Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

VIMAB Group AB (publ) tecknar avsiktsförklaring att förvärva AoO CNC AB

VIMAB Group AB (publ) ("VIMAB Group") har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i AoO CNC AB ("AoO CNC"), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i AoO CNC.

AoO CNC bedriver verksamhet inom avancerad mekanisk bearbetning inom CNC svarvning/fräsning och skärande bearbetning. Inom AoO CNC finns all kompetens och utrustning för tillverkning i stål, aluminium och rostfritt men även gjutgods, mässing, plaster och polyuretan. AoO CNC ombesörjer dessutom tjänster inom svetsning, montering, lasermärkning och ytbehandling.

AoO CNC är baserat i Svalöv, Skånes län, Sverige. Rörelseintäkterna för de senaste tolv månaderna per den 31 maj 2022 uppgick till cirka 16,4 MSEK, med en justerad EBITDA om cirka 5,0 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal om cirka 30,3 procent.

Transaktionen sker till en total köpeskilling om 23,3 MSEK. Den initiala köpeskillingen uppgår till 16,3 MSEK, fördelat på en kontant betalning om 9,3 MSEK och VIMAB Group-aktier till ett värde av 7,0 MSEK. Vidare kan två tilläggsköpeskillingar betalas ut, förutsatt att säljarna uppnår i förväg fastställda mål. De två potentiella tilläggsköpeskillingarna uppgår till maximalt 3,0 MSEK för de kommande tolv månaderna efter förvärvet och 4,0 MSEK för de tolv efterföljande månaderna.

VIMAB Group bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på VIMAB Groups resultat per aktie under verksamhetsåret 2023.

Transaktionen är villkorad av VIMAB Groups due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtal samt tillträde är planerat till Q1 2023.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till VIMAB Group AB i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO

[email protected]

+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO

[email protected]

+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är VIMAB Groups Certified Adviser.

Denna information är sådan information som VIMAB Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december 2022 kl. 08.35 CET.

Om VIMAB Group AB (publ)

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av åtta bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 230 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.

Nerladdningsbara filer

VIMAB Group AB (publ) tecknar avsiktsförklaring att förvärva AoO CNC AB

VIMAB Group AB (publ) ("VIMAB Group") har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i AoO CNC AB ("AoO CNC"), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i AoO CNC.


Vimab Group AB (publ) - Delårsrapport januari - september 2022

Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari-september 2022.


Headsent AB (publ) under namnändring till Vimab Group AB (publ) - Delårsrapport för april - juni 2022

Headsent AB (publ) under namnändring till Vimab Group AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden april - juni 2022.Headsent AB (publ) har erhållit villkorat godkännande avseende fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning med finansiell information

Headsent AB (publ) u.f.n.t. Vimab Group AB (publ) ("Bolaget") har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm avseende fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör härmed den bolagsbeskrivning som upprättats med anledning av det aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 31 maj 2022 enligt vilket Headsent AB (publ) ("Headsent") ska förvärva samtliga stamaktier i Vimab Holding AB ("Vimab") genom reverser vilka ska kvittas mot aktier i Bolaget ("Transaktionen"). I bolagsbeskrivningen presenteras oreviderad ny finansiell information avseende resultat- och balansräkning samt kapitalstruktur och skuldsättning per den 30 maj 2022, som inte tidigare publicerats.


Kallelse till extra bolagsstämma i Headsent AB (publ)

Aktieägarna i Headsent AB (publ), org.nr 556852-5843, ("Headsent" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 juli 2022. Styrelsen i Bolaget har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs den 27 juli 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Headsent AB (publ) har ingått villkorat avtal om omvänt förvärv av VIMAB Holding AB

Headsent AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") har ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga stamaktier i VIMAB Holding AB ("Vimab"). Köpeskillingen uppgår till 150 MSEK och kommer att erläggas genom reverser vilka ska kvittas mot 16 681 543 aktier i Headsent med teckningskurs om ca 8,9 SEK per aktie. Genom förvärvet kommer säljarna av Vimab bli majoritetsägare i Headsent genom ett s.k. omvänt förvärv. I samband med förvärvet avser Headsent byta företagsnamn till VIMAB Group AB (publ). Förvärvet är bland annat villkorat av att Headsent på en extra bolagsstämma godkänner transaktionen och att Nasdaq Stockholm AB godkänner Headsent för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North").


Headsent AB (publ) - Delårsrapport för januari - mars 2022

Headsent AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2022.

Januari - mars 2022

  • Omsättningen för perioden uppgick till 0,0 MSEK (48,1)
  • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -2,7 MSEK (4,3)
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till -2,7 MSEK (4,3)
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,8 SEK (1,3)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3,3 MSEK (1,6) 

På årsstämman i Headsent AB (publ) den 31 mars 2022 beslutades följande

Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted