Verksamhet

CDON är verksamma inom E-handelsbranschen. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter för hem, kontor, media och inredning. Utbudet inkluderar spel, böcker, elektronikprodukter samt övriga tillbehör. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, där kunderna består av både privata aktörer samt företagskunder. Bolaget grundades under 1999 och har sitt huvudkontor i Malmö.

Bolagsordning

antagen vid extra bolagsstämma den 22 september 2020

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är CDON AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva detaljhandel på internet med brett sortiment till konsumenter och företag, företrädesvis med hemelektroniska produkter, böcker och andra mediavaror, beklädnadsvaror, heminredningsvaror, sport- och fritidsartiklar, hem- och trädgårdsartiklar, leksaker och barnartiklar, kosttillskott och hälsokost, tillhandahålla digitala tjänster, bedriva marknadsföring, äga och förvalta fast och lös egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisors ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Malmö eller i Stockholm.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisionsbolag alternativt revisorer;
 2. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer;
 3. Val av styrelse och revisionsbolag alternativt revisorer;
 4. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 10 Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före bolagsstämman.

Den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Nerladdningsbara filer

Bolagsordning


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted