Styrelsen för Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den emission av Units (bestående av B-aktier och teckningsoptioner) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt i den riktade emission av B-aktier och teckningsoptioner som beslutades av årsstämman den 11 april 2019. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 184,3 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 339 procent och tillför Bolaget cirka 54,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolaget tillförs 78,4 MSEK inklusive den riktade emissionen och överteckningsemissionen.

Resultatet för Cell Impacts riktade emission om cirka 14,0 MSEK visar att samtliga 4 666 636 B-aktier och 1 166 659 teckningsoptioner har tecknats av ett konsortium av kvalificerade investerare.

Därutöver visar sammanräkningen i Cell Impacts företrädesemission att 4 312 427 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 95 procent av emissionen, och 11 047 175 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 244 procent av emissionen, innebärande en överteckning om cirka 239 procent. Överteckningen innebär att varken emissionsgarantierna eller de särskilda teckningsåtagandena har tagits i anspråk.

Styrelsen har med anledning av överteckningen beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 april 2019, om att utnyttja överteckningsemissionen om cirka 10,0 MSEK, till motsvarande villkor som i företrädesemissionen.

Bolaget tillförs därmed totalt cirka 78,4 MSEK före emissions- och garantikostnader om cirka 10,0 MSEK.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Detta beräknas ske omkring vecka 23, 2019 då de nya aktierna och teckningsoptionerna förväntas upptas till handel på Nasdaq First North.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i emissionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 39,2 MSEK under juni 2020.

- Det positiva utfallet är ett tecken på högt förtroende från våra aktieägare och marknaden. Det är mycket positivt att Cell Impact nu tillförs ett betydande kapitaltillskott som möjliggör förstärkning av organisationen, ökade marknadsaktiviteter samt genomförande av planerade investeringar i ökad produktionskapacitet och processutveckling. Genom den riktade emissionen tillförs Bolaget dessutom långsiktiga ägare som stärker ägarbilden. Jag vill passa på att hälsa dessa investerare och övriga nytillkommande investerare välkomna, samt tacka befintliga ägare för fortsatt förtroende, säger Pär Teike, VD.

Aktiekapital och antal aktier

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 2 098 484,95 SEK genom emission av 18 128 496 nya B-aktier. Den riktade emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 540 191,83 SEK genom emission av 4 666 636 nya B-aktier. Överteckningsemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 385 853,69 SEK genom emission av 3 333 332 nya B-aktier. Totalt emitteras också 6 532 116 vederlagsfria teckningsoptioner.

Efter registrering av emissionerna hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Cell Impact att uppgå till 5 123 015,42 SEK fördelat på 44 256 960 aktier, vardera med ett kvotvärde om knappt 0,12 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner 2019/2020 (TO 1 B) som emitteras i företrädesemissionen, överteckningsemissionen och i den riktade emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 756 132,63 SEK genom utgivande av högst 6 532 116 B-aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till 5 879 148,05 SEK, fördelat på 50 789 076 aktier, vardera med ett kvotvärde om knappt 0,12 SEK

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 23, 2019.

Meddelande om tilldelning

Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare.

Villkor för teckningsoptioner

En (1) teckningsoption 2019/2020 (TO 1 B) berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 6 SEK. Teckning av B-aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner 2019/2020 (TO 1 B) kan äga rum under perioden från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionerna är Stockholm Corporate Finance AB. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Wåhlin. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionerna.

2019-05-16

För mer information kontakta:

Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl. 08.30 CET.

Cell Impact delårsrapport för fjärde kvartalet 2020

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för fjärde kvartalet.


Cell Impact reports fourth quarter results for 2020

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) reports the following financial summary for the fourth quarter.


Cell Impact utnämner ny chef i Kina

Cell Impact (Nasdaq First North Growth Market: CI B) har utsett Mr. Forrest Zhang till Country Manager i Kina. Mr. Zhang, som kommer att vara baserad i Shanghai, börjar på sin nya post den 3 maj 2021.


Cell Impact appoints China Country Manager

Cell Impact (Nasdaq First North Growth Market: CI B) has appointed Mr. Forrest Zhang as Country Manager in China. Mr. Zhang will be based in Shanghai and will begin his new position on May 3, 2021.


Cell Impact annonserar ny strategi i Japan

År 2019 meddelade Cell Impact (Nasdaq First North Growth Market: CI B) och japanska Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) att de tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU, se pressmeddelande daterat 2019-08-29) för att undersöka möjligheterna till ett samarbete om internationell affärsutveckling. Den 3 december, efter en årslång förstudie, beslutade NKC och Cell Impact gemensamt att det inte förelåg tillräckliga gemensamma synergier för att motivera ett djupare samarbete. NKC kommer att förbli en högt värderad möjlig partner inför framtida affärsmöjligheter.


Cell Impact announces new strategy in Japan

In 2019, Cell Impact (Nasdaq First North Growth Market: CI B) and Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC)announced a Memorandum of Understanding (MoU, see press release 2019-08-29) aimed at exploring an international business development collaboration. On December 3, following a year-long feasibility study, NKC and Cell Impact jointly concluded that there were not enough mutual synergies to justify further deepening the cooperation. NKC will remain a valued potential partner in future business ventures.


Cell Impact delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för tredje kvartalet.


Cell Impact reports third quarter results for 2020

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) reports the following financial summary for the third quarter.


Cell Impact inviger ny fabrik för flödesplattor i Karlskoga

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) meddelar att den nya produktionsanläggningen i Karlskoga, Brickegården, nu är igång med produktion av flödesplattor. Med en välfylld kassa ökar nu bolaget tempot för att positionera sig som en global volymleverantör till den växande bränslecellsindustrin.


Cell Impact opens new Karlskoga factory for production of flow plates

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) announces that the new production facility in Karlskoga, Brickegården, is now ready for production of flow plates. With a strong cash reserve, the company is now increasing the pace of positioning itself as a global volume supplier to the growing fuel cell industry.


Cell Impact har genomfört en riktad nyemission om 175 miljoner kronor

Styrelsen i Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 april 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 7 000 000 nya aktier av serie B till en teckningskurs om 25 kronor per aktie ("Nyemissionen"), vilket innebär att Bolaget tillförs 175 000 000 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, utfört av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Stockholm Corporate Finance AB, och motsvarar en rabatt om cirka 6,7 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 6 oktober 2020. Flera svenska och internationella institutionella investerare, däribland BNP Paribas Energy Transition Fund, DNB Asset Management (inklusive fonderna DNB Miljøinvest, DNB Renewable Energy och DNB Disruptive Opportunities) och Cicero Fonder, deltog i Nyemissionen.


Cell Impact has carried out a directed share issue of SEK 175 million

The Board of Directors of Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" or the "Company") has, based on the authorization granted by the annual general meeting on April 16, 2020, resolved on a directed issue of 7,000,000 series B shares at a subscription price of SEK 25 per share (the "Share Issue"), which means that the Company raises SEK 175,000,000 before transaction costs. The subscription price in the share issue has been determined through an accelerated bookbuilding procedure, performed by Carnegie Investment Bank AB (publ) and Stockholm Corporate Finance AB, and corresponds to a discount of approximately 6.7 percent compared to the closing price on Nasdaq First North Growth Market as of October 6, 2020. Several Swedish and international institutional investors, e.g. BNP Paribas Energy Transition Fund, DNB Asset Management (including the funds DNB Miljøinvest, DNB Renewable Energy and DNB Disruptive Opportunities) and Cicero Fonder, participated in the Share Issue.


Cell Impact offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 7 miljoner B-aktier

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") meddelar härmed sin avsikt att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 april 2020, genomföra en nyemission om cirka 7 miljoner aktier av serie B i Bolaget riktad till svenska och internationella institutionella investerare ("Nyemissionen"). Bolaget har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner, samt Stockholm Corporate Finance AB som Co-manager i samband med Nyemissionen (tillsammans "Managers"). Teckningskursen och det totala antalet nya aktier i Nyemissionen kommer att bestämmas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Bookbuilding-förfarandet") som leds av Managers och inleds omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande.


Cell Impact announces intention to carry out a directed issue of approximately 7 million series B shares

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" or the "Company") hereby announces its intention to, based on the authorization granted by the annual general meeting held on April 16, 2020, execute a share issue of approximately 7 million series B shares in the Company directed to Swedish and international institutional investors (the "Share Issue"). The Company has retained Carnegie Investment Bank AB (publ) as Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner and Stockholm Corporate Finance AB as Co-manager in connection with the Share Issue (together the "Managers"). The subscription price and the total number of new shares in the Share Issue will be determined through an accelerated bookbuilding procedure (the "Bookbuilding") led by the Managers and will commence immediately following the announcement of this press release.


Nowogen Technology lägger order på produktion av flödesplattor

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) har fått en order värd 1,5 MSEK av Nowogen Technology för prototyptillverkning av flödesplattor. Ordern följer på en tidigare verktygs- och utvecklingsorder som Cell Impact fick i november 2018. Leverans är planerad att starta under fjärde kvartalet 2020 och slutföras under första kvartalet 2021.


Nowogen Technology places order for production of flow plates

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) has received an order worth 1.5 MSEK for prototype production of bipolar flow plates from Nowogen Technology. The order is a supplemental order to a previous tooling and development order that Cell Impact received in November 2018. Delivery is scheduled to begin in the fourth quarter of 2020 and be completed during the first quarter of 2021.


Cell Impact delårsrapport för andra kvartalet 2020

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för andra kvartalet.


Positivt slutresultat av högvolymtest

I januari 2020 initierade Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B), tillsammans med japanska NKC, ett volymtest av Cell Impacts produktionsteknik Cell Impact Forming. Projektet är nu avslutat och resultaten är mycket tillfredställande. Efter tillverkning av drygt 2 miljoner flödesplattor är uppmätt slitage på både verktyg och maskinutrustning minimalt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted