Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Vimab Group AB (publ) - Delårsrapport januari - september 2022

Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari-september 2022.

Juli - september 2022

- Nettomsättningen för perioden uppgick till 58,5 MSEK (62)

- Rörelseresultatet (EBIT) för perioden exkl. jämförelsestörande poster uppgick till *9,4 MSEK (1,1)

- Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -6,5 MSEK (1,1)

- Resultat före avskrivningar för perioden exkl. jämförelsestörande poster uppgick till *14,8 MSEK (5,3)

- Resultat före avskrivningar för perioden uppgick till -1 MSEK (5,3)

- Resultat per aktie för perioden exkl. jämförelsestörande poster uppgick till *0,6 SEK (0,3)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 8 MSEK (1,6)

Januari - september 2022

- Nettomsättningen för perioden uppgick till 159,1 MSEK (153)

- Rörelseresultatet (EBIT) för perioden exkl. jämförelsestörande poster uppgick till *-1,6 MSEK (-14,2)

- Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -17,3 MSEK (-14,2)

- Resultat före avskrivningar för perioden exkl. jämförelsestörande poster uppgick till *14,7 MSEK (-1,6)

- Resultat före avskrivningar för perioden uppgick till -1 MSEK (-1,6)

- Resultat per aktie för perioden exkl. jämförelsestörande poster uppgick till *-0,4, SEK (-5,4)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -11,8 MSEK (-25,7)

* Under perioden genomfördes ett omvänt förvärv, där Headsent AB (publ) förvärvade samtliga aktier i Vimab Holding AB, och Bolaget namnändrade till Vimab Group AB (publ). Efter förvärvet äger aktieägarna i Vimab Holding AB 86% av aktierna i Vimab Group AB och tidigare aktieägare i Vimab Group AB äger 14%. Resultatet för perioden inkluderar jämförelsestörande poster uppgående till -15,8 MSEK, vilken är en redovisningsmässig engångspost för börsplatsen.

Kommentar från VD:

Det tredje kvartalet har aldrig visat ett så högt operationellt resultat som i år, med en EBITDA-nivå på 14,8 MSEK exklusive jämförelsestörande poster. Detta innebär en resultatförbättring med 9,6 MSEK jämfört med samma period förra året. Denna trend i positiv riktning verkar hålla i sig under hösten då orderläget är gott. 

Vimab Group AB är ett energiservice-, industri- och miljöteknikbolag som satsar framåt i de två megatrender vi ser- miljöfrämjande och elektrifiering av samhället. Vi avser att växa starkt inom dessa områden både organiskt, genom att erbjuda högkvalitativa tjänster till konkurrenskraftiga priser, samt genom förvärv. 

I detta sammanhang och kvartal är det speciellt roligt att framhäva de framgångar vi haft med kombinationen Sanocon/Tanktech där Sanocon har genomfört saneringar av stora oljetankar på ett revolutionerande sätt med hjälp av vår egenutvecklade robot som har utvecklats och tillverkas av Tanktech. Vi har utfört arbetet på halva tiden till ett 30% lägre pris och med en kraftigt reducerad miljöpåverkan.

Vi vill också framhäva att vårt dotterbolag Vimab AB, efter rapportperiodens slut, skrivit avtal med ett internationellt bolag gällande service och underhåll vid en värmeanläggning i Stockholm. Detta avtal kommer att generera intäkter under Vimab ABs lågsäsong, vilket är i linje med vårt arbete att minska säsongsvariationerna i koncernens intäkter.

Alla våra operationella bolag har ett positivt EBITDA under tredje kvartalet vilket innebär att vår motor går på alla cylindrar. Vi ser dessutom fram emot ett högintressant 2023 då orderläget i nuläget ser mycket tillfredställande ut.

Slutligen skall sägas att den utveckling och turbulens vi sett på energimarknaden det sista året, och som med stor säkerhet kommer att fortsätta under ett antal år, bör påverka Vimab Group ABs resultat och omsättning i en positiv riktning.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: investor.vimabgroup.com/finansiella-rapporter

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO
[email protected] 
+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO
[email protected] 
+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl. 08.35 CEST.

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av åtta bolag verksamma inom miljö- och säkerhetsteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 230 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.

VIMAB Group AB (publ) tecknar avsiktsförklaring att förvärva AoO CNC AB

VIMAB Group AB (publ) ("VIMAB Group") har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i AoO CNC AB ("AoO CNC"), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i AoO CNC.


Vimab Group AB (publ) - Delårsrapport januari - september 2022

Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari-september 2022.


Headsent AB (publ) under namnändring till Vimab Group AB (publ) - Delårsrapport för april - juni 2022

Headsent AB (publ) under namnändring till Vimab Group AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden april - juni 2022.Headsent AB (publ) har erhållit villkorat godkännande avseende fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning med finansiell information

Headsent AB (publ) u.f.n.t. Vimab Group AB (publ) ("Bolaget") har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm avseende fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör härmed den bolagsbeskrivning som upprättats med anledning av det aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 31 maj 2022 enligt vilket Headsent AB (publ) ("Headsent") ska förvärva samtliga stamaktier i Vimab Holding AB ("Vimab") genom reverser vilka ska kvittas mot aktier i Bolaget ("Transaktionen"). I bolagsbeskrivningen presenteras oreviderad ny finansiell information avseende resultat- och balansräkning samt kapitalstruktur och skuldsättning per den 30 maj 2022, som inte tidigare publicerats.


Kallelse till extra bolagsstämma i Headsent AB (publ)

Aktieägarna i Headsent AB (publ), org.nr 556852-5843, ("Headsent" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 juli 2022. Styrelsen i Bolaget har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs den 27 juli 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Headsent AB (publ) har ingått villkorat avtal om omvänt förvärv av VIMAB Holding AB

Headsent AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") har ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga stamaktier i VIMAB Holding AB ("Vimab"). Köpeskillingen uppgår till 150 MSEK och kommer att erläggas genom reverser vilka ska kvittas mot 16 681 543 aktier i Headsent med teckningskurs om ca 8,9 SEK per aktie. Genom förvärvet kommer säljarna av Vimab bli majoritetsägare i Headsent genom ett s.k. omvänt förvärv. I samband med förvärvet avser Headsent byta företagsnamn till VIMAB Group AB (publ). Förvärvet är bland annat villkorat av att Headsent på en extra bolagsstämma godkänner transaktionen och att Nasdaq Stockholm AB godkänner Headsent för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North").


Headsent AB (publ) - Delårsrapport för januari - mars 2022

Headsent AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2022.

Januari - mars 2022

  • Omsättningen för perioden uppgick till 0,0 MSEK (48,1)
  • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -2,7 MSEK (4,3)
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till -2,7 MSEK (4,3)
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,8 SEK (1,3)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3,3 MSEK (1,6) 

På årsstämman i Headsent AB (publ) den 31 mars 2022 beslutades följande

Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted